Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛsitɛɛ

Ɛsitɛɛ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Aasuelu gↄↄ bùsu mɛ̀n basoolo ń soplaoↄ ↄ̃ a dɛ a kía ũ sɛa za India bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ Etiopi bùsuwa.
2Zↄ̃lɛa a bɛ Susa mɛɛwiau
3aà kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu à gbãadeↄ ń a ìwaↄ kã̀aa píi blɛsableawa. Pɛɛsi ń Mɛdɛo bùsu zĩgↄ̃ badeↄ ku we ń gbɛ̃́ gbiaↄ ń bùsu gbãadeↄ.
4À a kpala àizɛɛ zↄ̃ↄↄ ń a zↄ̃ↄkɛ gawio ↄ̀lↄnɛ́ e mↄ soolo.
5Kɛ́ gↄↄ beeↄ pà, à blɛsakɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ kú Susaↄnɛ, kíabuiↄ ń táaaↄ píi. Wà blɛsapi blè e gↄↄ sopla aà bɛ'ua líkpɛu.
6Wà zwã̀a pua ń zwã̀a búunao dↄ̀dↄ ã́nusu tãanaↄwa ń bà puaↄ ń bà gàaluladeↄ, ↄ̃ wa lòo kpɛ́ gbapɛlɛ pↄ́ wa kɛ̀ ń gbɛpuↄwa. Vua ń ã́nusu wúlɛbↄↄ kálɛa gusalala pↄ́ wa kɛ̀ ń gbɛpuo ń gbɛtɛ̃o ń gbɛsio ń gbɛ̀ búunaowa.
7Wà vɛ̃ɛ kpàkpamá we ń vua imibↄↄ. Imibↄpiↄ dodoa kↄ̃ɛ píiɛ. Kí vɛ̃ɛpi kpàmá sↄũsↄũ.
8Kí dìlɛ wasu vɛ̃ɛminaↄ wɛtão. A ò a bɛ ziiaɛ aà kpa baadewa lá ade yei.
9Kí Aasuelu na Vasiti blɛsakɛ̀ nↄɛↄnɛ kibɛ lↄ.
10A gↄↄ soplade zĩ́ kí pↄ kɛ̀na vɛ̃ɛ yã́i, ↄ̃ a ò a dↄai gbɛ̃ↄn soplaↄnɛ: Mɛumanu, Bizita, Aabona, Bigita, Abaga, Zetaa ń Kaakasio,
11aa mↄɛ ń a na Vasitio ń a kía na fùao kpaa, kɛ́ à aà kɛfɛnkɛ ↄlↄ gbɛ̃́ↄnɛ ń gbãadeↄ, asa nↄɛpiá nↄɛ.
12Kɛ́ kí dↄaipiↄ yã́pi ò aà naɛ, à gì mↄ́i, ↄ̃ kí pↄ pà à fɛ̃̀aàzi maamaa.
13Kí yã́pi ò wɛzɛ̃n saanyãdↄ̃naↄnɛ, asa ìↄ yã́pii gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ bùsu ikoyã dↄ̃ↄwaɛ.
14Pɛɛsi ń Mɛdɛo gbãade pↄ́ aaìↄ ku aà saɛ gbɛ̃ↄn soplaↄ tↄ́n kɛ: Kaasena, Setaa, Ademata, Taasisi, Mɛlɛsi, Maasena ń Mɛmukão. Ampiↄ mɛ́ aa aà kwàasiↄ ũ, aà kpala ikodeↄ ũ.
15A ònɛ́: Ma a dↄaiↄ zĩ̀ aa yãdìlɛ ma na Vasitiɛ, ↄ̃ à gì mai. Wá sɛaànↄ kpelewa ni? Ikoyã mɛ̀ kpelewa ni?
16Ɔ̃ Mɛmukã ò kíɛ ń gbãadepiↄ à mɛ̀: Kí, ḿmɛ n na Vasiti tàaekɛ̀nɛ ndoo, à tàaekɛ̀ gbãadeↄnɛ ń n bùsu gbɛ̃́piiↄɛ.
17Yã́ pↄ́ n napi kɛ̀ a ligua, nↄɛ píi i ma, aai saka ń zã́ↄgu aa mɛ: Kí Aasuelu mɛ̀ wà a na Vasiti sísiɛ, ↄ̃ à gì gɛ́i.
18Pɛɛsi ń Mɛdɛo bùsu gbãadeↄ nↄ pↄ́ n na yã́pi màↄ, aa yãbↄbↄ ń zã́ↄ lɛ́zĩ tia. Lɛ́'ɛakↄ̃wa ń zↄao a kɛ zài.

19Kí, tó à kànguɛ, yãdilɛ Vasitiɛ asu tó á wɛsikↄ̃lɛ lↄo, ní nↄɛ pↄ́ dɛaàla kpa aà kpalau. Wa yã́pi kɛ̃ Pɛɛsi ń Mɛdɛo ikoyã pↄ́ wìli a bãdɛo lá guu.
20Tó wà yã́ pↄ́ ń dìlɛ kpàwakɛ̀ n bùsu zↄ̃ↄ guu píi, nↄɛↄ bɛɛɛ dↄ̃ ń zã́ↄnɛ, nↄgbãaↄ ń nↄ nɛ́naↄ píi.
21Yã́pi kà kíagu ń gbãadeↄ píi, ↄ̃ a kɛ̀ lá Mɛmukã òɛwa.
22Ɔ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ bùsu pↄ́ a dɛ ń kía ũ gbɛ̃́ↄnɛ píi, bùsu ń bùsuo ń a lákɛ̃ao, bui ń buio ń ń yã́o. À mɛ̀ gↄ̃ɛ mɛ́ aↄ a ua kía ũ mɛ́ aà buiyã ↄ̃ wàli o uapiu.