Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na birin to dangi, n naxa ariyanna naadɛ rabixi to koore ma. N man naxa xui nde mɛ, n nu bara naxan singe mɛ. A sɛnbɛ nu gbo alɔ sara. A naxa a masen n bɛ, «I xa te bebiri, n xa fe masen i bɛ naxan fama rabade.»
2Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa n suxu keren na. N naxa kibanyi nde to ariyanna, mangɛ magoroxi a kui.
3A nɔrɛ nu yanbama alɔ gɛmɛ tofanyi mayilenxie, senkui tofanyi nu na a xa kibanyi rabilinyi.
4Kibanyi mɔxɔɲɛn nun naani nu na Ala xa kibanyi rabilinyi, fori mɔxɔɲɛn nun naani magoroxi e kui. Donma fiixɛ nu ragoroxi e ma, mangɛ katanyi xɛɛma daaxi nu saxi e xun na.
5Seyamakɔnyi nun galanyi xuie nu minima kibanyi kui. Lanpui solofere nu dɛxɛma kibanyi ya i. Nee misaalixi Ala Xaxili kamalixi nan na.
6Baa tinse fan nu na kibanyi ya i. Nimase naani nu na Ala xa kibanyi rabilinyi, yae nu na e yatagi nun e kobe ma.
7Nimase singe nu maniyaxi yɛtɛ nan na, a firin nde nu maniyaxi ningeyɔrɛ nan na, a saxan nde nu maniyaxi adamadi nan na, a naani nde nu maniyaxi xaruma nan na, naxan ɲɛrɛma koore ma.
8Na nimase naani birin, gabutenyi senni nu na e ma. Yae fan nu na e bɛ yire birin, e gabutenyie fari nun e bun ma. Kɔɛ nun yanyi e nu luma a fala ra, «Marigi Ala sɛniyɛn, Marigi Ala sɛniyɛn, Marigi Ala sɛniyɛn. A findixi Sɛnbɛ Kanyi nan na naxan na xoro, to, nun tina.»
9Na nimase naani nu fa Mangɛ matɔxɔ, e mangɛ binya naxan magoroxi kibanyi kui, e mangɛ tantu, naxan ɲiɲɛ a ra abadan,
10na fori mɔxɔɲɛn nun naani, e felenma bɔxi ma Mangɛ ya i, naxan magoroxi kibanyi kui, e fa a batu naxan ɲiɲɛ a ra abadan. E nu e xa mangɛ katanyi ba e xun na, e nu e sa kibanyi san na, e nu fa a fala,
11«Muxu Marigi Ala, matɔxɔɛ, binyɛ, nun sɛnbɛ na i tan nan bɛ, barima i tan nan se birin daaxi, i tan nan na birin ɲanigexi, i tan nan na birin nagirixi.»