Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, at jun yaj yi na bi'aj Lázaro. Yabi'ẍ i'. Ej nin at cob tanub i' yi na chibi'aj Mariy tu Mart. Cho'n najlche' le tnum Betania.
2Nin yi jun yi na bi'aj Mariy, ya'stzun yi xna'n yi oc kojol yi tz'ac'bil yi wi'nin c'o'cal te tkan Jesús, nin yi oc tan skejse'n tan yi xi'il wi'.
3Nintzun ben chimantar yi e' tanuba'tz tan ẍchakle'n Jesús. —Ta', yi jun tamiwu', yabi'ẍ, —che'ch yi e' chakum yi ben cyak'un.
4Yi tbital Jesús yi chiyoltz, nintzun taltz: —Yi jun yabi'ẍ, nk'e'tz sotze'nk sbne'. Na yi tetz yablil, i'tz tan ẍchajle'n yi at k'ej Ryos. Nin tan ẍchajle'n yi at wetz ink'ej, yi in Cy'ajl Ryos.
5Wi'nin na pek' Jesús scye'j Lázaro tu Mart tu Mariy.
6Poro yi tbital Jesús yi stziblal Lázaro yi yabi'ẍ i', qui ben chan tan tilwe'n. Cobt lo' k'ej cyaj i'-tz le ama'l kale ate't.
7Kalena's tzun tloltz scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Quin kapakxok junt tir Judea, —stzun i' scyetz.
8—Poro Ta', ac'aj chan cyoque'n klo' e' judiy tan biyle'n klo'u' tan c'ub. ¿Mbi tzuntz yi na taju' benu' junt tir? —che'ch tzun bantz tetz Jesús.
9—Ba'n chimben, na txe'n jepon tamp yi ank'i'n yi ak'ijt tan Kataj swetz. Je jun elsawutzile'j: Ni'cu'n yi ank'i'n yi ak'ij swetz tu yi coblaj or tkan skil yi at tul jun k'ej. Nin kol nak'uj tkan skil, qui'c lbajij swe'j.
10Poro kol tzinch'iw jalen yil tz'oc tz'o'tz, quil bnix yi wak'un. Nin chinjepon tzotp tan paj yi qui lajluch.
11Ej nin ncha'tz, nin ben tlol scyetz: —Yi kamiw Lázaro, watl tu' na ban. Poro nchimben tan c'ase'n.
12—Poro Ta', yi ko na wit, i'tz jun techl yi tz'ul yos tuch', —che'ch bantz tetz.
13Yi eka'n tan yol Jesús i'tz yi nsken quim Lázaro, poro ẍchiwutz cyetz yi watl tu' na ban.
14Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz yi clar cunin: —I bin Lázaro, quimich nin mban te'tz.
15Poro wi'nin na chintzatzin yi quibin yi toque'n noj il swutz, na tan yi xtxolbil yi sbajok, tzitocsaje' yi mbi eka'n wa'n. Or itetz, quin tan tilwe'n, —stzun Jesús scyetz.
16Itzun Maẍ, yi jun yi na a'lchij yoẍ tetz, nin ben tloltz scyetz yi e' mas ẍchusbe'tz Jesús: —Ncha'tz o' ketz, quin bin. Ba'n kaquim tuch' Jesús.
17Ma yi tpone'n Jesús Betania le luwar kale atit yi najbil Lázaro, nintzun tbit yi nsken el cyajix k'ej mukxle'nix.
18Cho'n at Betania naka'jil Jerusalén. Qui lo' obnak jun ujlub.

19Cha'stzun te wi'nin wunak ate'-tz tan mayse'n chic'u'l Mart tu Mariy tan yi il yi noj quen swutz chixibin.
20Itzun yi tbital Mart yi txant tan tpone'n Jesús, nintzun bentz tan c'ulche'n. Ma yi Mariy, cho'n cyaje'n cyen te'tz xe ca'l.
21Yi chic'ulul quib Mart tu Jesús, nintzun ben tlol tetz: —Ta', yi atku' tzone'j qui' klo' nquim yi inxibin.
22Poro na el intxum tetz yi stk'e' Ryos cyakil e'chk takle'n yil sc'uchu' tetz, —chij Mart.
23—Yi axibin, tz'itz'ok junt tir.
24—Bintzi Ta', na wocsaj yi tz'itz'ok junt tir, poro jalen yil chitz'ij junt tir yi e' alma' le wi'tzbil k'ejlal, —chij Mart tetz.
25—I ina'tz yi na chinje'san tzaj yi e' quimnake' ẍchixo'l alma', nin i ina'tz yi na nak'on itz'ajbil. Alchok scyetz yil tocsaj inyol, mpe nink quim, tz'itz'ok wa'n.
26Ej nin cyakil e' yi itz'e' jalu', kol cyocsaj inyol quil chisotz cyera'tz. ¡Mart! ¿na pe' awocsaj yi xtxolbile'j?
27—Na Ta', na wocsaj. Na wocsaj yi i ilu'a'tz yi Cristo yi at tulbil. Ilu' Cy'ajl Ryos, —stzun Mart tetz Jesús.
28Yi wi't talol yi e'chk yole'j, bene'n tzun Mart tan yol tetz Mariy yi stzicy, nin e' jilontz chichuc cuntu': —Ja ul wutzile'n ta', nin na taj jilon teru', —stzun Mart tetz.
29Na nin tbit Mariy yi yole'j, yi bene'n tan c'ulche'n Jesús.
30Na ntaxk ucu'l Jesús tnum. Atite't nin i' le ama'l kale chic'ulwit quib tu Mart.
31Yi tele'n tzaj Mariy xe ca'l, cyakil yi e' judiy yi ate' tan chimayse'n, e' el tzaj xomok te'j, na le wutz cyetz cyajtza'kl, at bembil tan o'kl kale oc quent yi wankil Lázaro.
32Ma yi tpone'n Mariy kale atit Jesús, nin cu mejloktz swutz i', nintzun taltz: —Ta', yi atku' tzone'j, qui' klo' nquim inxibin, —stzun i'.
33Yi tilol Jesús yi wi'nin tok'e'n Mariy scyuch' yi e' mas wunak yi xomche' te'j, nintzun el k'ajab scye'j nin ok' c'u'ltz.
34—¿Na' tzun mukxe't cyanu'? —stzun Jesús scyetz. —Or bin teru' Ta', benku' ske'j. Kachaje' kale oc quent wankil ka'n, —che'ch.
35O'kl nin ban Jesús.
36Cha'stzun te cyalol e' wunak: —¡Ah! wi'nin na pek' Jesús te Lázaro.

37Poro at cobox yi cyal: —Ja jakxij wutz yi moyi'ẍ ta'n, ¿mbi tzun lo'-tz yi qui xcye' tan tulse'n yos tu Lázaro? —che'ch bantz squibil quib.
38Ma yi tpone'n Jesús kale ocnak quent wankil Lázaro, tech cu'n tib yi na bisun. Ma yi nich kale oc cyent yi alma', picy tu'. Nin at cyen jun lepaj c'ub tan jople'n stzi yi jul.
39—Quicy'ajlenu' yi c'ub yi at tan jople'n yi jul, —stzun Jesús scyetz. —Poro Ta', —chij Mart yi tanub yi k'ajtzun alma'—, na lo' xew, na ja wi't el cyajix k'ej quimle'nix.
40—Walnak tzawetz, kol tzawocsaj inyol tzawile' yi porer Ryos, —stzun Jesús bantz tetz. Tele'n tzun yi jun c'uba'tz cya'n.
41Ma tetz Jesús, nin aj nin wutz tcya'j, nintzun taltz: —Ntyoẍ teru' Ta', na ja tbitu' yi intzi' yi inkul.
42Na elnak intxum tetz yi ilenin na el xtxumu' te yi e'chk takle'n yi na intxum. Poro yi jalcu'n na chinjilon teru' tan tak'one'n ba'n scyetz yi e' wunake'j. Na yi wajbil i'tz, yil cyocsaj yi ilu' nchinchakon tzaj.
43Yi wi't talol yi yole'j, nintzun ẍch'in cyentz tetz Lázaro: —¡Lázaro, cale'n tzaj!
44Ele'n tzaj nin ban tetz Lázaro. Wech na sken quim. Nin c'alij yi tkan tu yi k'ab tan xbu'k. Nin at jun su't te wutz. Bene'n tzun tlol Jesús scyetz wunak: —Chipujle'nu', bantz taje'n xe ca'l, —stzun Jesús ban nintz.
45Cha'stzun te at wi'nin e' judiy yi cyocsaj yi Jesús i' yi Cristo. I'tz yi e' yi xomche' te Mariy, nin quil yi mbi mbajij.
46Poro at coboxt e', e' ben tan talche'n stziblal scyetz yi e' parisey yi mbi cu'n ban Jesús.
47Cyoque'n tzun e' parisey, scyuch' e' wi'tz pale', tan chichamle'n yi e' wi' banl wi' tetz tnum, itzun cyaltz: —¿Mbil kaban jalu' le chiwutz cyeru'? Yi nocx, na tzan tan banle'n wi'nin e'chk milawr.
48Nin kol kak' mas ama'l tetx, cyakil cu'n yi e' wunak chixomok te yi ẍchusu'nx. Ko ya'tz, qui cunin bantz chocopon yi e' aj Roma yi na chicawun skibaj, tan kaxite'n, nin tan xite'n yi ca'l Ryos, —che'ch tzun bantz.
49Je'n tzun txiclok Caifás ẍchixo'l. Ya'stzun yi jun wi'tz ajcaw scye'j yi e' pale' yi at cyentz te jun yoba'tz, nintzun taltz: —Yi e' cyeru', qui'c nin mu'ẍ cyajtza'klu'.
50Nin qui na el chitxumu' tetz yi mbi'tz yi xtxolbilil yi mas balaj tetz ketz. Na tzinwutz wetz ba'n tcu'n yi nink quim jun ntzi' yaj tetz chixel cyakil wunak, —chij i' bantz.
51Nk'e'tz tajtza'kl cuntu' Caifás yi yola'tz yi baj yolol, poro i'tz tajtza'kl Ryos yi oc julpuj le wi', na i' wi'tz pale' te jun yoba'tz. Ja tzun xcon stzi' tan Ryos tan talche'n nin yi tajwe'n tan quime'n Jesús tetz chixel cyakil e' judiy.
52Poro nk'e'tz ntin tan chicolpe'n e' judiy, ma na ncha'tz, tan chicolpe'n, nin tan chimolche'n cyakil yi e' yi ate' bene'n tzi'n wi munt yi na cyaj cho'c tetz nitxajil Ryos bantz junit chiban.
53Nin te yi jun k'eja'tz ya'stzun yi bixewe'n cyak'un yi e' wi' banl chiwi' judiy tan biyle'n Jesús.
54Cha'stzun te qui ẍchaj tib Jesús ẍchiwutz e' judiy yi e' contr te'j. Nin cyaj cyen yi e'chk luwar cwent Judea ta'n. Cho'n tpone'ntz tc'u'l jun luwar tz'inunin tu', naka'jil yi tnum yi na bi'aj Efraín. Ya'stzun e' a'te't scyuch' e' ẍchusbe'tz.

55Itzun bantz, yi txant tan tucumule'n yi jun k'ej Pasc yi na icy' chixo'l e' judiy, wi'nin tzun wunak yi najlche' lakak e'chk aldey e' baj bentz Jerusalén. At chibembil tan pujle'n quil, yi ntaxk ucu'l yi jun k'ej Pasca'tz.
56Ej nin at wi'nin e' yi nternin na chitzan tan joyle'n Jesús. Nin te yi ate' le templo tan pujle'n quil, ja chijak squibil quib: —¿Mbi na cyal cyeru', tz'ul polo' i' tan ticy'se'n k'ej nka qui'?
57Ja chijak yi xtxolbile'j squibil quib, na nsken el jun ort cyak'un e' parisey scyuch' e' wi'tz pale', yi na tal yi alchok scyetz yi bitan tkanil Jesús, tajwe'n tan talol, bantz xtx'amxe'n tan toque'n xetze'.