Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na malekɛ naxa kisi xure masen n bɛ. A nu tinse alɔ diyaman, a nu minima Ala nun Yɛxɛɛyɔrɛ xa kibanyi nan kui,
2a fa findi xure ra taa tagi. Kisi sansie nu tixi a dɛ firin na, e nu bogi kike yo kike, sanmaya fu nun firin ɲɛ kui. E burɛxɛ findixi seri nan na ɲamanɛe bɛ.
3Dankɛ yo mu na sɔnɔn. Ala nun Yɛxɛɛyɔrɛ xa kibanyi na taa kui. Ala xa konyie a xui rabatuma,
4e a yatagi to, a xili sɛbɛxi e tigi ma.
5Kɔɛ mu soma naa, e hayi mu na lanpui nun soge naiyalanyi ma sɔnɔn, barima Marigi Ala nan findixi e xa naiyalanyi ra. Ala xa konyie yaamari tima nɛ naa abadan.
6Malekɛ naxa a fala n bɛ, «Yi masenyi nɔndi nan a ra, a mu kanama. Marigi Ala, naxan namiɲɔnmɛ xaxili raɲɛrɛma, a naxa a xa malekɛ xɛɛ alako a xa a masen a xa konyie bɛ naxan fama rabade waxati makɔrɛxi ra.»
7Isa naxa a masen, «I xa a kolon, a gbe mu luxi n xa fa. Ɲɛlɛxinyi na mixi bɛ naxan yi masenyi rabatuma, naxan sɛbɛxi yi Kitaabui kui Ala xili ra.»
8N tan Yaya, n bara na fe birin mɛ, n bara na fe birin to. N to na mɛ, n to na to, n naxa bira na malekɛ bun ma naxan nu bara na fee masen n bɛ, alako n xa a batu.
9Kɔnɔ a naxa a fala n bɛ, «Ade, i naxa na raba. N fan findixi Ala xa konyi nan na alɔ i tan nun i ngaxakerenyi naxee findixi namiɲɔnmɛe ra, a nun mixi naxee yi Kitaabui xa masenyi rabatuma. I xa Ala batu.»
10Na dangi xanbi na malekɛ naxa a fala n bɛ, «I naxa yi masenyi balan tɔnxuma ra sinden, naxan sɛbɛxi yi Kitaabui kui Ala xili ra, barima waxati bara makɔrɛ.
11Tinxintare xa lu tinxintareya kui, sɛniyɛntare xa lu sɛniyɛntareɲa kui, tinxintɔɛ xa lu tinxinyi kui, sɛniyɛntɔɛ xa lu sɛniyɛnyi kui.»
12Isa naxa a masen, «I xa a kolon, a gbe mu luxi n xa fa, n man fama nɛ mixi birin xa kɛwali sare ra.
13N tan nan findixi fe singe nun fe dɔnxɔɛ ra, a fɔlɛ nun a raɲɔnyi ra.
14Ɲɛlɛxinyi na mixi bɛ naxee e yɛtɛ sɛniyɛnma, alako e xa kisi sansi bogi don, e man xa nɔ sode na taa kui naadɛ ra.
15Fe ɲaaxi rabae na taa fari ma, mandurulae, yɛnɛlae, faxɛtie, kuye batuie, nun wule falɛ birin wule rafan naxee ma.
16N tan Isa, n bara n ma malekɛ xɛɛ seedeɲɔxɔya ra danxaniyatɔɛ ɲamae ma. N tan findixi Dawuda bɔnsɔɛ sanke nan na, n tan findixi Dawuda bɔnsɔɛ nan na. N luma nɛ alɔ subaxɛ looloe.»
17Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nun ginɛ naxan xa futi xirima, e birin a falama, «Fa.» Naxan na a mɛ, na fan xa a fala, «Fa! Ye xɔli na naxan ma, a xa fa. Naxan wama a minfe, a xa kisi ye tongo, a xa a min, a mu sarama!»
18N tan Yaya bara findi seede ra mixi birin bɛ naxee bara yi masenyi mɛ naxan sɛbɛxi yi Kitaabui kui Ala xili ra. Xa a sa li mixi nde fama fe gbɛtɛ nde sade yi masenyi fari, Ala nan fama tɔɔrɛ sade na kanyi ma, alɔ tɔɔrɛ naxan ma fe sɛbɛxi yi Kitaabui kui.

19Xa a sa li mixi nde naxa wɔyɛnyi nde ba yi namiɲɔnmɛ xa masenyi ra naxan sɛbɛxi yi Kitaabui kui, Ala nan fama kisi sansi kɛ bade a yi ra, a fa lu taa sɛniyɛnxi fari ma, alɔ a sɛbɛxi yi Kitaabui kui ki naxɛ.
20Yi seede naxan seedeɲɔxɔya baxi, a xa masenyi nan ya, a naxɛ, «Iyo, a gbe mu luxi n xa fa.» Amina. Marigi Isa, i xa fa!
21Marigi Isa xa hinnɛ birin na.