Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Juan

Juan 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi baje'n yi e'chk takle'ne'j, ẍchajol tzun tib Jesús junt tir ẍchiwutz cobox ẍchusbe'tz tzi yi a' Tiberias. Nin je bane'j:
2At cu'n Simón Lu', tu Maẍ yi yoẍ, tu Natanael yi aj Caná cwent Galilea. Ej nin ncha'tz ate' yi e' cy'ajl Zebedeo scyuch' cobt ẍchusbe'tz Jesús.
3Itzun bantz nin tal Simón Lu' scyetz: —Ma jalu', yi in wetz, nchimben tan cayi'n. —Ncha'tz bin o' ketz, nkaben bin te'ju', —che'ch e' mas. Chibene'n tzuntz tzi a', nin e' octz tul jun barc tan cayi'n. Poro qui'c nin jun cay tx'amxijtz cya'n te jun ak'bala'tz.
4Ma yi saje'n xe cya'j, nin je' jobsal tib Jesús tzi a'. Poro qui el chitxum tetz yi ko ya'stzun Jesús. Jilone'n nintzun Jesús scyetz:
5—Yaj, axwok jun c'oloj witz'un, ¿ja pe' tx'amxij cay ita'n? —stzun Jesús ban nin scyetz. —Qui'c, —che'ch.
6—Jo'lwok nin bin yi ileb le isbal. Ej nin tx'amxok cay ita'n, —stzun Jesús scyetz. I nin tzun cyuleja's. Nin quinin chixcye' tan je'se'n tzaj yi leb tan paj yi nsken noj tan cay.
7Itzun yi jun ẍchusbe'tz Jesús yi wi'nin na pek' i' te'j, nin ben tlol tetz Lu': —I'tz wutzile'n Kajcaw. Na nin tbit Lu' yi ya'stzun wutzile'n Kajcaw, toque'n tzun yi be'ch tetz. Nin ben c'oxol tibtz wi a' tan tpone'n chan te Jesús.
8Ma yi e' mas ẍchusbe'tz yi ate' tul barc e'chk cyaj te'n cy'ajaj tan cyopone'n tzi a'. Nin jutu'n tu' tane'n yi chileb cya'n xe a' na nojnak tan cay.
9Ma yi cyele'n pone'n tzi a', nin ben chixmayil jun k'ak' yi cu'nak tunin jatx. Nin tib yi xtxak'ak'a'tz, at jun cay tu pam yi na tzan wotxe'n.
10—Cy'ajwok tzaj cobox cay yi ana' ntx'amx ita'n, —stzun Jesús scyetz.
11Toque'n tzun Lu' tul yi barc tan pujle'n len yi leb. Nin icy' tzaj jutul wi puklaj, na nojnak tan cay. At xkanca'p cient tu ox cay tul yi leb poro qui katz.
12—Or itetz, kawank tetz tz'utze'n, —stzun Jesús scyetz. Poro cya'l nin jun scyeri e' ẍchusbe'tz yi nink nimsaj c'u'l tan jakle'n tetz yi na' scyetz i'. Na nsken el chitxum tetz yi ya'stzun Kajcaw.
13Saje'n tzun ẍkansal tib Jesús scye'j, nin je tcy'al yi pam tan jatxle'n nin scyetz. Ncha'tz tulej i' yi cay.
14Ya'stzun yi toxi'n tir yi ẍchajol tib Jesús ẍchiwutz yi e' ẍchusbe'tz te yi titz'e'n i' ẍchixo'l alma'.
15Yi wi't chiwane'n tetz tz'utze'n, nin ben jakol Jesús tetz Simón Lu': —I bin jalu' Simón cy'ajl Jonás, ¿na pe' cẍpek' mas swe'j swutz yi je'j? —stzun Jesús tetz Lu'. —Na, Ta', elnakt xtxumu' tetz yi na chimpek' te'ju', —stzun Lu'. —Ko ya'tz, cun c'a'chwe' yi e' tal wawun, —stzun Jesús tetz Lu'.
16Bene'nt tzun jakol Jesús le ca'p tir: —Simón, cy'ajl Jonás, ¿na nin pe' cẍpek' swe'j? —stzun Jesús tetz. —Na Ta', sak cu'n swutzu' yi na chimpek' te'ju'. —Ko ya'tz, quilo'k bin tan chipstore'n e' tal wawun.
17Bene'nt tzun jakol Jesús le toxi'n tir: —Simón, cy'ajl Jonás, ¿na nin pe' cẍpek' swe'j? Yi jakolt Jesús tetz Lu', ninin tzun bisun Lu'-tz tan paj. Nin ben tlotz tetz: —Ta', sak cu'n cyakil swutzu', nin na el xtxumu' tetz yi na chimpek' te'ju'. —Cun c'a'chwe' bin tal wawun.
18Ncha'tz swale' junt xtxolbil tzatz yi bintzinin tetz. Yi aẍ tzaj xicy, ja aban yi awajbil. Nin aẍ te'n nc'alon cyen yi ac'albil xe ac'u'l, nin aẍ te'n ntxumun tetz yi na' ncẍbene't. Poro yil tijin ac'u'l tz'elepon achich'bal ak'ab nin tz'ocopon junt tan c'alche'n cyen be'chatz. Nin ncẍben ticy'le'n tul junt ama'l, mpe nk'era'tzk awajbil tan abene'n.

19Ja xcon yi jun yola'tz tan Jesús bantz tele'n xtxum Lu' tetz yi mbi jilwutz quimichil sbajok te i', tan jale'n mas k'ej Ryos. —Poro quin, xomen tzaj swe'j, —stzun Jesús bantz tetz Lu'.
20Bene'n nintzun ban xomok Lu'-tz te'j. Poro yi ticy'e'n xmayil wutz coc, xomt tzaj yi junt ẍchusbe'tz Jesús yi wi'nin na pek' te'j. Ya'stzun yi jun ẍchusbe'tz yi c'ole' quen xlaj Jesús tan wa'a'n. Nin jak tetz: “¿Na' scyetz i' yi jun yil jatxonu' Ta'?”
21Yi bene'n tilol Lu' yi xomij yi jun ẍchusbe'tza'tz, nintzun ben jakoltz tetz Jesús: —Ta', ¿mbi sbajok te yi jun ẍchusbe'tzu'e'j?
22—¿Mbi awetz tuch' ko ya'tz wajbil yi at nin i'-tz yil nu'lt tzaj junt tir? Ntin awetz, xomen tzaj swe'j.
23Tan tu' yi yol yi tal Jesús, nin e' oc e' ẍchusbe'tz tan xtxumle'n yi qui'c quimbil yi jun ẍchusbe'tza'tz. Poro qui tal Jesús yi qui'c quimbil. Ntin tal: “¿Mbi awetz tuch' ko ya'tz wajbil yi at nin i' yil nu'lt tzaj?”
24Yi jun ẍchusbe'tza'tz, ya'stzun yi jun yi na tzan tan xtxole'n cyakil e'chk xtxolbile'j, nin ya'stzun yi jun yi cu' stz'ibal e'chk xtxolbila'tze'j. Ej nin sak skawutz ketz yi bintzi yi yol i' yi na tal.
25At wi'nin e'chk takle'n yi banak Jesús. Yi nink tz'oc stz'ibe'n cyakil cu'n, qui lo' ljal ama'l wi munt tan colche'n tircu'n. Ntina'tz cuntu' cobox inyol.