Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yaya I

Yaya I 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wo xa a kolon, Baba Ala won xanuxi nɛ han a won xili «a xa die». Won findixi a xa die yati yati nan na. Duniɲa mu nɔma won kolonde na ra, barima e mu Ala kolon.
2N xanuntenyie, yakɔsi Ala xa die nan won na. A mu masenxi sinden won luma ki naxɛ, kɔnɔ won a kolon, a Isa na fa, won masarama nɛ, won fa lu alɔ a tan, barima won a toma nɛ a na ki naxɛ yati.
3Mixi naxan a yigi tixi Isa ra, a a yɛtɛ rasɛniyɛnma, alɔ Isa sɛniyɛnxi ki naxɛ.
4Mixi naxan yunubi rabama, a findixi sɛriyɛ matandila nan na, barima yunubi, sɛriyɛ matandi nan a ra.
5Wo a kolon a Isa fa won ma yunubi nan xafaride. Yunubi yo mu nu na a tan ma.
6Mixi naxan sabatixi Isa i, na kanyi mu luma yunubi raba ra sɔnɔn. Naxan luma yunubi raba ra, na kanyi mu Isa toxi, a man mu a kolon.
7N ma die, mixi yo naxa wo madaxu. Mixi naxan tinxinyi rabama, a tinxin alɔ Marigi tinxinxi ki naxɛ.
8Yunubitɔɛ tan fatanxi Ibulisa nan na, barima Ibulisa nan yunubi raba kabi duniɲa fɔlɛ. Ala xa Di fa nɛ alako a xa Ibulisa xa wali kana.
9Mixi yo findi Ala xa di ra, a mu luma yunubi raba ra, barima Ala bara wali nde fɔlɔ a bɔɲɛ kui. A mu nɔma lude yunubi kui, barima a fatanxi Ala nan na.
10Ala xa die nun Ibulisa xa die tagi rasama yi ki nɛ: Naxan mu tinxin, Ala xa di mu a ra. Naxan mu a boore adamadie xanuma, a mu Ala kolon.
11Masenyi nan ya wo naxan mɛxi kabi a fɔlɛ: Won xa won bore xanu.
12Won naxa lu alɔ Kabila, naxan fatan Sentanɛ ra, a fa a xunya yati faxa. A na raba munfe ra? A na raba nɛ barima a ɲɛrɛ ki mu nu gɛxi tinxinde alɔ a xunya ɲɛrɛ ki.
13N ngaxakerenyie, wo naxa wo maɲin duniɲa xa xɔnnanteya xa fe ra wo mabiri.
14Xanunteya naxan luma won bɔɲɛ kui won boore adamadie bɛ, a a masenma a won bara faxɛ kira lu na, won ti kisi kira xɔn ma. Xanunteyatare tan tixi faxɛ kira nan xɔn ma.
15Mixi naxan a boore adamadi xɔnma, na kanyi luxi nɛ alɔ faxɛti. Wo a kolon a kisi mu na faxɛti bɛ.
16Won xanunteya kolonma Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa misaali nan saabui ra, naxan tinxi a nii fide won bɛ. Won fan lan nɛ won xa tin na rabade won boore adamadie bɛ.
17Se kanyi naxan a bɔɲɛ balanma tɔɔrɔmixi ya ra, a mu Ala xa xanunteya kolon.
18N ma die, won ma xanunteya naxa findi wɔyɛnyi tun na, a xa findi maraba nan na, xa na mu a ra nɔndi yo mu na a kui.

19Na kui, won nɔma a kolonde a nɔndi na won yi, won bɔɲɛ fa sa Ala mabiri.
20Hali won bɔɲɛ sa won makiiti, Ala gbo won bɔɲɛ bɛ, a fe birin kolon.
21N xanuntenyie, xa won bɔɲɛ mu won makiiti, won bara xaxilisa sɔtɔ Ala ya i.
22Ala won ma duba birin suxuma nɛ, barima won birama a xa sɛriyɛe nun a waxɔnfe nan fɔxɔ ra.
23A xa sɛriyɛ nan ya: Won xa danxaniya a xa Di ma, a xa Mixi Sugandixi Isa. Won man xa won bore xanu, alɔ Ala won yamarixi ki naxɛ.
24Mixi naxan Ala xa sɛriyɛ rabatuma, na kanyi nun Ala na a ra. A a kolonma Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nan ma, Ala naxan fixi won ma.