Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɔnxuma belebele naxa mini koore ma. Soge nu na na ginɛ nde rabilinyi, kike nu na a sanyi bun ma, tunbui fu nun firin nu na a xun na alɔ mangɛ katanyi.
2A nu na gbelegbelefe tɔɔrɛ kui, barima a nu na di barife a tɛɛgɛxi naxan ma.
3Tɔnxuma gbɛtɛ fan naxa mini koore ma. Sube magaaxuxi xungbe nde nu na, a gbeelixi alɔ tɛ, xunyi solofere nu na a bɛ, a nun feri fu. Mangɛ katanyie nu na a xunyi solofere birin fari.
4Tunbui itaxunxi saxan na, a xuli naxa din na dɔxɔde saxan nde ra, a e woli bɔxi ma. Sube magaaxuxi naxa keli, a fa ti ginɛ ya i naxan nu na di barife, alako a xa na diyɔrɛ don.
5Ginɛ naxa di xɛmɛ bari, naxan fama si birin yamaride a xɔrɔxɔɛ ra. Ginɛ to di bari, na di naxa te Ala yire, a xa mangɛ kibanyi na dɛnnaxɛ.
6Ginɛ naxa a gi, a siga yire nde gbengberenyi ma Ala nu bara naxan yailan a bɛ, alako a xa balo mɛnni xi wulu keren xi kɛmɛ firin nun tongo senni bun ma.
7Gere naxa mini koore ma. Minkayilu nun a xa malekɛe naxa na sube magaaxuxi nun a xa malekɛe gere,
8kɔnɔ na sube mu nɔ Minkayilu nun a xa malekɛe ra. Na kui, sube magaaxuxi nun a xa malekɛe mu nɔ sabatide koore ma sɔnɔn.
9E naxa na sube magaaxuxi xungbe woli bɔxi ma, a nun a xa malekɛe. A tan nan findixi na bɔximase fori ra, naxan xili Ibulisa, xa na mu a ra Sentanɛ. A bara duniɲa birin madaxu.
10Na tɛmui, n naxa xui itexi mɛ koore ma, a a falama, «Yakɔsi, kisi tɛmui bara a li, muxu Marigi Ala sɛnbɛ nun a xa mangɛya, nun a xa Mixi Sugandixi xa mangɛya bara fa, barima naxan nu muxu ngaxakerenyie kalamuma muxu Marigi Ala ya i kɔɛ nun yanyi ra, na bara bira.
11Muxu ngaxakerenyie xutu sɔtɔxi a ma Yɛxɛɛyɔrɛ wuli nun e xa seedeɲɔxɔya nan saabui ra. E mu kankan e xa simaya ma, e mu gaaxu faxɛ ya ra.
12Na kui, koore nun naxee sabatixi naa, e xa ɲɛlɛxin. Kɔnɔ ɲaxankatɛ bara lu bɔxi nun baa ma, barima Ibulisa bara bira wo mabiri. A xɔnɔxi barima a bara a kolon a tɛmui gbegbe mu luxi a bɛ kɔrɛ.»
13Sube magaaxuxi to a kolon, e bara a woli bɔxi ma, a naxa bira na ginɛ fɔxɔ ra, naxan na di xɛmɛ bari.
14Kɔnɔ xaruma gabutenyi naxa lu na ginɛ bɛ, alako a xa tugan sigafe ra gbengberenyi ma, a luma balo ra dɛnnaxɛ waxati saxan nun a tagi bun ma. Mɛnni a nu bara makuya na bɔximase ra.
15Kɔnɔ bɔximase naxa xure ramini a dɛ kui, a xa ginɛ madula.
16Na tɛmui bɔxi naxa na xure ye min, sube magaaxuxi nu bara naxan namini a dɛ kui, alako a xa na ginɛ rakisi.
17Sube magaaxuxi to xɔnɔ na ginɛ ma, a naxa siga na ginɛ bɔnsɔɛ dɔnxɔɛe gerede, naxee Ala xa sɛriyɛ rabatuma, e man la Isa xa seedeɲɔxɔya ra.
18Na sube magaaxuxi naxa ti baa dɛ ra mɛyɛnyi fari.