Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 4

Josué 4:13-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13At lo' ca'wunak mil chixone'n yi e'a'tz yi list quitane'n tan oyintzi', nin cho'n bajxche' swutz yi caẍa' tetz Kataj. Cho'n tzun cyopone'ntz wi ẍk'ajlaj naka'jil Jericó.
14Te yi tiempa'tz, jale'n nintzun ban mas k'ej Josué ẍchiwutz yi xonl Israel tan Kataj. Cyek ẍchi' Josué, chi e' ban tan teke'n ẍchi' Moisés yi itz' tzaj i'.
15Ma yi quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun tal Kataj tetz Josué:
16“Alaj scyetz yi e' pale' tan chije'n tzaj tkambil a' tu yi caẍa' tetz yi trat.”
17Cawune'nin tzun Josué scyetz yi e' pale'a'tz tan chije'n tzaj.

Read Josué 4Josué 4
Compare Josué 4:13-17Josué 4:13-17