Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - 1 Juan

1 Juan 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kitaenyo no ania a kita ti panagayat ti impaay kadatayo ti Ama, nga uray la naawagantayo iti annak ti Dios, ken daytoy ti kinasiasinotayo! Gapu iti daytoy, saannatayo nga am-ammo ti lubong, gapu ta saan isuna nga am-ammo ti lubong.
2Ay-ayatek, ita ket annaknatayon ti Dios, ken saanpay a naiparangarang no anianto ti pagbalinantayo. Ammotayo nga inton agparang ni Cristo, agbalintayonto a kas kenkuana, ta makitatayonto isuna iti kinasiasinona.
3Ken amin nga addaan iti kastoy a kinatalged kenkuana maipanggep iti masakbayan ket paspasin-awenna ti bagina a kas met kenkuana a nasin-aw.
4Amin nga agtultuloy iti panagbasol ket agar-aramid iti aramid nga awanan-linteg. Ta ti basol ket kinaawan-linteg.
5Ammoyo a ni Cristo ket naipakaammo tapno mangikkat kadagiti basbasol. Ket kenkuana, awan ti basol.
6Awan ti agtalinaed kenkuana nga agtultuloy iti panagbasol. Awan ti siasinoman nga agtultuloy nga agbasbasol a nakakita kenkuana wenno nakaam-amo kenkuana.
7Patpatgek nga annak, saanyo nga itulok nga adda mangiyaw-awan kadakayo. Isuna nga agar-aramid iti kinalinteg ket nalinteg, a kas kenni Cristo a nalinteg.
8Isuna nga agar-aramid iti basol ket kukua ti diablo, ta ti diablo ket nagbasol manipud idi punganay. Daytoy ti makagapu a naiparangarang ti Anak ti Dios, tapno dadaelenna dagiti trabaho ti diablo.
9Siasinoman a naipasngay iti Dios ket saan nga agbasol, gapu ta agtaltalinaed kenkuana ti bukel ti Dios. Saan isuna a makapagtultuloy nga agbasol, gapu ta naipasngay isuna iti Dios.
10Iti daytoy, dagiti annak ti Dios ken dagiti annak ti diablo ket naiparangarang. Siasinoman a saan a mangaramid iti nalinteg ket saan a naggapu iti Dios, uray ti saan a mangay-ayat iti kabsatna.
11Ta daytoy ti mensahe a nangngeganyo manipud idi punganay, a masapul nga agiinnayattayo,
12saan a kas kenni Cain a kukua ti diablo ken nangpatay iti kabsatna a lalaki. Ken apay a pinatayna isuna? Gapu ta dagiti aramidna ket dakes, ket dagiti aramid ti kabsatna a lalaki ket nalinteg.
13Saankayo nga agsiddaaw, kakabsatko, no kaguradakayo ti lubong.
14Ammotayo a nakalasattayon manipud iti patay ket addatayon iti biag, gapu ta ay-ayatentayo dagiti kakabsat. Siasinoman a saan nga agayat ket agtalinaed iti patay.
15Siasinoman a manggura iti kabsatna ket mammapatay. Ket ammoyo a ti agnanayon a biag ket saan nga agtalinaed iti mammapatay.
16Babaen iti daytoy nga ammotayo ti ayat, gapu ta inted ni Cristo ti biagna gapu kadatayo. Rebbengtayo met ngarud nga ipaay dagiti biagtayo para kadagiti kakabsat.
17Ngem kasano a maibaga nga adda ti ayat ti Dios iti siasinoman nga addaan kadagiti banbanag iti lubong a makakita iti kabsatna nga agkasapulan, ngem iserrana met ti manangngaasi a pusona iti agkasapulan iti tulongna?
18Patpatgek nga annak, saantayo nga agayat iti sao laeng wenno iti dila, ngem iti aramid ken kinapudno.

19Babaen iti daytoy nga ammotayo nga addatayo iti kinapudno ken patalgedentayo ti pusotayo iti sanggoananna.
20Gapu ta no akusarannatayo ti pusotayo, dakdakkel ti Dios ngem ti pusotayo, ken ammona ti amin a banag.
21Ay-ayatek, no saannatayo nga akusaran dagiti pusotayo, addaantayo iti kinatalged iti Dios.
22Ken aniaman a dawatentayo ket awatentayo manipud kenkuana, gapu ta tungtungpalentayo dagiti bilinna ken ar-aramidentayo dagiti banbanag a makaay-ayo iti imatangna.
23Ken daytoy ti bilinna, a masapul a mamatitayo iti nagan ti Anakna a ni Jesu-Cristo ken agiinnayattayo - gapu ta intedna kadatayo daytoy a bilin.
24Isuna a mangtungtungpal kadagiti bilbilin ti Dios ket agtalinaed kenkuana, ken agtaltalinaed ti Dios kenkuana. Ken babaen iti daytoy nga ammotayo nga agtaltalinaed isuna kadatayo, babaen iti Espiritu nga intedna kadatayo.