Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Kings

1 Kings 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di madagoaa tama daane di King Jeroboam, go Abijah ne hai dono magi,
2Jeroboam ga helekai gi dono lodo, “Heia goe gi dina gee, gi de modongoohia nia daangada, hana gi Shiloh, di gowaa dela e noho ai soukohp Abijah, dela go mee ne hai bolo au e hai di king Israel.
3Kae gi mee nia palaawaa e madangaholu mono bagu, ge dahi loaabi mee maangala ‘honey’. Heeu gi mee ma di aha dela gaa hai gi tau dama daane, gei mee ga hagi adu gi di goe.”
4Gei mee gaa hana gi di hale o Ahijah i Shiloh. Ahijah gu madumadua huoloo, gu deegida.
5Dimaadua gu hagi anga gi mee bolo di lodo Jeroboam gu hanimoi e heeu di hai o dana dama daane dela e magi. Dimaadua gu hagi anga gi Ahijah ana mee e helekai ai. Di dau o di lodo Jeroboam, mee guu hai ia be tuai dangada.
6Gei Ahijah ga longono ia dono ulu mai i di bontai, mee ga helekai, “Ulu mai, au e iloo bolo goe go di lodo Jeroboam. Goe e aha dela e hai bolo goe tuai dangada hua? Au dagu longo huaidu adu gi di goe.
7Hana hagi anga ina gi Jeroboam bolo deenei di hai a Dimaadua, di God o Israel, e helekai gi mee, ‘Au guu hili goe mai i lodo nia daangada guu hai goe gi dagi agu daangada Israel.
8Au gu daa gi daha tenua king o David mai dono hagadili gu gowadu gi di goe. Malaa, gei goe dela hagalee hai be dagu dangada hai hegau go David, dela e modudahi mai ge hagalongo gi agu helekai ge daudali hua agu mee ala gu hagamogobuna.
9Goe guu hai au huaidu koia e llauehaa i di gau ala nogo dagi i oo mua. Goe guu hudu Au gi daha guu hai Au gi hagawelewele i dau hai nia ada balu god mono ada baalanga e daumaha ginai.
10Idimaa i di hai deenei, gei Au ga gowadu di haingadaa do madahaanau king mo di daaligi gii mmade nia dama daane huogodoo i do hagadili, digau lligi mo digau mmaadua. Au ga hagammaa gi daha do madahaanau be nia duudae manu.
11Nia paana gaa gai oo gau ala ma gaa mmade i lodo di waahale, gei digau ala gaa mmade i lodo henua gaa gai go nia manu mamaangi ‘vulture’. Au go Dimaadua ne helekai.’”
12Gei Ahijah ga duudagi ana helekai gi di lodo o Jeroboam, “Dolomeenei goe hana gi muli gi doo hale. Do madagoaa hua dela ma ga ulu adu gi lodo di waahale, dau dama daane gaa made.
13Nia daangada huogodoo Israel gaa hai nadau hangihangi gaa danu a mee. Ma go mee hua mai di madahaanau o Jeroboam e danu hagahumalia, idimaa Dimaadua di God o Israel e hiihai hua gi tama daane deelaa.
14Dimaadua gaa dugu dana king Israel e hagamodu gi daha di madahaanau king Jeroboam.
15Dimaadua ga hagaduadua Israel, gei Israel gaa bole be di aalek ma gaa duu i lodo di monowai mmidi. Mee ga daagi aga nia daangada Israel mai i di nadau henua humalia dela ne wanga gi nadau maadua mmaadua namua, gaa hai digaula gi meheuheu dagidahi, gii tugi loo i baahi i golo di Monowai Euphrates, idimaa digaula guu hai a Mee gi hagawelewele i di nadau hai nia ada di balu god ahina go Asherah.
16Dimaadua gaa hudu Israel gi daha idimaa go di hala Jeroboam ne dagi ai digau Israel gi di huaidu.”
17Di lodo Jeroboam ga hanimoi gi muli gi Tirzah. Dono ulu gi lodo dono hale, gei di tama gaa made.
18Digau Israel guu hai di nadau hangihangi gi mee, gaa danu a mee, gii hai be di hai Dimaadua dela guu lawa i dana helekai mai dana hege, soukohp Ahijah.

19Nia mee huogodoo a king Jeroboam ne hai: nia dauwa ala ne hai mo dana hai ne dagi ai, la guu hihi gi lodo “Di Kai o nia King o Israel”.
20Jeroboam ne king i nia ngadau e 22, gaa made, gei dana dama daane go Nadab gaa pono di lohongo king o maa.
21Tama daane Solomon go Rehoboam ne madahaa maa dahi (41) ono ngadau gei mee gaa hai di king o Judah, gaa dagi i nia ngadau e madangaholu maa hidu (17) i Jerusalem, di waahale Dimaadua ne hilihili i lodo tenua Israel hagatau belee hagalaamua ai nia daangada di ingoo o Maa. Tinana Rehoboam la go Naamah mai Ammon.
22Digau Judah gu hai hala ang gi Dimaadua, gu hai baahi gi Mee, gei guu hai labelaa a Mee gi hagawelewele gi nonua i nia mee huaidu huogodoo ala ne hai go nadau maadua mmaadua i mua.
23Digaula gu hagaduu nadau gowaa hai daumaha ang gi nia balu god mo nia ada hadu mo nia ada balu god ahina Asherah e daumaha ginai ginaadou i hongo nia gonduu mo i lala nia laagau tomo daahaa.
24Gei di mee dela gu huaidu huoloo, nia daane mono ahina e hai di nadau moomee huihui nadau huaidina i nia gowaa hai daumaha aanei. Digau Judah gu haihai nadau hai haga langaadia dangada ala nogo haihai go nia daangada ala ne hagammaa go Dimaadua gi daha mo tenua deelaa i mua digau Israel ala ne hula gi golo.
25I lodo di lima ngadau Rehoboam nogo dagi, King Shishak o Egypt gu heebagi gi Jerusalem.
26Mee guu kae nia goloo hagalabagau huogodoo ala nogo i lodo di Hale Daumaha mo di hale di king ngaadahi mo nia mee abaaba dangada ala ne hai go King Solomon gi nia goolo.
27Rehoboam guu hai ana mee abaaba baalanga mmee e pono nia maa, guu wanga nia maa gi nia daangada hagaloohi nia bontai di hale di king gi benabena ina.
28Nia madagoaa huogodoo di king ma gaa hana gi di Hale Daumaha, digau hagaloohi ga aamo nia maa, gaa lawa ga gaamai labelaa gi muli gi di ruum digau hagaloohi.
29Nia mee huogodoo ala ne hai go King Rehoboam la guu hihi gi lodo Di Kai o nia King o Judah.
30Dono madagoaa dagi hagatau, Rehoboam mo Jeroboam nogo hagadau heebagi i nau mehanga i nia madagoaa huogodoo.
31Rehoboam gaa made gaa danu i lodo di waa daalunga o nia king i lodo di Waahale o David, gei dana dama daane go Abijah gaa kae di lohongo king o maa.