Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi tele'n xtxum Jesús tetz yi nsken quibit yi e' parisey yi wi'nin wunak xomche' te'j, nin wi'nin e' yi nsken je' a' ẍchiwi' ta'n, swutz yi e' yi xomche' te Wa'n, nintzun cyaj cyen tilol yi ama'l nin bentz Galilea. (Poro nk'e'tz Jesús yi na tzan tan je'se'n a' chiwi', ma na i yi e' ẍchusbe'tz.)
4Poro tan tpone'n Jesús Galilea, tajwe'n cu'n tan ticy'e'n le ama'l cwent Samaria.
5Itzun bantz, te yi na chixon tul e'chk ama'l cwent Samaria cho'n tzun cyopone'ntz naka'jil jun tal ne'ẍ tnum yi na bi'aj Sicar. Ya'stzun kale atite't jalaj xtx'otx'be'n k'ajtzun Jacow. Ya'stzun yi jalaj tx'otx'a'tz yi cyajnak cyen tk'ol tk'ab k'ajtzun Ẍep, yi cy'ajl.
6Nta'tz atite't jun julil a' yi na bi'aj: Tetz Jacow. Nsken tzun k'e'xij Jesús yi tpone'n stzi' yi julil a'a'tz, nin c'ole' cu'ntz tibaj tan ujle'n. Na nsken opon chaj cu'n k'ej.
7Inti yi e' ẍchusbe'tz, nsken chiben tnum tan lok'che'n chiwa'. I cunin c'olchij Jesús yi cwe'n pone'n jun xna'n aj Samaria tan ticy'le'n a'. Jilone'n nin tzun Jesús tetz: —Tzawak' mu'ẍ wuc'a', —chij i' ban nintz.
9Saje'n tzun stza'wel yi xna'ntz: —¿Mbi xac na jak tzaju' a' swetz? na yi ilu' teru' ilu' judiy, ma in wetz in aj Samaria. Ja tal xna'n yi xtxolbila'tz, na yi e' judiy scyuch' yi e' aj Samaria wi'nin na chilab quib squibil quib.
10Bene'n tzun tlol Jesús tetz yi xna'n: —Yi nink tz'el atxum tetz yi mbi'tz yi na tzan Ryos tan suke'n. Ej nin yi nink tz'el atxum tetz yi na' scyetz in yi na chitzan tan c'uche'n a' tzatz, cho'n klo' tzajak tzaj yi a' swetz. Nin yi in wetz ja klo' wak' jun a' tzatz yi na tak' itz'ajbil, —stzun Jesús tetz.
11—Poro Ta', at tzunk jun takle'n yi cy'a'n tanu' tan je'se'n tzaj a', na chumam nin xe' yi jul. ¿Na' lben tq'uitu' yi jun a' yi na tak' itz'ajbil tan tk'olu' swetz?
12Iẍkaj at tzunk mas k'eju' swutz yi k'ajtzun kamam Jacow na i' ak'on cyen yi a'e'j sketz. Nin ja xcon ta'n tetz tc'a', nin tetz quic'a' yi e' nitxajil. Nin ncha'tz cyakil yi e' tawun yi awna'n ta'n, ja chuc'a' te'j. Iẍkaj at tzunk mas k'eju' swutz i', —stzun xna'n bantz tetz Jesús.
13—Bintzinin, poro cyakil yi e' wunak yi na chuc'a' te yi a'e'j ẍchiquimok junt tir tan saktzi'.
14Poro alchok scyetz yil tz'uc'a' te yi a' yi na wak' wetz, qui't quim tera'tz tan saktzi'. Na yi a' yi na wak' wetz smulk'ink te talma' i' tan tak'le'n stz'ajbil tetz ben k'ej ben sak, —stzun Jesús tetz.
15—Ta', tak' tzaju' yi a'a'tz swetz, tan qui't jale'n saktzi' swe'j, nin tan qui't wule'n tan ticy'le'n a' tzone'j, —chij xna'n ban.
16—Cun chak bin awuchmil, kalena's cxu'ltwok.
17—Poro qui'c wetz wuchmil, —stzun xna'n tetz. —Bintzi na awal yi qui'c awuchmil,
18na o'ix yaj chicyaj apaxil, nin yi junt yi at jalu' nk'e'tz awuchmil. Bintzi yi na awal yi qui'c awuchmil.
19—¡Ah! ilu' bin elsanl stzi' Ryos.
20Ma jalu' Ta', yi ketz kamam kate' yi o' aj Samaria, cho'n na chibenak cye'tz tan c'u'laje'n Ryos wi'wtze'j, chi na kaban ketz jalu'. Poro yi e' cyeru', yi e'u' judiy, na cyalu' yi nk'era'tz yi ama'l tan c'u'laje'n Ryos ma na jalen Jerusalén, —stzun xna'n tetz.
21—I bin jalu' tajwe'n tan awocsal yi inyol yi swale' nin tzatz. Tz'ul jun k'ej yi qui't chiben wunak tan c'u'laje'n Kataj wi'wtz tzi'ne'j, mpe ik Jerusalén.

22Nin yi axwok itetz, yi axwok aj Samaria qui na el itxum tetz mbi na cxtzanwok tan c'u'laje'n. Poro yi o' ketz, yi o' judiy, na el katxum tetz yi na' scyetz i' na katzan tan c'u'laje'n. Na yi xtxolbil tan chiclaxe'n wunak, cho'n njal skaxo'l ketz yi o' judiy.
23Ej nin ja wi't xe'tij yi tiemp tan cyoque'n yi e' mero aj c'u'lanl tetz Kataj tan c'u'laje'n i' tetz cu'n cyalma'. Na ya'stzun yi xtxolbil yi mero bintzinin tetz, yi na tzatzin i' te'j.
24Na yi Kataj Ryos, nk'e'tz lamij tane'n, ma na che'w cyek'ek' tu' i'. Cha'stzun te tajwe'n cu'n tan c'u'laje'n i' tetz cu'n kalma'. Na ya'stzun yi mero xtxolbil yi bintzinin na tzatzin i' te'j, —stzun Jesús.
25—Na el intxum tetz yi at tulbil yi Cristo, yi bixba'nt cyen tan Ryos tan kaclaxe'n. Nin yil tz'ul tzaj, i' tz'a'lon yi mero xtxolbil sketz, —stzun xna'n.
26—I bin ina'tz, yi na chinjilon nin tzatz, —stzun Jesús bantz tetz.
27I cunin na chitzan tan yolche'n yi xtxolbile'j, yi cyopone'n yi e' ẍchusbe'tz. Wi'nin cyele'n yab te'j yi cho'n na jilon cyen Jesús tetz jun xna'n. Poro cya'l nin jun nimsaj c'u'l tan jakle'n tetz yi mbi na chiyol.
28Ma yi xna'n cyaj cyen tu' tilol yi ẍchok', nin bentz lajke'l tnum tan talche'n stziblal scyetz cyakil wunak.
29—Or cyeru', chibenku' swe'j tan tilwe'n jun yaj yi nxcye' tan talche'n yi mbi cu'n wutane'n. ¿Nk'era'tz polo' i' yi Cristo yi jun yi bixba'nt tan tule'n? Chinch wetz i' lo', —stzun xna'n scyetz.
30Chibene'n tzun niltz kale atite't Jesús.
31Poro te yi ntaxk chopon yi e' wunak, nintzun e' oc yi e' ẍchusbe'tz tan moxe'n klo' Jesús tan wane'n klo' i'. Itzun cyaltz tetz: —Ta', bne'u' jun tkan wa'u' yi ja ul ka'n.
32—Qui' lo' na ja wi't chinwan wetz te junt jilwutz waj yi qui na el itxum tetz.
33Cyoque'n tzun yi e' ẍchusbe'tz tan jakle'n squibil quib. —¿Ẍe'n tzuntz? ¿At polo' jun yi ja ulak tan tak'le'n wa'? —che'ch bantz.
34—Yi wetz inwa', i'tz yi banle'n tane'n yi tajbil yi jun yi nchinchakon tzaj, nin tan wi'tze'n yi tetz tak'un.
35Yi axwok itetz, na italwok: ‘At cyaj xaw tan je'n cosech,’ poro bitwok tzaj yi weri inyol yi swale' nin tzitetz. Ilwok nin yi ujule'j. Ja wi't k'anax, nin na taj je'se'n.
36Nin yi e' yil cho'c il tan je'se'n yi jun jilwutz cosecha'tz, ẍchichojxok cyera'tz. Ej nin yi jun cosecha'tz yi jepon cya'n, xtx'aje' tetz ben k'ej ben sak. Cha'stzun te, ẍchitzatzink yi e' awal tetz scyuch' yi e' je'sanl cosech.
37Na bintzinin jun yol yi na a'lchij. ‘Apart yi e' yi na ocsan ujul ttx'otx'. Ej nin apart yi e' yi na je'san cosech.’
38Yi axwok itetz ja cxben inchakol tan je'se'n jun cosech, poro nk'e'tz axwok awal tetz, na apart yi e' yi nchak'uj cyen tan tocse'n. Ma axwok itetz, jalt len tu' je'se'n tzibne'wok, —stzun Jesús bantz scyetz.
39Tan yi xtxolbil yi baj xtxolil xna'n scyetz yi e' wunak yi najlche' le jun tnuma'tz, at wi'nin e' aj Samaria yi cyocsaj yi Jesús i' yi Cristo. Ja cyocsaj tan tu' yi yol yi tal yi xna'n: “Ja xcye' tan talche'n swetz cyakil yi mbi cu'n banakin.”

40Yi cyopone'n yi e' aj Samaria te Jesús, nin e' octz tan moxe'n tan cyaje'n cyen i' scye'j. Cob tzun k'ej cyaj Jesús scye'j.
41Ej nin mas tcunin wunak cyocsaj yi quibital yi ẍchusu'n i' swutz yi e' yi cyocsaj tan yi stziblal yi tal xna'n.
42Je tzun cyaltz tetz yi jun xna'na'tz: —Yi jalu', ja kocsaj ketz, poro nk'e'tz ntin tan yi yol yi nkubit tzawe'j, poro ncha'tz tan tu' yi e'chk xtxolbil yi ja kubit tetz i'. Ja tzun kocsaj yi bintzinin i' yi Cristo, yi colpinl cyetz cyakil wunak.
43Itzun yi tele'n cob k'ej ele'n nin tzun e' bantz Samaria tan quicy'alt chibe' tan cyopone'n le ama'l cwent Galilea.
44Na at jun yol yi talnak Jesús: “Qui na jal k'ej jun elsanl stzi' Ryos le tetz tanum.”
45Ma yi topone'n le ama'l cwent Galilea, wi'nin chitzatzine'n wunak te'j, na cyajske'n wutz i'. Na ja ẍcha'k tan ticy'se'n yi jun k'ej Pasca'tz yi ac'aj chan ticy'le'n Jerusalén. Nin ja quil wutz Jesús tu cyakil e'chk takle'n yi mbaj bnol i' le jun k'ej Pasca'tz.
46Pakxe'nt tzun Jesús Caná cwent Galilea yi luwar kale je't xtx'ixpul i' yi a' tetz win. Nintzun opon jun ajcaw te'j, yi yabi'ẍ yi cy'ajl i', jalen le tnum Capernaum.
47Na yi tbital yi ajcawa'tz yi nsken ul Jesús Caná nin bentz tan cu'swutzil tetz tan bene'n tan tulse'n yos tu yi cy'ajl i' yi at cyen xe ca'l, na jaltnin tan quime'n.
48Bene'n tzun tlol Jesús tetz: —Yi e' cyeru' qui na cyocsaju' na' scyetz in, jalen yil chajlij jun techl scyeru'.
49—Qui' Ta', ma na bne'u' jun pawor swetz. Nink benu' jalcu'n tan tulse'n yos tu incy'ajl, na quimich tlentu' atit.
50—Ja wi't ul yos tu cy'ajlu'. Ba'n pakxiju' xe ca'lu', —stzun Jesús bantz tetz yi ajcawa'tz. Tocsaj tzun yaj yi yol Jesús, nin ajtz xe ca'l.
51Ej nin yi txantok tan topone'n xe ca'l ja che'l tzaj yi e' mos i' tan c'ulche'n, nin tan talche'n stziblal tetz: —Ta', ja ul yos tu yi cy'ajlu'.
52—¿Mbi oril mmu'l yos tuch'? —Ewt bin, —che'ch. —E'chk jun ch'ich' cu'lbe'n k'ej ya'stzun paxul tib yi k'a'kl, —che'ch mos bantz tetz.
53Jalcunin nachone'n yaj te'j yi ite'n nin ora's yi talol Jesús yi yol tetz: “Ja wi't ul yos tu cy'ajlu'.” Cyocsaj tzun yaj tuml cyakil najal yi Jesús i' yi Cristo.
54Ya'stzun yi ca'p milawr yi bnix tan Jesús le ama'l cwent Galilea, te yi nsken cyaj cyen tilol yi ama'l cwent Judea.