Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yi baje'n tlol yi e'chk yola'se'j, tele'n tzaj tzun Jesús scyuch' yi e' ẍchusbe'tz Jerusalén. Cho'n tzun quicy'e'n pone'ntz jalaj icy'en yi tal ne'ẍ a' yi na bi'aj Cedrón. Ej nin cho'n cyopone'n le jun lawor yi at jalaj icy'en yi jun ne'ẍ a'a'tz. Ya'stzun e' oque't Jesús scyuch' yi e' ẍchusbe'tz.
2Yi jun ama'la'tz, ajske'nt tan Judas, yi c'ayin Jesús, na ala' tir e' cham quib Jesús scyuch' e' ẍchusbe'tz tc'u'l yi jun ama'la'tz.
3Cha'stzun te cyenin tpone'n Judas scyuch' jun c'oloj sanlar scyuch' cobox aj ront cwent pale'. Chakijche' cyak'un e' wi'tz pale' scyuch' yi e' parisey. Cy'a'n len chima'cl cya'n. Ej nin cy'a'n chik'ak' cya'n tetz chitxekbil.
4Ma yi Jesús sken el xtxum tetz yi mbi cu'n sbajok te i'. Cha'stzun te tele'n tzaj tan chic'ulche'n. Itzun ben jakol scyetz: —¿Na' na chijoyu'?
5—Na katzan tan joyle'n Jesús aj Nazaret, —che'ch tzun bantz. —Je bin ine'j, —stzun Jesús scyetz. Inti Judas, yi c'ayin nin Jesús, xomij scye'j yi e' sanlar.
6Yi tlol Jesús scyetz: “Je bin ine'j”, pac'l nin baj cyopone'n len wuxtx'otx'.
7Bene'n tzun jakol Jesús junt tir scyetz: —¿Na' nin tzun scyetz yi na chitzanu' tan joyle'n? —Na katzan tan joyle'n Jesús aj Nazaret, —che'ch.
8—Ja wi't wal scyeru' yi i ina'tz. Ma jalu' yi ko in na cyaju', chicyajk cyen bin yi e' wamiwe'j cyanu'.
9Ja xcon yi yola'se'j tan Jesús bantz tele'n cu'n te yi yol yi nsken cyen tal i', i'tz: “Qui'c mbajij te jun scyeri yi e' yi ntak' Intaj swetz.”
10Inti Simón Lu', je'n tzaj tzun tcy'al yi spar i' tc'u'l soc, nin el tamol jalaj ẍchin jun yaj yi na bi'aj Malco, jun scyeri yi e' ẍchakum yi wi'tz pale'.
11Bene'n tzun tlol Jesús tetz Lu': —Col cu'n yi aspar tul soc. Na tajwe'n tan intijol yi q'uixc'uj yi txumijt tan Intaj tan ticy'e'n pone'n wa'n, —stzun Jesús bantz tetz Lu'.
12Cyoque'n tzun yi e' sanlar tu chijepil tan stz'amle'n, nin tan c'alche'n Jesús. Bene'n nin bantz cya'n pres. Ncha'tz xomche' yi chi aj ront yi e' judiy scye'j yi e' sanlar.
13Bajx bene'n quicy'altz xe ca'l Anás, yi ji' Caifás, yi wi'tz pale', yi at-tz te yoba'tz.
14Ite'n nin Caifása'tz yi a'lon scyetz yi e' mas judiy yi mas ba'n tcu'n yil quim jun ntzi' yaj swutz yi nink chisotz chicyakil wunak.
15Ma yi bene'n Jesús pres, nin e' ben xomok Simón Lu' tu junt ẍchusbe'tz Jesús wutz chicoc. Yi jun ẍchusbe'tza'tz, cyamiw quib tu chijepil yi e' wi'tz pale'. Cha'stzun te yi tak'le'n ama'l tetz tan tocompone'n wutzk'anil yi jun ca'la'tz.
16Ma yi Lu' cyaj cyen tu' i' tbe'. Cha'stzun te nin ben yi jun ẍchusbe'tza'tz yi nsken ocopon wutzk'anil, tan yol tetz yi xna'n yi q'uicy'lom puert tan tk'ol ama'l tan toque'n Lu' wutzk'anil.
17Itzun yi tocompone'n Lu', nintzun ben jakol yi xna'na'tz tetz: —¿Nk'e'tz pe' aẍ jun scyeri e' ẍchusbe'tz yi yaj yi at tzi'n? —Qui', nk'e'tz in jun scyuch', —stzun Lu' bantz.
18Wi'nin tzun che'w bantz te jun ak'bala'tz. Cha'stzun te at jun k'ak' yi nsken cu jatx cyak'un e' mos scyuch' yi e' aj ront. Txiclche' len stzi' k'ak'a'tz. Ncha'tz Lu', i' jun txiclij ẍchixo'l tan mak'o'n ib stzi jun k'ak'a'tz.

19Inti yi ajcaw scyetz yi e' pale', nin octz tan ẍch'ote'n stzi' Jesús xe ca'l. Na yi tajbil yi jun ajcawa'tz i'tz tan tbite'n na' scyetz e' yi ẍchusbe'tz Jesús, nin mbi chusu'nil yi nẍchaj Jesús scyetz.
20Bene'n tzun stza'wel Jesús: —Qui'c jun takle'n yi ewun cu'n minyol, na ja chinjilon ẍchiwutz cu'n cyakil wunak. Nin ja chinjilon lakak e'chk sinagoga. Nin ja chinjilon ẍchiwutz cyakil wunak yi ate' le templo.
21¿Mbi xac na tzan tzaju' tan jakle'n swetz? Jake'u' scyetz yi e' yi ja quibit inyol. Yi e' cyetz, ba'n cyal yi mbi jilwutz chusu'nil nquibit swe'j. Sak ẍchiwutz yi mbi cu'n minyol, —stzun Jesús bantz tetz yi wi'tz pale'.
22At tzun jun aj ront attz, yi cwent cyetz pale'. Yi tlol Jesús yi yole'j, nintzun el lajol jun k'ab xak stzi' Jesús, itzun taltz: —¿Mbi xac na atza'w nin yi yol yi wi'tz kapale'il? Juntlen na aban, —stzun aj ront bantz.
23—Ko cachi' yi inyol yi nwal, al tzaj yi paltil swetz. Poro ko ba'n inyol yi mben walol, ¿mbi tzun xac nchinje' atzek'lul? —stzun Jesús bantz tetz.
24Cawune'n tzun Anás tan bene'n ticy'le'n Jesús swutz Caifás, yi wi'tz pale'. C'alij Jesús yi bene'n quicy'al.
25Itzun te yi na tzan ẍch'ote'n stzi' Jesús, iẍnin txiclij Lu' tan mak'o'n ib stzi k'ak'. —¿Nk'e'tz pe' aẍ jun scyeri yi e' ẍchusbe'tz nocx yi at tzi'n xe ca'l? —che'ch bantz tetz Lu'. —Qui', nk'e'tz in jun wetz scyuch', —stzun Lu'.
26Nintzun oc jun mos yi wi'tz pale' tan ẍch'ote'n stzi' Lu'. Yi jun mosa'tz i' jun xa'k tan stz'amle'n Jesús, nin cyajwutz quib tu yi yaj yi el josol Lu' yi ẍchin. —Yaj, i cun wajske'n awutz, na atiẍ te nocx le tal ne'ẍ lawor.
27—Qui', cya'l na kilwit kib tuch'u', —stzun Lu' bantz le toxi'n tir. I cunin na el tzaj jun yola'tz le stzi' yi tok'e'n yi aj tzo'.
28Ma yi tele'n tzaj quicy'al Jesús le ca'l Caifás, cho'n tzun tpone'ntz cya'n le ca'l kale na cawune't yi gobernador. Nsken saj xe cya'j. Cha'stzun te qui e' oc yi e' judiy xe ca'l yi gobernador, na wi'nin xanil ẍchiwutz yi kol cho'c xe ca'l jun awer nak. Na yi nink ncho'c, qui'c rmeril tan chiwane'n te jun chin wutzile'n wa'a'n tetz Pasc.
29Cha'stzun te tele'n tzaj Pilat tan yol scyetz: —¿Mbi tzun til yi jun yaje'j yi mu'l quicy'alu' tzinwutz? —stzun Pilat scyetz.
30—Yi qui'k mu'ẍ til, qui klo' mu'l kucy'al swutzu', —che'ch.
31—Ko ya'tz tane'n, quicy'aj nin binu', nin chibne'u' tane'n yi til quib yi tane'n chicstumbru', —chij Pilat scyetz. —Poro ta', yi o' ketz yi o' judiy, qui'c ca'wl tkak'ab tan biyle'n cu'n jun yaj, —che'ch.
32Tan tu' yi xtxolbile'j, el cu'n te yi yol yi talnak Jesús yi mbi jilwutzil quimichil sbajok te i'.
33Pakxe'nt quen tzun Pilat-tz xe ca'l, nin ben mantar tan ẍchakle'n tzaj Jesús. —¿I pe' aẍa'tz chireyil yi e' judiy? —stzun i' bantz tetz.
34—¿Na pe' el xtxumu' te yi mbi eka'n tan yi yolu' yi na tzanu' tan jakle'n swetz, nka tan tu' yi yol yi ntbitu' scyetz wunak? —stzun Jesús tetz.
35—Cuquen bin, iẍkaj in tzunk judiy. Poro yi e' atanum scyuch' yi e' wi'tz chipale'il, ya'stzun yi ncẍjatxon tink'ab. Chinch wetz, at lo' awil. ¿Mbi majuch? —stzun Pilat tetz.
36—Yi ca'wl yi at tink'ab, nk'e'tz ni'cu'n chi tane'n yi ca'wl yi at tk'abu', na yi ni'cu'nk tane'n, ja klo' cho'c yi e' yi xomche' swe'j tan incolche'n ẍchik'ab yi e' incontr. Na yi weri inca'wl nk'e'tz ni'cu'n te'tz tu yi ca'wl yi na xcon tzone'j wi munt, —stzun Jesús bantz.

37—¿Aẍ ptzun rey? —stzun Pilat tetz. —Bintzi ta', in rey, ja nojponu' te'j, nin ya'stzun xac yi cho'n nu'l itz'ok tzone'j wi munt. Ja nu'l tan talche'n yi mero bintzi. Ej nin cyakil yi e' yi na chixom te weri inchusu'n, ya'stzun yi e' yi na cyocsaj yi bintzi, —stzun Jesús tetz Pilat.
38—¿Na' at cyent jun bintzi? Cya'l jale't ka'n. Qui'c bintzi at, —stzun Pilat. Yi wi't baje'n ẍch'otil Pilat yi stzi' Jesús, tele'n tzaj tzun junt tir tan yol scyetz e' judiy: —I bin jalu', e'u' judiy, yi yaje'j yi mmu'l quicy'alu' tzinwutz, qui'c mu'ẍ tal til nlajluchax tzinwutz wetz.
39Ma jalu', at bin jun chileyu' yi ilenin na cyaju' yil tzintzakplen jun pres lakak e'chk Pasc. ¿Cu pe' cyanu' yi nink tzintzakplen yi jun yaje'j yi na tocsaj tib tetz chireyilu'? —stzun Pilat scyetz.
40Chibaj ẍch'ine'n tzuntz cyakil yi e' wunak: —¡Qui'! Qui na kaj yil stzakplenu' yi yaje'j, nin ko ya'tz tajbilu' ba'n tcu'n i Barrabás tzakplenu', —che'ch bantz. Poro yi jun Barrabása'tz i' jun contr te gobierum, nin i' jun alk'om.