Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangi xanbi, n naxa Ala to a xa kibanyi kui, buki nde nu na a xɔnyɛ, sɛbɛli tixi a kui nun a fari, a mabalanxi a balanse solofere ra.
2N naxa malekɛ sɛnbɛma nde to, a a falama a xui itexi ra, «Nde nɔma yi buki rabide, nde nɔma a balansee bade a ma?»
3Nimase yo mu nu na koore ma, bɔxi ma, xa na mu a ra bɔxi bun ma, naxan nu nɔma na buki rabide, a a kui mato.
4Na kui, n naxa wa a gbegbe ra, barima nimase yo mu nu na, naxan nu nɔma na buki rabide, a a kui mato.
5Fori nde naxa a fala n bɛ, «I naxa wa, Yuda bɔnsɔɛ xa yɛtɛ, naxan findixi Dawuda bɔnsɔɛ ra, a bara geeni. A tan nan nɔma na buki nun a balanse solofere rabide.»
6Na tɛmui n naxa Yɛxɛɛyɔrɛ to a tixi kibanyi nun na nimase naani nun na forie tagi. Na Yɛxɛɛyɔrɛ nu luxi nɛ alɔ a kɔn naxabaxi. Feri solofere nun ya solofere nu na a bɛ, naxee misaalixi Ala Xaxili Sɛniyɛnxi kamalixi ra, naxan nu bara xɛɛ duniɲa yire birin ma.
7Yɛxɛɛyɔrɛ naxa a maso Ala ra, naxan nu magoroxi kibanyi kui, a fa buki rasuxu Ala yirefanyi xɔnyɛ.
8A to buki masɔtɔ, na nimase naani nun na fori mɔxɔɲɛn nun naani, e naxa suyidi Yɛxɛɛyɔrɛ bɛ. Kɔra nu na e birin yi ra, a nun surayi sase xɛɛma daaxi naxee rafexi surayi ra, naxan misaalixi sɛniyɛntɔɛe xa Ala maxandie ra.
9E naxa bɛɛti nɛɛnɛ nde ba, e nu a fala, «I tan nan daxa yi buki tongode, i tan nan daxa a balansee rabide, barima i bara i yɛtɛ ba sɛrɛxɛ ra, i bara adamadie xunsara Ala bɛ i wuli saabui ra, adamadi naxee kelixi bɔnsɔɛ birin, naxee xui birin falama, naxee fatanxi ɲamanɛ nun si birin na.
10I bara na adamadie findi sɛrɛxɛdubɛe ra muxu Marigi Ala bɛ. I bara e raso Ala xa mangɛya niini bun ma. E fama nɛ duniɲa yamaride.»
11Na tɛmui n naxa malekɛ wulu wulu wuyaxi to, n naxa e xui mɛ Ala xa kibanyi, na forie, nun na nimasee rabilinyi.
12E naxa a fala e xui itexi ra, «Yɛxɛɛyɔrɛ naxan baxi sɛrɛxɛ ra, a daxa a xa sɛnbɛ, bannaya, lɔnni, nɔɛ, binyɛ, matɔxɔɛ, nun tantui sɔtɔ.»
13Nimase naxan birin na koore ma, bɔxi fari, bɔxi bun ma, baa ma, a nun daalise birin, n nee birin xui mɛ nɛ, e nu fa a fala, «Matɔxɔɛ, binyɛ, tantui, nun sɛnbɛ na Ala bɛ naxan magoroxi kibanyi kui, a nun Yɛxɛɛyɔrɛ bɛ abadan.»
14Na nimase naani naxa a ratin, «Amina.» Forie naxa e felen bɔxi ma, e Ala nun Yɛxɛɛyɔrɛ batu.