Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi baje'n yi e'chk takle'na's, cho'n tzun topone'n Jesús junt tir Jerusalén, na at junt chik'ej e' judiy yi na icy'tz.
2At tzun jun sawanil yi tapij yi at solte'j yi tnum Jerusalén. Yi jun sawana'tz na bi'aj Sawan Tetz Cne'r. Ej nin naka'jil yi jun sawana'tz at jun chin pila' yi at o' tal ne'ẍ galer stzi' tetz chimuj wunak. Nin yi bi' yi jun pila'a'tz i'tz Betesda.
3At wi'nin yabi'ẍ coylche' le e'chk muja'tz. At moyi'ẍ, at co'x, nin at ye'yuj chiwankil. Cyakil yi e' yabi'ẍa'tz na chitzan tan ẍch'iwe'n yi nicy' na' or ẍchek'e'n tib yi a'.
4Na at na ban cu'nt na cu' ul jun ángel tan ẍchek'e'n yi a', chij. Na i tane'n puntil, yi bajx yabi'ẍ yi na pit nin tib xe a' yi na ẍchek'e'n tib, ya'stzun yi jun yi na ul yos tuch'. Qui'c na ban mbi jilwutz yabil na icy'an, na ul yos scyuch', che'ch.
5Ej nin chixo'l yi e' yabi'ẍa'tz, at tzun juntz yi nsken el junak waxoklajix yob yi tocle'n lac'puj yi yabil te'j.
6Ma yi bene'n tilol Jesús yi jun yaja'tz, nin yi tele'n xtxum tetz yi ala'ix tiemp yi tocle'nix lac'puj yi yabil te'j, nintzun tal tetz: —¿Na pe' awaj yil tz'ul yos tzawuch'?
7—Na, Ta'. Poro cya'l nin jun na ba'n c'u'l swe'j tan impitle'n nin xe a' yi na ẍchek'le'n tib. Na yi na no'c tan pile'n tan imbene'n xe a', apart junt na cu' lajke'l, —stzun i' bantz tetz Jesús.
8Bene'n tzun tlol Jesús tetz: —Txiclije'n. Tole'n wutz yi atxo', nin ba'n cẍa'j xe aca'l, —stzun Jesús bantz tetz.
9Jalcunin tzun tule'n yos tu yi yaj. Nin je' tolil wutz yi xtxo'. Ej nin aje'n nin bantz xe ca'l, na ba'nt xon. Poro te yi tule'n yos tu yi jun yaja'tz, i'tz jun k'ej ujle'n.
10Cyoque'n tzun cobox scyeri yi e' judiy yi e' contr te Jesús, tan talche'n nin tetz yi yaj: —Yaj, qui'c cu tan bene'n awucy'al yi atxo', na yi jalu' i'tz jun k'ej ujle'n, —che'ch tetz.
11—I bin yi jun yi mu'lsan yos swuch', i' ma'lon swetz. Na je yol i'e'j: ‘Tole'n wutz yi atxo' nin ba'n cẍa'j xe aca'l,’ stzun i' mban swetz, —chij yaj.
12Cyoque'n tzuntz tan ẍch'ote'n stzi' i': —¿Na' scyetz i' juna'tz yi ma'lon tzatz: ‘Tole'n wutz yi atxo', nin ba'n cẍa'j xe aca'l’?
13Ma yi yaj, qui el xtxum tetz yi na' ulsan yos tuch', tan paj yi wi'nin wunak ate' kale ule't yos tuch'. Ej nin sken icy' Jesús yi toque'n i' tan tole'n yi soc.
14Poro le junt tkuj nintz, cho'n tzun noje'n pon Jesús te'j le templo, nintzun taltz tetz: —I bin jalu', na waj wal jun yol tzawetz. Ja wi't ul yos tzawuch'. Qui't tzajuch junt tir yi awil, na qui cunin batz tz'ul junt yabil tzawe'j yi mas tcu'n pyor, —stzun Jesús tetz.
15Bene'n tzun yajtz tan talche'n scyetz yi e' judiy yi contr te Jesús, yi Jesús mu'lsan yos tuch'.
16Ma yi e' judiy, yi quibital yi xtxolbile'j, nintzun e' octz tan contri'n te Jesús. Nintzun klo' e' oc tan biyle'n cu'n tan paj tu' yi qui ban i' tane'n yi jun k'ej ujle'n.
17Poro nintzun ben stza'wel Jesús chiyol: —Yi wetz Intaj, ja ak'uj le xe'tzbil tzaj. Ej nin ncha'tz in tajwe'n tan wak'uje'n, —stzun Jesús bantz scyetz.
18Tan paj yi tal Jesús: “Yi Ryos ya'stzun wetz Intaj”, mas tcunin klo' cyoque'ntz tan biyle'n, na nk'e'tz ntina'tz til i' yi qui ban tane'n yi jun k'ej ujle'n, ma na tan paj yi tocsal tib i' tetz Ryos.

19Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz, itzun taltz: “Jun cu'n yol na wal nin scyeru', yi in wetz, yi in Cy'ajl Ryos, qui'c rmeril tan bnixe'n jun takle'n wa'n yi ik wajtza'kl cun tu'. Ma na ntin na chintzan tan banle'n yi e'chk takle'n yi na ẍchaj Intaj swetz. Nin cyakil yi na ban Intaj, ite'n nin i'a'tz na imban wetz.
20Na wi'nin na pek' Intaj swe'j, na in yi Cy'ajl. Nin na ẍchaj i' swetz cyakil yi e'chk takle'n yi na tzan i' tan banle'n. Ej nin ẍchaje' e'chk takle'n mas chumam swutz yi je'j yi chelpon yabu' te'j.
21Na chitz'ij junt tir yi e' alma' tan Intaj. Ncha'tz in, yi in Cy'ajol, swak'e' quitz'ajbil yi e' yi na waj lwak' scyetz.
22Ej nin yi Intaj quil tz'oc i' tan pujle'n xtisya' scye'j wunak, na ja wi't tak' i' ama'l swetz tan incawune'n.
23Ya'stzun ntulejtz, bantz cyak'ol wunak ink'ej, chi na ak'lij k'ej i'. Na alchok scyetz yi qui na tak' ink'ej, yi in yi in Cy'ajol, qui tzun na tzantz tan tak'le'n k'ej yi Intaj yi nchinchakon tzaj.
24“Ej nin jun cu'n yol na wal nin scyeru': Alchok scyetz yi na oc il tan tbite'n weri inyol nin yil tocsaj yi yol yi jun yi nchinchakon tzaj, ja wi't cambaj te'tz jun itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. Qui'ct tetz cawsa'tz, na ja wi't el tzaj tk'ab quimichil, nin ja wi't cambaj yi tetz stz'ajbil.
25Ej nin jun cu'n yol na wal nin scyeru': Ja wi't xe'tij yi tiemp tan quibital yi e' yi quimnak yi cyajtza'kl yi weri inchusu'n. Nin alchok scyetz yil tocsaj yi weri inchusu'n, sjalok yi itz'ajbil ta'n.
26Na na xcye' Intaj tan tak'le'n quitz'ajbil yi e' wunak. Ej nin i' ak'on tetz yi jun porera'tz swetz tan wuk'ol quitz'ajbil yi e' wunak.
27Ej nin ncha'tz, ja tak' i' ink'ej tan pujle'n xtisya', na in bin yi Bajx Cy'ajol.
28E' elch yabu' te xtxolbile'j, na tz'ul jun k'ej yi cyakil cu'n yi e' quimnake' squibite' inyol, nin chijetu'l junt tir.
29Nin yi e' yi ocnake' c'ulutxum tan banle'n yi e'chk takle'n balaj, ẍchitz'ok junt tir tan chitzatzine'n te quitz'ajbil. Ma yi e' yi cachi' nchiban, ẍchitz'ok junt tir tan quibital chicaws.
30“Poro quil wak' chicaws yi ntaxk injak puntil tetz Intaj. Na ntin swak'e' chicaws chi na tal i' swetz. Cha'stzun te chin tz'aknak cu'n cyakil yi e'chk takle'n yi tzimbne', na qui na chintzan tan banle'n yi wetz wajbil, ma na i yi tajbil yi jun yi nchinchakon tzaj.
31“Yi nink wal wetz yi at ink'ej qui'c xe' inyol.
32Poro at jun yi na tzan tan talche'n yi at ink'ej, nin na el intxum tetz yi bintzinin na tal. Ej nin yi juna'tz i'tz Wa'n Bautist.
33Nin yi e' cyeru' ja ben chichakolu' cobox chichakumu' tan jakle'n wukanil tetz. Ej nin yi yol yi ntal i', i'tz yi bintzi.
34Nk'e'tz tajwe'n yi at jun wunak tan talche'n yi at ink'ej, poro chumbalaj nin klo' yi nink ncyocsaju' yi yol i' tan chiclaxe'nu'.
35Na yi jun Wa'na'tz ja xcon chi na ban jun boc'oj tzaj yi na oc k'a'kl, yi wi'nin na txekun tetz jun rat ntzi'. Ej nin yi e' cyeru' ja chitzatzinu' jun rata'tz te i'.
36“Poro nk'e'tz tajwe'n yil tz'oc jun yaj tan incolche'n, na at junt xtxolbil yi mas balaj tcu'n swutz yi yol Wa'n, yi na ẍchaj yi at weri ink'ej. I'tz yi e'chk milawr yi na imban. Nin ya'stzun tajbil Intaj tan imbnol. Ej nin tan yi e'chk milawra'tz yi na imban, na ẍchaj yi i'tz Intaj yi nchinchakon tzaj.

37“Ncha'tz weri Intaj, na tzan tan ẍchajle'n yi at weri ink'ej, poro qui na cyak'u' ama'l tan tbite'n yi yol i'. Ej nin qui na pujx cyanu' yi ẍe'n tane'n i'.
38Txe'n nin ocopon yi ẍchusu'n i' tetz cyalma'u', na qui na cyaju' cyocsaju' yi cho'n nchinsaj te Intaj tcya'j.
39Nternin na chisi'leju' yi yol yi tz'iba'nt cyen, na yi cyajbilu' i'tz tan chicambalu' yi itz'ajbil yi qui bajsbe'n tetz. Poro lastum quil chicambaju', na qui na chixomu' swe'j, wech na cho'n na na'wsij intziblal tul e'chk liwra'tz.
41“Yi in wetz qui na chintzan tan joyle'n ink'ej ẍchiwutzu'.
42Na na el intxum tetz yi qui na chipek'u' te Ryos.
43Na yi in wetz, cho'n nopon tzaj te Intaj. Poro qui na cyocsaju'. Ma yi nink tz'ul junt tan xtxole'n yi tetz tajtza'kl cuntu' scyeru', jalcunin lcyocsaju' yol i'.
44Na yi e' cyeru', qui na chitzanu' tan joyle'n puntil tan tzatzine'n Kataj Ryos. Ma na ntin na chitzanu' tan joyle'n puntil tan cyak'ol wunak chik'eju'. Cha'stzun te qui'c rmeril yi nink tz'el chitxumu' tetz yi at ink'ej.
45Qui tajwe'n tan woque'n tan chixochle'nu' swutz Intaj, na ite'n yol Moisés yi tz'iba'nt cyen na tzan tan ẍchajle'n chipaltilu'. Wech na ya'stzun yi chusu'n yi k'uklij chic'u'lu' te'j tane'n.
46Yi najk cyocsaju' yi mbi cu'n tz'iba'nt cyen tan Moisés, ja klo' wi't cyocsaju' yi mbi eka'n wa'n, na yi xtxolbil yi cyajnak stz'ibal Moisés na tal yi na' scyetz in.
47¿Ẍe'n lcyocsaju' weri inyol? na qui bin na cyocsaju' yi yol yi tz'iba'nt cyen tan Moisés.