Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangi xanbi, n naxa malekɛ gbɛtɛ to goro ra keli koore ma. Nɔɛ xungbe nu na a yi, a xa nɔrɛ naxa duniɲa iyalan.
2A naxa a fala a xui itexi ra, «Babilɔn xungbe bara bira. Babilɔn bara bira, a bara findi ɲinnɛe xɔnyi ra, ɲinnɛ sɛniyɛntaree nun xɔni raharamuxie luma dɛnnaxɛ.
3A kanaxi nɛ barima si birin bara bira a xa fe ɲaaxie fɔxɔ ra. Duniɲa mangɛe bara lu a sɛɛti ma a xa wali kobi kui. Duniɲa yulɛe fan bara banna a waxɔnfe saabui ra. E birin luxi nɛ alɔ siisilae.»
4N naxa xui gbɛtɛ mɛ keli koore ma a falafe ra, «N ma ɲama, wo xa mini a ya ma, alako wo fan naxa lu a xa yunubie kui, wo xa a xa tɔɔrɛ fan sɔtɔ.
5A xa yunubie bara gbo a gbegbe ra. Ala bara ratu a xa tinxintareya birin ma.
6Wo xa a xa wali sare ragbilen a ma dɔxɔ firin. A naxan nabaxi wo ra, wo xa na raba a tan fan na dɔxɔ firin.
7A waxɔnfe xun to nu masaxi tɛmui birin, wo fan xa a xa tɔɔrɛ xun masa na ki, a xa sunnun, barima a a fala nɛ a bɔɲɛ kui, ‹Mangɛ ginɛ nan n na. Kaaɲɛ ginɛ mu na n na, n mu luma sunnunyi kui abadan.›
8Na masenyi xa fe ra, a fama yi gbaloe tode lɔxɔɛ keren: faxɛ, sunnunyi, nun kaamɛ. A ganma nɛ tɛ ra, barima Marigi Ala Sɛnbɛma nan a makiitixi.»
9Duniɲa mangɛ birin naxee bara bira a xa fe ɲaaxie nun a waxɔnfee fɔxɔ ra, e fama nɛ wade. E na a to a xa taa na ganfe, e sunnunma nɛ.
10E lu yire makuye barima e gaaxuxi a xa tɔɔrɛ ya ra. E nu fa a fala, «Ɲaxankatɛ na Babilɔn bɛ. Ɲaxankatɛ na na taa xungbe sɛnbɛma bɛ. A bara makiiti lɛɛri keren bun ma.»
11Duniɲa yulɛe wama nɛ a xa fe ra, e sunnunma nɛ, barima mixi mu na naxan e xa kotee sarama sɔnɔn,
12kote naxan findixi xɛɛma ra, gbeti, gɛmɛ tofanyie, dugi gɛsɛ daaxi, dugi gbeeli, wuri fanyi, sili ɲinyi masolixi, wuri fanyi masolixi, yɔxui, wure, gɛmɛ xɔrɔxɔɛ,
13donse ɲɔxunmɛ, surayi mɔɔli birin, labundɛ, wɛni, ture, farin fanyi, ningee, yɛxɛɛe, soee, sɔɔri ragisee, nun konyie.
14«I waxɔnfe birin bara makuya i ra, na se fanyie bara lɔɛ i ma. I mu nee sɔtɔma sɔnɔn.»
15Yulɛ naxee bannaxi a saabui ra, e fan luma nɛ yire makuye, barima e gaaxuxi a xa tɔɔrɛ ya ra. E wama nɛ, e lu sunnunyi kui.
16E nu a fala, «Ɲaxankatɛ na na taa xungbe bɛ, ɲaxankatɛ na a bɛ, naxan nu wama dugi fiixɛ, dugi gbeeli, xɛɛma, nun gɛmɛ tofanyie xɔn.»
17A xa naafuli birin bara kana na waxati kerenyi kui. Kunkui raɲɛrɛe nun mixi naxan birin kunkui wali nde rabama, e luma nɛ yire makuye,
18e fa a fala e xui itexi ra na taa xungbe ganxi ya ra, «Yi taa, a maniyɛ mu na.»

19E fama nɛ xube masode e xunyi ma, e wa, e lu sunnunyi kui, e a fala, «Ɲaxankatɛ na na taa xungbe bɛ, ɲaxankatɛ na na taa bɛ kunkui kanyie bannaxi dɛnnaxɛ. Na taa bara findi gbengberenyi ra na waxati kerenyi kui.»
20«Naxee na koore, wo xa ɲɛlɛxin na taa xa ɲaxankatɛ xa fe ra. Sɛniyɛntɔɛe, Ala xa xɛɛrae, nun namiɲɔnmɛe, wo tan xa ɲɛlɛxin, barima Ala bara wo gbeɲɔxɔ.»
21Na tɛmui malekɛ sɛnbɛma nde naxa gɛmɛ xungbe tongo naxan nu luxi alɔ se luxutase, a naxa a woli baa ma a falafe ra, «Babilɔn taa xungbe birama nɛ a ɲaaxi ra alɔ yi gɛmɛ. Mixi mu a toma sɔnɔn.»
22«I xa sigie mu mɛma sɔnɔn, naxee sama kɔra, xule, nun sara xui ra. Wali xui mu minima i xɔnyi sɔnɔn, maale din xui fan mu luma i xɔnyi sɔnɔn.
23Lanpui xa naiyalanyi mu toma i xɔnyi sɔnɔn. Futi xirimae xa ɲɛlɛxin xui mu mɛma i xɔnyi sɔnɔn, barima i xa yulɛe nu bara findi mixi xungbee ra duniɲa, i bara si birin natantan i xa fe ɲaaxie saabui ra.
24Namiɲɔnmɛe nun sɛniyɛntɔɛe wuli bara mini i xɔnyi, a nun naxee kɔn bara raxaba bɔxi ma.»