Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yi tele'n ox k'ej yi ticy'le'nix yi xtxolbil tetz Li'p tu Natanael, at tzun jun quicyuji'n yi bajij le tnum Caná cwent Galilea. Nin yi xtxu' Jesús cho'n at i' te yi jun quicyuja'tz.
2Ncha'tz Jesús scyuch' e' ẍchusbe'tz, nin e' bentz na nin e' txoclij.
3Itzun bantz, nin baj yi win yi quic'a'. Bene'n tzun tlol yi xtxu' Jesús tetz: —Ja baj yi win, —stzun i' tetz Jesús.
4—¿Mbi tzun na tal tzaju' swetz? na txe'n opon tiempil tan inlajluchaxe'n ẍchiwutz wunak.
5Bene'n tzun tlol yi xtxu' Jesús scyetz yi e' ẍchakum yi taw yi jun quicyuji'na'tz: —Banwok tane'n cyakil yi mbi stale' yi wal tzitetz.
6At tzun kak c'ul yi attz, yi c'ub cu'n, yi cu'lbil a'. I'tz jun jilwutz chima'cl yi e' judiy yi na xcon cya'n yi na chiban tane'n jun chicstumbr tan chixansal quib. Ba'n na baj cu'n ox nka cyaj ẍchok' a' tul yi jujun c'ula'tz.
7Bene'n tzun tlol Jesús scyetz yi e' chakum: —Nojswok cu'n yi e'chk c'ule'j tan a'. I nin tzun cyulejtz. Baj cu'n chinojsal tan a'.
8Ma yi wi't noje'n, bene'n tzun tlol Jesús scyetz: —I bin jalu', cy'ajwok tzaj mu'ẍ, nin cy'ajwok nin tetz yi aj calpul tan pilul i'. I nin tzun cyulejtz.
9Je'n tzun tc'ajal aj calpul yi a' yi nsken oc tetz win. Qui tz'icy' tetz na' nsaje't yi wina'tz. Ntin yi e' chakum el chitxum tetz na' nsite't yi a', na e' je'san tzaj tc'u'l c'ul. Saje'n tzun ẍchakol aj calpul yi yaj yi taw quicyuj,
10nin ben tlol tetz: —Cyakil wunak bajx na cyak' yi balaj win scyetz chitxocum. Ma yi na noj chic'u'l, kalena's tzun na cyak' nin yi win yi ajnak tzaj. Poro yi ilu' teru', wi'tzbil tlen ntak'u' yi balaj win sketz. ¿Mbi tzuntz? —stzun yi aj calpul bantz.
11Ya'stzun bnixe't yi bajx milawr tan Jesús le tnum Caná cwent Galilea. Tan yi jun milawra'tz, ja ẍchaj i' yi at tetz k'ej. Ej nin tan yi jun milawra'tz ja cyocsaj yi e' ẍchusbe'tz yi bintzinin i' yi Cristo yi bixba'nt tan tule'n.
12Itzun yi stzaje'n wi' yi jun quicyuja'tz, nintzun e' icy'tz le ama'la'tz. Cho'n tzun cyopone'ntz le tnum Capernaum. Xomij yi xtxu' te'j scyuch' e' titz'un, nin e' ẍchusbe'tz. Ya'stzun e' a'te't cobox k'ej.
13Itzun bantz, nin ben Jesús jalen Jerusalén, na txant tan tucumule'n yi k'ej yi na bi'aj Pasc.
14Yi tocompone'n wutz k'anil yi templo, nin ben tilol yi at wi'nin e' yi na chitzan tan c'aye'n wacẍ, tu cne'r, nin plomẍ. Ej nin at e' yi na chitzan tan xtx'exe'n pwok.
15Yi bene'n xmayil, nin octz tan banle'n jun ẍcharyon. Oque'n nin ban tan chilaje'n len cyakil yi e' aj c'ayinla'tz. Cyakil cunin cyele'n tu cyawun tu chiwacẍ. Ej nin ncha'tz yi e' tx'exunl pwok, nin baj len c'oxol yi chipu'k. Cyakil e'chk chem tu yi e'chk mes, baj je' trimpul.
16Ej nin ncha'tz yi e' c'a'y plomẍ, nin ben tlol scyetz: —Cy'ajwok len cyakil yi e'chk takle'ne'j. Qui na waj yil tz'oc yi ca'l Intaj tetz jun c'aybil.
17Tule'n tzun tx'akxuj chic'u'l yi e' ẍchusbe'tz yi xtxolbil yi tz'iba'nt cyen tc'u'l Yol Kataj yi na tal: “Na je' tzinwutz yi qui na cyak' wunak k'ej yi ca'lu'.”
18Cyoque'n tzun yi e' wi' banl chiwi' yi e' judiy tan jakle'n tetz: —Alaj sketz yi mbi eka'n awa'n yi na cẍtzan tan banle'n yi e'chk takle'ne'j. ¿Mbi'tz jun techl tzachaje' yi ko bintzinin at ak'ej? —che'ch tzun.

19—Chixit cunu' yi ca'le'j, ej nin ox ntzi' k'ej tzimbne' tan xtxicbaje'n junt tir, —stzun Jesús bantz scyetz.
20—¿Ẍe'n tzuntz? ¿Ox ntzi' pe' k'ej xcyewe't tan xtxicbaje'n yi ca'le'j? na ca'wnak wukak yob e' banak e' kamam tan banle'n, —che'ch tzun e' judiy.
21Poro yi ca'l yi na tzan Jesús tan xtxumle'n, i'tz yi tetz wankil.
22Ej nin yi titz'e'n junt tir Jesús chixo'l alma', nin ul tx'akxuj yi yole'j chic'u'l yi e' ẍchusbe'tz, nin cyocsaj yi yol yi tz'iba'nt cyen tu yi e'chk yol yi bajnak quibital te Jesús.
23Itzun te yi at Jesús Jerusalén tan ticy'se'n yi jun k'ej Pasca'tz, baj quilol wunak yi e'chk milawr yi bnix ta'n. Ej nin wi'nin e' cyocsaj yi ya'stzun yi Cristo.
24Poro qui k'uke' c'u'l Jesús scye'j yi e'a'tz yi cyocsaj, na nin el xtxum tetz yi cyajtza'kl.
25Na qui tajwe'n tan toque'n jun tan talche'n tetz yi ẍe'n quitane'n wunak, na elnak xtxum i' tetz yi mbi na icy' tkac'u'l.