Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangi xanbi n naxa sube magaaxuxi nde to te ra ye xɔɔra, feri fu na a xunyi solofere ma, mangɛ katanyie dɔxɔxi na feri fu fari. Marasɔtɔ xilie fan nu sɛbɛxi a xunyie ma.
2Na sube magaaxuxi nu maniyaxi baratɛ nan na, a sanyie sɛnbɛ nu gbo, a dɛ nu luxi nɛ alɔ yɛtɛ dɛ. Na sube magaaxuxi naxa a sɛnbɛ, a xa nɔɛ, nun a xa kibanyi lu sube boore yi ra.
3Fi ɲaaxi to lu a xunyi keren ma, a naxa yalan. Na fi to mu a faxa, duniɲa naxa kaaba, e birin naxa bira a fɔxɔ ra.
4Duniɲa mixie naxa tuubi sube magaaxuxi bɛ, barima a tan nan nu bara nɔɛ so sube boore yi ra. E man naxa tuubi sube boore bɛ, e nu a fala, «Nde maniya yi sube ra, nde nɔma a gerede?»
5Na sube naxa nɔɛ sɔtɔ a xa yɛtɛ igboe masenyi nun marasɔtɔɛ falɛ ra. A naxa nɔɛ sɔtɔ, a xa wali kike tongo naani nun firin bun ma.
6A naxa Ala rasɔtɔ, a Ala xili kana, a Ala xa hɔrɔmɔlingira rasɔtɔ, a nun naxee sabatixi koore ma.
7A naxa nɔɛ sɔtɔ alako a xa sɛniyɛntɔɛe gere, a xa nɔ e ra. A naxa nɔɛ sɔtɔ bɔnsɔɛ, si, xui, nun ɲamanɛ birin xun ma.
8Duniɲa mixi birin fama tuubide a tan nan bɛ, naxee xili mu sɛbɛxi Yɛxɛɛyɔrɛ kɔn naxabaxi xa kisi buki kui kabi duniɲa fɔlɛ.
9Tuli na naxan bɛ, a xa a tuli mati yi masenyi ra.
10Konyiya ragirixi mixi naxan ma, a sigama nɛ konyiya kui. Santidɛgɛma faxɛ ragirixi mixi naxan ma, na kanyi fan faxama nɛ santidɛgɛma ra. Sɛniyɛntɔɛe xa tunnabɛxi nun danxaniya kolonma na nan kui.
11Na dangi xanbi n man naxa sube magaaxuxi gbɛtɛ to a tefe bɔxi bun ma, feri firin nu na a bɛ alɔ yɛxɛɛ, a nu wɔyɛnma alɔ sube magaaxuxi.
12A nu na sube magaaxuxi singe sɛnbɛ nan nawalife na ya xɔri, a a niya duniɲa mixi birin xa tuubi na sube magaaxuxi singe bɛ, naxan xa fi ɲaaxi nu bara yalan.
13A nu luma kaabanakoe belebele raba ra, han a tɛ ragoro bɔxi ma kelife koore ma mixie ya xɔri.
14A to na sɛnbɛ sɔtɔ, a naxa duniɲa mixie madaxu a xa kaabanakoe ra na sube magaaxuxi singe ya xɔri. A naxa a fala duniɲa mixie bɛ e xa kuye yailan naxan maniya na sube magaaxuxi singe ra, naxan nu bara maxɔnɔ santidɛgɛma ra, kɔnɔ a mu faxa.
15E to na kuye yailan, a naxa nɔɛ sɔtɔ a xa a niya na kuye xa wɔyɛn, mixi birin xa faxa naxan mu tuubima na kuye bɛ.
16A naxa yaamari fi, dimɛdie nun forie, bannae nun setaree, lasirie nun konyie, tɔnxuma xa sa e birin yirefanyi bɛlɛxɛ ma, xa na mu e tigi ma,
17alako mixi matɔnxumataree naxa sare so, e naxa sare mati. Na tɔnxuma findixi sube xili nan na, xa na mu a ra yi kɔnti nan findixi xili ra.
18Lɔnni na naxan bɛ, a xa na kɔnti kolon, barima a adamadi xa fe masenma. Na kɔnti naxan findixi xili ra a findixi kɛmɛ senni, tongo senni nun senni nan na.