Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi baje'n yolol Jesús yi e'chk xtxolbila'se'j, cho'n tzun ticy'e'n jalaj icy'en a' yi na bi'aj Galilea, nka Tiberias.
2Wi'nin tzun wunak e' xom nin te'j, na nsken quil yi e'chk milawr yi mbnix ta'n, na wi'nin yabi'ẍ ul yos scyuch' ta'n.
3Itzun yi ticy'e'n pone'n i', nintzun ben i' wi jun ju'wtz, nin cu' c'olchok scyuch' e' ẍchusbe'tz.
4Ucumul tlen tu' atit chik'ej yi judiy yi na bi'aj Pasc, yi baje'n yi xtxolbile'j.
5Ma yi bene'n tilol Jesús yi wi'nin cyule'n e' wunak te'j, nintzun ben tlol tetz Li'p: —¿Na' kabene't tan lok'che'n chiwa' jun c'oloj wunake'j?
6Ja xcon yi yole'j tan Jesús ntin tan pile'n Li'p, na nsken el xtxum tetz yi mbi sbne' i'.
7—Quil xcye' cob cient pwok pam siquierk tan tak'le'n jun ẍk'ok te jujun, —chij Li'p bantz.
8At tzun junt ẍchusbe'tz Jesús at-tz, yi na bi'aj Leẍ, titz'un Simón Lu', itzun taltz;
9—Ta', at jun tal xicy at tzone'j yi cy'a'n o' pam yi cebada tu', nin cy'a'n cob tal cay ta'n. Poro ¿ẍe'n xcye' yi mu'ẍ tala'tz tan chic'a'che'n yi jun chin c'oloj wunake'j?
10—Alwok nin scyetz tan chicwe'n c'olchok wi ch'im, —chij Jesús scyetz. Na yi ama'la'tz kale ate't, txa'x ch'im cu'n. Ej nin at lo' o' mil yaj e' baj c'ole' cu'ntz.
11Je'n tzun stz'amol Jesús yi o' tal pam. Nin yi wi't tyoẍine'n tibaj, nintzun ben tk'oltz scyetz e' ẍchusbe'tz tan bene'n chijatxol scyetzak cyakil wunak. Ej nin ite'n nin e' bana's tan jatxle'n yi cay. Nicy' cuntu' chic'u'l cyakil wunak tan wa'a'n.
12Ma yi baj noje'n chic'u'l, bene'n tzun tlol Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Chamwoke'n yi sowril tan qui xtx'akxe'n mu'ẍ tal, —chij Jesús scyetz.
13Chibaj bene'n tzuntz tan ẍchamle'n, nin ja chomxij coblaj mo'tx sowril yi o' tal pama'tz.
14Itzun yi quilol wunak yi jun milawra'tze'j, yi bnix tan Jesús, ja cyal: —Yi yaje'j, jun cu'n yol, i' yi elsanl stzi' Ryos yi at tulbil wi munt.
15Poro yi tele'n xtxum Jesús te cyajtza'kl yi e' wunak, yi i'tz tan toque'n i' tetz chireyil, nintzun el jatxol tib scye'j. Cho'n tzun bene'n i' ẍchuc jalen wi'wtz.
16Itzun yi toque'n yupcan, cho'n chibene'n yi e' ẍchusbe'tz Jesús stzi a'.
17Nin e' octz tul jun barc. Cho'n at chibembil Capernaum, yi at jalaj icy'en yi a'. Oque'n nin ban mas akale'n, poro yi Jesús lolch nin na ul. Chibene'n tzuntz chichuc.
18Te yi na chixon wi a', nintzun xe'tij jun chin wutzile'n cyek'ek'. Ej nin wi'nin je'n pak'bil mar tcya'j.

19Yi nsken chiben jun lo' ujlub tu ni'cy wi a', bene'n tzun quilol yi txant tan tule'n Jesús chinaka'jil. Poro xo'n cuntu' tane'n i' wi a' tan tpone'n scye'j. Wi'nin tzun chixobe'ntz tetz.
20—Quil cxobwok, i ina'tz, —stzun i' scyetz.
21Wi'nin chitzatzine'ntz te i' yi tocompone'n scye'j tul yi barc. Ej nin jun chin rat te'n nin, opone'n nin e' bantz le ama'l kale atit cyopombil.
22Itzun bantz le junt eklok, cyakil yi e' wunak yi e' baj cyaj cyen jalaj icy'en a', qui nin pujx cyak'un na' atit Jesús. Na, nin el chitxum tetz yi nsken chiben yi e' ẍchusbe'tz Jesús tul yi jun tal barc yi at-tz, nin qui'c Jesús xomnintz scye'j.
23At tzun cobox barc yi cho'n saje'n Tiberias. Cho'n tzun cyule'n naka'jil yi luwar kale baje't yi pam cyak'un wunak yi tyoẍin Kajcaw tibaj. Yi cyopone'n yi e'chk barca'tz, nintzun e' oc yi e' wunaka'tz tc'u'lak.
24Na nsken quil yi quibe't Jesús scyuch' yi e' ẍchusbe'tz le jun ama'la'tz kale ate't. Ma yi cyoque'n tul e'chk barca'tz, nintzun e' icy'tz wi a' tan cyopone'n Capernaum tan joyle'n.
25Itzun yi quicy'e'n pone'ntz jalaj icy'en a', nin e' nojpontz te Jesús. Cyoque'n tzuntz tan jakle'n tetz: —Ta', ¿mbi' oril tule'nu' tzone'j? —che'ch.
26—Jun cu'n yol na wal nin scyeru', yi e' cyeru' ntin na chitzanu' tan injoyle'n tan tu' yi awten wak' chiwa'u'. Qui na chitzanu' tan injoyle'n tan tu' yi jak el chitxumu' te yi mbi eka'n tan e'chk milawr yi na bnix wa'n ẍchixo'lu'.
27Quil chijokco'pu' tan joyle'n yi waj yi ba'n na sotz, ma na cho'jkelku' tan joyle'n yi wa' yi cyalma'u' yi na tak' yi itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. Ya'stzun yi jun jilwutz waj yi swak'e' wetz scyeru', yi in, yi in Bajx Cy'ajol. Ej nin jun cu'n yol ja tak' Intaj yi porera'tz tan banle'n yi jun milawra'tz swetz ntin tan ẍchajle'n yi na tzatzin i' swe'j.
28—¿Mbi tzun lkaban ketz tan kaje'n pone'n tan banle'n tane'n yi tajbil Ryos? —che'ch.
29—Yi tajbil Ryos, i'tz yil cyocsaju' yi chakijchint ta'n, —chij Jesús scyetz.
30—¿Poro mbik jun jilwutz milawr yi ba'n ẍchaju' sketz tan kocsal yi chakij tzaju' tan Ryos?
31Na yi e' kamam kate', e' wan te jun jilwutz waj yi cho'n saje'n tcya'j. Na ya'stzun tz'iba'nt cyen.
32—Jun cu'n yol na wal nin scyeru'. Nk'e'tz Moisés ak'on yi jun jilwutz waja'tz, ma na i yi Intaj. I' ak'on tzaj scyetz. Ncha'tz tane'n i' jalu', na tzan tan tak'le'n tzaj yi mero wa' yi cyalma'u', yi mero waj yi cho'n na saj tcya'j.
33Na yi jun jilwutz waja'tz yi na tzan Kataj Ryos tan tak'le'n tzaj, i'tz yi in, yi cho'n nchinsaj chakij jalen tcya'j tan tak'le'n quitz'ajbil cyakil wunak, —stzun Jesús scyetz.
34—Ta', na bin kaj ketz yi ilenin ltak'u' yi jun jilwutz waja'tz sketz.
35—I bin ina'tz yi waj yi na ak'on itz'ajbil. Alchok scyetz yil xom tzaj swe'j, qui't quim talma' tan we'j. Ej nin alchok scyetz yil chin tocsaj, qui't quim talma' tan saktzi'.
36Jatix lo' tir wal yi xtxolbila'tz scyeru'. Poro qui na cyaju' cyocsaju' inyol.

37Poro cyakil yi e' yi na tak' Intaj ama'l tan cyule'n swe'j, ya'stzun yi e' yi chixomok swe'j. Ej nin cyakil yi e'a'tz yil chu'l swe'j, quil che' inlajlen.
38Na yi insaje'n chakij tcya'j, nk'era'tz inmantar yi ik tan banle'n yi wetz wajbil, ma na i yi tajbil yi jun yi nchinchakon tzaj.
39Ej nin yi tetz tajbil i'tz, yi quil tx'akxij jun scyeri yi e' yi ja wi't che' tak' swetz. Ej nin ncha'tz yi tajbil i' i'tz, yil chitz'ij junt tir wa'n yil tz'ul tzaj yi wi'tzbil k'ejlal.
40Na yi tajbil yi jun yi nchinchakon tzaj i'tz, yi alchok scyetz yil tz'el xtxum te yi mbi eka'n wa'n, nin kol k'uke' c'u'l swe'j, scambaje' tera'tz yi jun itz'ajbila'tz yi qui bajsbe'n tetz. Ej nin le wi'tzbil k'ejlal, nocopon tan je'se'n tzaj i' ẍchixo'l alma', —chij Jesús bantz scyetz.
41Itzun yi e' judiy, yi contr te Jesús, nintzun e' octz tan yolche'n tan tu' yi yol yi ntal: “I bin ina'tz yi jun waja'tz yi cho'n nsaj tcya'j.”
42—Nk'era'tz pe' Jesúse'j, yi cy'ajl Ẍep. Kajske'n bin wutz yi taj xtxu'. ¿Mbi xac na tal i' yi cho'n nsaj tcya'j? —che'ch tzun bantz.
43—¿Nxac na chitzanu' tan inyolche'n?
44Poro qui'c rmeril yi nink xom tzaj jun swe'j ko nk'e'tz moxo'n nsaj tan Intaj, yi jun yi nchinchakon tzaj. Ej nin yi e' yil chu'l swe'j, chitz'ok junt tir wa'n le wi'tzbil k'ejlal.
45Na at e' yi ẍchixomok swe'j, na je yi xtxolbile'j yi tz'iba'nt cyen cyak'un yi e' elsanl stzi' Ryos tentz: ‘Tz'ocopon Kataj Ryos tan chichusle'n.’ Ej nin cyakil yi e'a's yil cho'c il tan tbite'n nin yil pujx cyak'un, ya'stzun yi e' yi chu'l xomok swe'j.
46“Poro tan yi yola'se'j, qui na chintzan tan talche'n yi atk wunak yi jak quil wutz Ryos, na ntina'tz jun yi ja tech wutz Ryos i'tz yi in, yi cho'n chinsaj te i'.
47Ej nin jun cu'n yol na wal nin scyeru', cyakil yi e' yi na k'uke' chic'u'l swe'j, ja wi't chicambaj yi itz'ajbil tetz ben k'ej ben sak.
48Na yi in wetz, i ina'tz yi waj yi na tak' itz'ajbil.
49Bintzi, yi e' chimam chite'u', e' wan cyen te yi waj maná le ama'l tz'inunin tu', poro ilenin e' quim.
50Poro cyakil yi e' yil chibajsaj yi waj yi cho'n nsaj tcya'j, quil chiquim cyera'tz.
51Na i ina'tz, in yi waj yi itz' nin tetz, yi cho'n chinsaj tcya'j. Ej nin alchok scyetz yil bajsan yi jun waja'tz, quil sotz tera'tz. Na yi jun waja'tz, i'tz inwankil yi swak'e' tan jale'n quitz'ajbil cyakil wunak wi munt, —stzun Jesús scyetz.
52Ma yi quibital yi e' judiy yi yola'se'j, nintzun e' octz tan wak' ib squibil quib. At tzun e' cyaltz: —¿Mbi rmeril tan tk'ol i' yi wankil tan je'n kabajsal? —che'ch.
53—Jun cu'n yol na wal nin scyeru', tajwe'n tan k'ukewe'n chic'u'lu' swe'j, ni'cu'n chi nink baj inwankil cyanu'. Ni'cu'n chi nink quic'aje'nu' yi inẍch'el. Na ko quil k'uke' chic'u'lu' swe'j, quil jal yi itz'ajbil tetz ben k'ej ben sak cyanu'.
54Na alchok scyetz yil bajsan inwankil, nin yil tc'aje'n inẍch'el, at tetz stz'ajbil tetz ben k'ej ben sak. Ej nin tz'itz'ok junt tir wa'n le wi'tzbil k'ejlal.

55Na yi inwankil, ya'stzun yi waj yi mero bintzinin tetz. Ej nin yi inẍch'el, ya'stzun yi a' yi mero bintzinin tetz.
56Cyakil yi e' yi na baj inwankil cya'n, nin yi na quic'aje'n yi inẍch'el, ya'stzun yi e' yi junit o' scyuch'.
57Na yi wetz Intaj, yi jun yi nchinchakon tzaj, i' ak'ol tetz yi itz'ajbil. Ej nin tan i' itz'ine't. Ej nin ncha'tz quitane'n yi e' yi na jal yi wa' cyalma' swe'j, tan in itz'e'.
58Ej nin ya'stzun yi mero waj yi cho'n nsaj tcya'j. Yi jun jilwutz waja'tz, yi na wal nin scyeru', at mas walor swutz yi maná yi bajnak cyak'un chimam chite'u'. Na bajnak cyak'un poro ilenin e' quim. Poro alchok scyetz yil baj yi waj yi na insuk wetz, quil sotz tera'tz tetz ben k'ej ben sak, —chij Jesús bantz scyetz.
59Cho'n tk'ol Jesús yi jun chusu'na'tz le sinagoga, Capernaum.
60Ma yi quibital yi e' wunaka'tz yi e' xom te Jesús, yi jun chusu'na'tz, itzun cyaltz squibil quib: —Yi yol yi nkubit, at q'uixbel tan kocsal. Ba'n tcu'n quil katxum, —che'ch.
61Itzun yi nachone'n Jesús te chitxumu'n, nin ben jakoltz scyetz: —¿Na pe' che'l yabu' te yi chusu'ne'j yi nwal?
62Ko na che'l yabu' te'j, ¿mbil chitxumu' yil na'jt wetz tzi'n tcya'j?
63Ncha'tz qui'c tak' scyeru' kol baj inwankil cyanu', na i yi Espíritu Sant ya'stzun yi jun yi na ak'on quitz'ajbil wunak. Nin jun cu'n yol, yi chusu'n yi ja wi't wal scyeru', ya'stzun yi na tak' itz'ajbil, nin ya'stzun yi mero bintzi.
64Poro at e' ẍchixo'lu' yi qui na cyocsaj inyol. Tal Jesús yi yola'tz, na sken el xtxum scyetz yi e' yi qui e' xom te yi tetz ẍchusu'n. Ej nin el xtxum tetz yi na' scyetz i' yi jun yi tz'ocopon tan jatxle'n nin ẍchik'ab e' contr.
65Ncha'tz tal Jesús: —At wi'nin e'u' yi qui na cyocsaju' inyol. Cha'stzun te yi ja wal yi jun xtxolbila'tz scyeru': Qui'c rmeril tan xome'n jun swe'j ko quil tak' Intaj ama'l tetz, —stzun Jesús bantz scyetz.
66Yi talol Jesús yi xtxolbile'j, at wi'nin e' yi xomche' te'j yi el chijatxol quib. Qui't e' xom te'j.
67Bene'n tzun tlol Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —¿Ncha'tz pe' axwok itetz, na pe' itajwok chin itil cyen, chi nchiban yi e' wunake'j?
68—Qui'c rmeril Ta', —stzun Simón Lu'— na ¿na' scyetz junt kaxom nint te'j? Na yi yol yi na talu', ya'stzun yi yol yi na ak'on kutz'ajbil tetz ben k'ej ben sak.
69Na yi o' ketz, ja wi't kocsaj cu'n yi i ilu'a'tz yi Cristo, yi bixba'nt tan tule'n. Ej nin na kocsaj ketz yi i ilu'a'tz, ilu' yi Cy'ajl Kataj Ryos, yi Ryos yi itz' nin tetz, —stzun Lu' bantz tetz.
70—Yi in wetz ja je' intxa'ol coblaj ixone'n. Poro ilenin at jun tzixo'lwok yi ni'cu'n tajtza'kl tu yi tajtza'kl Bayba'n, —stzun Jesús bantz scyetz.
71Tan yi yole'j, na tzan Jesús tan talche'n yi xtxolbil tetz Judas Iscariot, yi cy'ajl Simón. Ya'stzun yi Judas yi at tocbil tan jatxle'n Jesús ẍchik'ab e' contr. Wech yi jun yaja'tz, i' jun scyeri coblaj ẍchusbe'tz Jesús.