Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, tc'u'l yi bajx k'ej te sman, chin jalchan nin, yi bene'n Lu'ch Mat stzi jul. Tal tz'o'tze't nin wuxtx'otx' yi tpone'n. Ma yi bene'n tilol, elnakt yi c'ub tzi jul.
2Lajke'l nin tzun bene'ntz tan talche'n stziblal kale atite't Simón Lu' tu yi junt ẍchusbe'tz Jesús yi wi'nin na pek' te'j. Itzun taltz yi tpone'n: —Ja el ticy'le'n wankil Kajcaw tjul. Alo' nin mpone't, —stzun i' bantz.
3Tele'n tzaj tzun Lu'-tz tu yi junt ẍchusbe'tz Jesús, nin e' bentz tan tilwe'n.
4Lajke'l nin chibene'n chicabil. Poro yi junt, mas tcu'n tz'ojkel swutz Lu'. Bajx cunin tpone'n i' stzi yi jul.
5Ma yi cwe'n c'o'lok tan tilwe'n quen tjul, jalta'tz oc xmayiltz yi e'chk xbu'k yi oc nin toli'n te wankil Jesús. Poro qui oc i' tjul.
6Ma tetz Lu', cyequen tu' i' tjul tan xmaye'n. Ej nin ncha'tz i', til yi xbu'k yi at cyentz tjul,
7tu yi su't yi nxcon te wi' Jesús. Apart nin pakij cyent wutz.
8Inti yi junt ẍchusbe'tz yi bajx topone'n, toque'n tzuntz tjul. Xmay i' yi mbi cu'n bajij, nin tocsaj yi itz'e'n bant Jesús.
9Na ntaxk nin el chitxum tetz yi xtxolbil yi tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj yi na tal yi at titz'bil Jesús ẍchixo'l alma'.
10Chipakxe'nt tzun yi cob ẍchusbe'tza'tz.
11Inti Lu'ch Mat, nin pakxijt stzi jul tan o'kl. Itzun te yi na ok'tz, nintzun c'o'e' quentz tan xmaye'n quen tjul.
12Nin oc tilol cob ángel. Chin stum nin te be'ch cyetz. Cho'n c'olẍche'-tz kale ocnak cyent yi wankil Jesús. Cho'n at jun kale ajnak nin yi wi' Jesús. Ej nin cho'n at junt stkan.
13Chijilone'n tzaj tzun yi e' ángel tetz: —Xna'n, ¿mbi na awok'lej? —che'ch. —Na nok', na ja ben ticy'le'n yi wankil Wajcaw tzone'j, nin qui na wil na' mpone't, —stzun Mat bantz scyetz.
14Na nin el tzaj yi yole'j le stzi' Mat yi xmayine'n cy'en wutz coc, nin ben tilol yi txiclij Jesús. Poro qui tech i' wutz yi ko ya'tz Jesús.
15Bene'n tzun jakol Jesús tetz: —Xna'n, ¿mbi na awok'lej? ¿Na' na cẍtzan tan joyle'n? Le wutz yi tajtza'kl Mat, ya'stzun yi q'uicy'lom yi tal ne'ẍ lawora'tz. Cha'stzun te bene'n tlol tetz: —Ta', yi ko ilu' micy'an nin, tal tzaju' swetz na' mpone't tanu', bantz imbene'n tan ticy'le'n tzaj, —stzun Mat tetz.
16—¡Mat! —stzun Jesús. Je'n tzun such'k'il tib Mat, nintzun taltz le yol hebreo: —¡Raboni! —stzun. (Yi na elepont yi jun yola'tz i'tz Wutzile'n Ta'.)
17—Quil chin amac, na txe'n chimben tzaj kale atit Intaj. Poro quilo'k. Cun al scyetz yi e' witz'un yi at imbembil kale atit Intaj, yi Kataj tzituch', na yi weri inRyosil, ite'n nin iRyosila'tz, —stzun Jesús tetz.
18Bene'n nin ban Lu'ch Mat tan talche'n stziblal scyetz e' ẍchusbe'tz. Tal i' scyetz yi ja til i' wutz Jesús. Ej nin ncha'tz tal i' cyakil yi e'chk yol yi baj tlol Jesús tetz.

19Itzun bantz te yi akale'n te yi jun k'eja's, nsken chicham quib yi e' ẍchusbe'tz xe jun ca'l. Nin jopij cu'n yi e'chk puert cya'n tan paj yi na chixob scyetz yi e' judiy, yi e' contr te Jesús. Je'n tzun jobtuj Jesús ẍchixo'l. Itzun taltz: —Tak' tzaj Kataj yi banl tu yi tzatzin paz tzitibaj.
20Yi wi't bene'n tlol yi yole'j, nintzun ben ẍchajol yi k'abtz tu yi jak' teml yi lo'onakt. Ma yi e' ẍchusbe'tz wi'nin chitzatzine'n yi quilol wutz Kajcaw Jesús.
21Bene'n tzun tlol Jesús scyetz: —Tak' tzaj Kataj yi banl tu yi tzatzin paz tzitibaj. Cho'n tzimbne' tan ichakle'n nin tan xtxole'n yi balaj stziblal chi banak Intaj tan inchakle'n tzaj wetz tzone'j wuxtx'otx'.
22Cyaje'n cyen tzun juclul yi Espíritu Sant scye'j, nintzun taltz: —Na chintzan tan tak'le'n cyen yi Espíritu Sant tzitetz.
23Ej nin kol tzicuywok paj jun yaj, ncha'tz Intaj nsken cuy i' paj. Ej nin ko quil tzicuywok paj jun yaj, ncha'tz Intaj nsken bixe' yi quil scuy i' paj.
24Inti Maẍ, yi yoẍ, qui'c i' at ẍchixo'l yi e' mas ẍchusbe'tz Jesús yi ẍchajol tib ẍchiwutz.
25Nintzun cyal yi e' mas ẍchusbe'tz tetz: —Maẍ, yi o' ketz ja kil wutz Kajcaw, —che'ch. —Quil wocsaj chiyolu' ko quil wil yi ticy'le'n clawẍ le k'ab. Ej nin quil wocsaj chiyolu' jalen cu'n yil tzimpit quen wi' ink'ab kale ocnakit yi clawẍ. Ej nin quil wocsaj chiyolu' jalen cu'n yil tzimpit quen ink'ab jak' yi teml yi lo'onakt, —stzun Maẍ bantz.
26Itzun yi tele'n wajxok k'ej, cwe'n tzun chichamol quib yi e' ẍchusbe'tz xe jun ca'l. Poro te yi jun tira'tz yi cwe'n chichamol quibtz, at tzun Maẍ ẍchixo'l. Yi puert chin lamij cunin tane'n, poro yi Jesús nin je' jobtuj ẍchixo'l. —Quil cxbisunwok, —stzun i'.
27Jilone'n nin tzuntz tetz Maẍ: —Xmaycu'n ink'ab, nin pito'c tzaj wi' ak'ab tc'u'l yi q'uixpnakt. Ak'o'ctzaj ak'ab jak' weml. Quil tzacabej ac'u'l swe'j, ma na ocsaj yi i ina'tz, —stzun Jesús tetz.
28—Wajcaw, i ilu'a'tz inRyosil, —stzun Maẍ.
29—Maẍ, ja bin awocsaj yi ja nitz'ij junt tir, poro jalen cu'n mawil inwutz. Poro mas tcu'n chibanl yi e' yi na cyocsaj inyol, nk'e'tz jalen cu'n na quil inwutz.
30I bin jalu', at wi'nin e'chk milawr yi bnixnakt tan Jesús ẍchiwutz yi e' ẍchusbe'tz, yi qui tz'iba'n tul yi liwre'j.
31Poro ja cyaj intz'ibal cyakil e'chk xtxolbila'se'j bantz cyocsalu' yi Jesús ya'stzun yi Cristo yi Cy'ajl Ryos. Ej nin cyakil yi e' yil cyocsaj yi xtxolbila'se'j, ẍchicambok cyera'tz te yi jun itz'ajbil yi qui nin bajsbe'n tetz.