Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Juan

1 Juan 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan-awa kung unsang klase ang gugma nga gihatag sa Amahan kanato, nga kita kinahanglan tawgon nga mga anak sa Dios, ug kini mao kung unsa kita. Tungod niini, ang kalibotan wala makaila kanato, tungod kay kini wala makaila kaniya.
2Hinigugma, karon kita mga anak sa Dios, ug kini wala pa gipadayag kung unsa kita sa umaabot. Kita nasayod nga sa dihang si Cristo mopakita, kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya kung unsa gayod siya.
3Ug ang matag usa nga anaa niini nga pagsalig mahitungod sa umaabot motutok kaniya moputli sa iyang kaugalingon sama nga siya putli.
4Ang tanan nga magapadayaon sa pagpakasala nagbuhat kung unsa ang pagkamalapason. Kay ang sala mao ang pagkamalinapason.
5Kamo nasayod nga si Cristo napadayag aron pagkuha sa mga sala. Ug diha kaniya walay sala.
6Walay usa nga magpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Walay usa nga magpadayon sa sala ang nakakita kaniya o nakaila kaniya.
7Pinalangga nga mga anak, ayaw tugoti si bisan kinsa nga mogiya kaninyo sa pagkahisalaag. Siya nga nagbuhat sa pagkamatarong mao ang matarong, sama nga si Cristo matarong.
8Siya nga nagbuhat ug sala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala gikan sa sinugdanan. Tungod niini nga tumong ang Anak sa Dios napadayag, aron nga iyang gub-on ang mga buhat sa yawa.
9Bisan kinsa nga gipakatawo sa Dios dili mobuhat ug sala tungod kay ang binhi sa Dios magpabilin diha kaniya. Dili siya magpadayon sa sala tungod kay siya gipakatawo sa Dios.
10Tungod niini ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa napadayag. Si bisan kinsa nga wala nagbuhat kung unsa ang matarong dili iya sa Dios, ni ang usa nga wala naghigugma sa iyang igsoon.
11Kay kini ang mensahe nga inyong nadungog gikan pa sa sinugdanan, nga kita kinahanglan maghigugmaay sa matag usa,
12dili sama kang Cain nga iya sa daotan ug nagpatay sa iyang igsoon. Ug nganong gipatay niya siya? Tungod kay ang iyang mga buhat daotan, ug sa iyang igsoon matarong.
13Ayaw kahibulong, akong mga igsoon, kung ang kalibotan magdumot kaninyo.
14Kamo nasayod nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, tungod kay nahigugma kita sa mga igsoon. Si bisan kinsa nga wala nahigugma magpabilin sa kamatayon.
15Si bisan kinsa nga modumot sa iyang igsoon usa ka mamumuno. Ug kamo nasayod nga ang kinabuhi nga walay kataposan wala nagpabilin sa mamumuno.
16Pinaagi niini nasayod kita sa gugma, tungod kay gihatag ni Cristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Kita usab kinahanglan nga mohatag sa atong kinabuhi alang sa atong mga igsoon.
17Apan si bisan kinsa nga adunay mga bahandi sa kalibotan, nakakita sa kawad-on sa iyang igsoon, ug gisirado ang iyang kasingkasing diha sa pagkahangawa ngadto kaniya, unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya?
18Akong pinalanggang mga anak, dili kita maghigugma pinaagi sa pulong ni sa dila, apan sa mga buhat ug sa kamatuoran.

19Pinaagi niini kita nasayod nga kita anaa sa kamatuoran ug makapaniguro kita sa atong mga kasingkasing sa iyang atubangan.
20Tungod kay kung ang atong mga kasingkasing mohukom kanato, ang Dios mas dako kay sa atong mga kasingkasing, ug nasayod siya sa tanang butang.
21Mga hinigugma, kung ang atong mga kasingkasing dili mohukom kanato, aduna kitay pagsalig diha sa Dios.
22Ug bisan unsa ang atong pangayoon madawat nato gikan kaniya, tungod kay atong gituman ang iyang mga kasugoan ug nagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa iyang panan-aw.
23Ug kini ang iyang kasugoan—nga kita kinahanglan motuo sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo ug maghigugma sa matag usa—sama nga iyang gihatag kanato kini nga kasugoan.
24Siya nga motuman sa mga kasugoan sa Dios magpabilin diha kaniya, ug ang Dios magpabilin diha kaniya. Ug pinaagi niini kita masayod nga siya magpabilin kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato.