Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Hari

1 Hari 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Busa gisugdan ni Solomon pagtukod ang templo ni Yahweh. Nahitabo kini sa ika-480 ka tuig human nga nakagawas ang katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa ika-upat ka tuig nga naghari si Solomon sa Israel, sa bulan sa Ziv, nga mao ang ikaduhang bulan.
2Ang templo nga gitugod ni Solomon alang kang Yahweh adunay 60 ka cubit ang gitas-on, 20 ka cubit ang gilapdon, ug 30 ka cubit ang gihabugon.
3Ang portico nga anaa sa atubangan sa templo, adunay 20 ka cubit ang gitas-on, managsama ang gilapdon sa templo, ug napulo ka cubit ang gilalumon sa atubangan sa templo.
4Gibuhatan niya ang templo ug mga bintana nga adunay mga porma nga maoy nakapagamay niini sa gawas kaysa sa sulod.
5Sa isig ka kilid sa tibuok pader iyang gihimoan ug mga lawak palibot niini, gipalibotan ang gawas nga bahin nga lawak ug sa sulod nga lawak. Gihimoan niya ug mga lawak ang tanang kilid nga nakapalibot.
6Sa pinakaubos nga bahin adunay lima ka cubit ang gilapdon, ang tungatunga adunay unom ka cubit ang gilapdon, ug ang ika-tulo adunay pito ka cubit ang gilapdon. Ug ang anaa sa gawas gibuhatan niya ug mga moldura diha sa bongbong sa balay sa tanang palibot aron ang mga sagbayan dili mag-abot sa mga bongbong sa balay.
7Ang balay hinimo sa mga bato nga giandam didto sa kuhaanan sa mga bato. Walay martilyo, atsa, o bisan unsang puthaw nga gamit nga madunggan sa balay samtang ginatukod kini.
8Sa habagatang bahin sa templo adunay pultahan diha sa ubos nga andana, unya adunay hagdanan pasaka sa tungatunga nga andana, ug gikan sa tungatunga pasaka sa ika-tulo nga andana.
9Busa gitukod ni Solomon ang templo ug nahuman kini; gibongbongan niya ang balay gamit ang mga sagbayan ug tabla nga sidro.
10Gipahimoan niya ug mga lawak ang matag kilid sa balaang lawak sa templo, ang matag kilid adunay lima ka cubit ang gihabugon; gisumpay kini ngadto sa balay gamit ang mga kahoy nga sidro.
11Ang pulong ni Yahweh miabot kang Solomon, nga nag-ingon,
12“Mahitungod niining temploha nga imong gitukod, kung maglakaw ka sa akong mga balaod ug magbuhat ug matarong, tumanon ang akong mga mando ug maglakaw niini, unya tumanon ko ang akong gisaad kanimo nga akong gisaad sa imong amahan nga si David.
13Magpuyo ako taliwala sa katawhan sa Israel ug dili ko sila pasagdan.”
14Busa gitukod ni Solomon ang balay ug gihuman kini.
15Unya gibongbongan niya sa sulod sa balay ug mga tabla nga sidro. Gikan sa salog paingon sa kisame sa sulod sa balay, gibongbongan niya kini ug kahoy, ug gisalogan niya ang balay ug mga tabla nga sipres.
16Gibuhatan niya ug 20 ka cubit ang likod nga bahin sa balay gamit ang tabla nga sidro gikan sa salog paingon sa kisame. Gitukod niya kini nga lawak aron mahimong balaang lawak, ang labing balaang dapit.
17Ang lawak, nga mao ang balaang dapit anaa sa atubangan sa mas labing balaang dapit, adunay 40 ka cubit ang gitas-on.
18Adunay sidro sa sulod sa balay, nga inokitan sa naghulagway nga nagtikyop ug nagbukhad nga mga bulak. Mga sidro tanan ang anaa sa sulod. Walay makita nga binuhat gamit ang bato diha sa sulod.

19Giandam ni Solomon ang balaang lawak sa sulod sa balay aron ibutang didto ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.
20Ang balaang lawak adunay 20 ka cubit ang gitas-on, 20 ka cubit ang gilapdon, ug 20 ka cubit ang gihabogon. Gitaplakan ni Solomon ang mga bongbong sa lunsay nga bulawan ug gihaklopan ang halaran ug sidro nga kahoy.
21Gitaplakan ni Solomon ang sulod sa templo ug lunsay nga bulawan, ug gibutangan niyag mga kadinang bulawan sa atubangan sa balaang lawak, ug gihaklapan ug bulawan ang atubangan.
22Gitaplakan niya ug bulawan ang tibuok sulod hangtod nga nahuman ang templo. Gitaplakan usab niya ug bulawan ang tibuok halaran nga anaa sa balaang lawak.
23Nagbuhat si Solomon ug duha ka kerubin gamit ang olibo nga kahoy, napulo ka cubit ang gihabogon sa matag-usa alang sa balaang lawak.
24Ang usa ka pako sa unang kerubin adunay lima ka cubit ang gitas-on. Unya gikan sa tumoy sa usa ka pako paingon sa tumoy sa laing pako adunay gilay-on nga napulo ka cubit.
25Ang laing kerubin aduna gihapoy napulo ka cubit ang gilapdon sa pako. Ang duha ka kerubin managsama ang sukod ug hulagway.
26Napulo ka cubit ang gitas-on sa usa ka kerubin ug ang usa ka kerubin managsama lang.
27Gibutang ni Solomon ang kerubin sa mas labing balaang dapit. Nagbukhad ang mga pako sa kerubin ug ang pako sa usa misangko sa bongbong ug ang pako sa laing kerubin misangko sa laing bongbong. Ang ilang mga pako nag-abot diha sa tungatunga sa labing balaang dapit.
28Gitaplakan ni Solomon ang kerubin ug bulawan.
29Giukitan niya ang palibot sa tanang bongbong sa balay sa mga hulagway sa kerubin, mga kahoy nga palmera, ug mga mibukhad nga bulak, sa gawas ug sa balaang dapit.
30Gitaplakan ug bulawan ni Solomon ang salog sa balay, sa gawas ug sa sulod nga mga lawak.
31Nagbuhat si Solomon ug mga pultahan gamit ang kahoy nga olibo sa atubangan sa balaang lawak. Ang ulohan ug ang matag kilid niini adunay lima ka mga porma.
32Unya nagbuhat siya ug duha ka pultahan gamit ang kahoy nga olibo, ug giukitan niya kini ug mga kerubin, mga palmera nga kahoy, ug mga ningbukhad nga bulak. Gitaplakan niya kini ug bulawan ug gikatag niya sa bulawan ang kerubin ug mga kahoy nga olibo.
33Sa ingon niini nga paagi, gibuhatan usab ni Solomon ang porma sa sera sa templo nga kahoy nga olibo adunay upat ka bahin
34ug duha ka sera gamit ang sipres nga kahoy. Ang duha ka dahon sa usa ka pultahan napilo ug ang duha ka dahon sa laing usa ka pultahan napilo usab.
35Giukitan niya kini ug kerubin, mga palmera nga kahoy, ug mga mibukhad nga bulak, ug iyang susama nga gitaplakan ug bulawan ang mga inukit.
36Gibuhat niya ang hawanan sa sulod nga tulo ka laray nga bato ug laray sa mga sagbayan nga sidro.

37Natukod ang pundasyon sa balay ni Yahweh sa ika-upat nga tuig, ang bulan sa Ziv.
38Sa ika-napulog usa ka tuig, sa bulan sa Bul, nga mao ang ika-walo nga bulan, nahuman na ang balay sa tanang bahin niini ug sumala sa tanang plano niini. Nahuman pagtukod ni Solomon ang templo sa pito ka tuig.