Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Waxayi

Waxayi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa laamatunyi nan ya, Ala naxan fixi a ma. A xa malekɛ naxa na rasanba a xa konyi Yaya ma, alako Ala xa konyi di birin xa a kolon fe naxan fama rabade yi waxati.
2Yaya findixi seede nan na Ala xa masenyi xa fe ra a nun Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa seedeɲɔxɔya xa fe ra. A naxan to, a naxa na birin masen.
3Hɛɛri na a xaran mixi bɛ, a nun naxee e tuli matima yi masenyi ra naxan tixi Ala xili ra, e man fa yi sɛbɛli ratinmɛ, barima waxati bara makɔrɛ.
4N tan Yaya, n bara yi sɛbɛli ti Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere ma, naxee na Asi bɔxi ma. Ala xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma, Ala naxan na xoro, to, a nun tina. Xaxili solofere naxee na a xa mangɛ kibanyi ya i, nee fan bara hinnɛ wo ra,
5a nun Ala xa Mixi Sugandixi Isa, naxan findixi seede tinxinxi ra, naxan singe keli mixi faxaxie tagi, naxan dangi bɔxi mangɛ birin na. Matɔxɔɛ na Isa nan bɛ, naxan won xanuxi, naxan won nakisixi won ma yunubie ma a wuli saabui ra.
6A bara won naso Ala xa mangɛya niini bun ma, a bara won findi sɛrɛxɛdubɛe ra a Baba Ala bɛ. Nɔrɛ nun sɛnbɛ na a bɛ abadan! Amina.
7Wo wo ya rate koore ma, a na fafe nuxuie kui. Adamadi birin a toma nɛ, hali naxee a masɔxɔ. Duniɲa si birin fama sunnunde a xa fe ra. Iyo, a na na ki nɛ. Amina!
8Marigi Ala xa masenyi nan ya: «N tan nan na a fɔlɛ ra, n tan nan na a raɲɔnyi ra, n tan naxan na xoro, to, nun tina, Sɛnbɛ Birin Kanyi.»
9N tan Yaya, wo ngaxakerenyi, won birin na tɔɔrɔfe, won birin na Ala xa mangɛya niini nan bun ma, won birin tunnabɛxixi Isa xa fe i. N nu na Patimosi suri nan ma Ala xa masenyi nun Isa xa seedeɲɔxɔya xa fe ra.
10Ala xa lɔxɔɛ, Ala Xaxili Sɛniyɛnxi to n suxu, n naxa xui nde mɛ n xanbi ra. A sɛnbɛ gbo alɔ sara xui.
11A naxa a masen n bɛ, «I naxan toxi, a sɛbɛ Kitaabui kui, i xa a rasanba danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere ma, naxee na Efɛsɛ, Simirina, Peregamo, Tiyatire, Saradesi, Filadelifiya, nun Layodiseya.»
12N naxa n mafindi alako n xa a to naxan wɔyɛnxi n na. N to n mafindi, n naxa lanpui xɛɛma daaxi solofere to.
13N naxa adamadi maniyɛ to na lanpuie tagi, donma kuye ragoroxi a ma, bɛlɛti xɛɛma daaxi balanxi a kanke ra.
14A xunyi nun a xunsɛxɛ nu fiixɛ alɔ yɛxɛɛ xabe fiixɛ, xa na mu a ra balabalanyi. A yae nu yanbama alɔ tɛ.
15A sanyie nu gbeelixi alɔ wure gbeeli raxunuxi, a xui nu gbo alɔ baa mɔrɔnyi xui.
16Tunbui solofere nu na a yirefanyi bɛlɛxɛ, santidɛgɛma dɛ firin daaxi xɛɲɛnxi nu na a dɛ i, a yatagi mayanbama alɔ soge xɔnɛ.
17N to a to n naxa bira a bun ma, n fa lu alɔ mixi faxaxi. A naxa a yirefanyi bɛlɛxɛ sa n ma, a fa a fala, «Hali i mu gaaxu. N tan nan na a fɔlɛ nun a raɲɔnyi ra.
18N ɲiɲɛ na a ra. N nu bara faxa, kɔnɔ yakɔsi n ɲiɲɛ na a ra abadan. Faxɛ nun aligiyama saabi kanyi na n tan nan na.

19I xa fe nan sɛbɛ i naxan toxi, naxan na rabafe, a nun naxan fama rabade.
20Yi tunbui solofere i naxee toxi n yirefanyi bɛlɛxɛ kui, e misaalixi Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere xa malekɛe nan na. Yi lanpui xɛɛma daaxi solofere, e misaalixi Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama dɔxɔ solofere nan na.»