Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 11

Josué 11:1-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, yi tbital Jabín, rey cwent Hazor, yi mbi cu'n nchiban yi e' xonl Israel scye'j yi e' amorreo, nintzun ben ẍchakol cobox ẍchakum tan talche'n scyetz yi rey Jobab cwent yi tnum Madón, tu yi rey cwent Simrón, tu yi rey cwent Acsaf, tan je'n chimolol quib tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel.
2Ncha'tz ben mantar tan i' scye'j cyakil yi e' rey yi ate' je'n tzi'n, scyuch' yi e' yi najlche' tjoco'j kale na icy'e't yi a' Jordán, tzak' cu'n tzaj yi jun wutzile'n lawun yi na bi'aj Cineret. Ncha'tz ben mantar scye'j cyakil yi e' ajcaw yi najlche' wi ẍk'ajlaj, swutze'l tzaj Dor, yi at toque'n tzi'n.
3Scyuch' yi e' aj Canaán, scyuch' yi e' hitita, scyuch' e' ferezeo, scyuch' e' aj jebuseo, yi cho'n najlche' wi'wtz, ncha'tz yi e' heveo yi ate' wi'wtz Hermón, xlaj Mizpa.
4Chimolol tzun quib yi e' reya'tz tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel. Xomche' chisanlar scye'j. At e' yi cho'n ate'e'n te'jak chej. Nin at e' yi cho'n ate' tulak care't tetz oyintzi'. Quinin ajlbe'n cyetz yi e' sanlara'tz, na cho'n cunin cyajlal chi tane'n yi samlicy' yi at tzi mar.
5Junit e' ban, nin cho'n cyopone'ntz stzi' a' Merom. Nin e' ban list quibtz tan oyintzi' scye'j yi e' xonl Israel.
6Itzun tal Kataj tetz Josué: “Josué, quil cxob, na chwa'nin ek, nsken chiquim cyakil yi e' icontra'tz wa'n. Ma yi axwok itetz, ntina'tz tajwe'n tan ibnol: Wak'woke'n quikan yi chichej, nin oken k'a'kl yi chicare't ita'n,” stzun Kataj bantz tetz.
7Bene'n tzun Josué scyuch' yi e' tetz sanlar tan oyintzi' scye'j yi e' reya'tz. Qui cunin tz'icy' scyetz yi cyopone'n Josué tan chibiyle'n te yi ate' tzi yi a' Merom.
8Na nin tak' Kataj ama'l scyetz yi e' xonl Israel tan chixcyewe'n scye'j yi e' reya'tz, e' xomnin tan chibiyle'n jalen Sidón, nin jalen Misrefot-maim. Nin at e' xonl Israel e' xomnin tan chibiyle'n jalen ẍk'ajlaj tele'n tzi'n Mizpa. Tircu'n chiquime'n yi e' chicontra'tz, na qui'c jun nink clax.
9Inin tulej Josué-tz chi tal Kataj. Cwe'n tzun chitz'e'sal cyakil yi chicare't nin ncha'tz baj chiwak'ul quikan chichej yi e' chicontra'tz.
10Chibene'n tzun Josué tan chibiyle'n yi e' yi ate' le tnum Hazor. Tircu'n chiquime'n, tuml yi chireyil, na i' ntxumun yi jun oyintzi'a'tz scye'j yi e' xonl Israel.
11Tircu'n chiquime'n yi e' yi ate' le jun tnuma'tz. Nin oc k'a'kl yi tnum cyak'un yi e' xonl Israel.
12Ite'n nin tulej Josué yi e'chk mas tnum yi xom chiwi' te yi rey cwent Hazor. Quim chireyil, nin e' quim tircu'n yi e' wunak yi ate' le yi e'chk tnuma'tz. Ban Josué yi xtxolbila'tz na ya'stzun talnak Moisés yi ẍchakum Ryos.
13Ntin Hazor oc k'a'kl cyak'un yi e' xonl Israel, ma yi e'chk mas tnum yi ate' wi'wtze'n, quinin oc k'a'kl cya'n.
14Poro tircu'n yi e' wunak yi ate'-tz tul yi e'chk tnuma'tz e' quim. Qui'c nin jun nink clax. Ma yi cyawun tu yi e'chk takle'n yi at tnum, tircu'n cyetzal.
15Yi e'chk ca'wl yi tak' Kataj tetz Moisés, Josué tzun bnon tane'n, na nin tal Moisés cyakil yi e'chk ca'wla'tz tetz Josué. Qui'c nin jun xtxolbil yi qui'k mban Josué chi yi tal Kataj tetz Moisés.
16Cyetzaj yi e' xonl Israel cyakil yi e'chk ama'la'tz yi at wi'wtz, tu yi jun c'oloj ama'l yi na bi'aj Néguev, tu yi ama'l Gosén, tu cyakil yi ẍk'ajlaj yi at stzi'ak yi a' Jordán, tu yi ama'l yi na bi'aj Arabá, tu cyakil e'chk mas ama'l yi at wi'wtz, tu yi e'chk joco'j yi nsken wi't oc chicwent.
17Ncha'tz cyetzaj yi wi'wtz Halac yi na xe'tnin Seir, nin yi na opon jalen Baal-gad yi at jalen wi ẍk'ajlaj Líbano, yi at tzak' cu'n yi wutz Hermón.
18Tircu'n chiquime'n chireyil yi e'chk tnuma'tz, na nim tiemp e' ban yi e' xonl Israel tan cambaje'n yi e'chk ama'la'tz.
19Ntin cu'n yi e' heveo, yi najlche' Gabaón, ya'stzun e' clax, na nsken bnix jun chitrat scyuch'.
20Tircu'n chiquime'n yi e' mas wunaka'tz, nin chin q'uixc'uj nin e' ban yi chiquime'n, na ya'stzun tajbil Kataj tan ticy'e'n pone'n yi e'chk q'uixc'uja'tz cya'n ẍchik'ab yi e' xonl Israel. Quinin el chik'ajab yi e' xonl Israela'tz scye'j, na ya'stzun alijt cyen tan Kataj Ryos tetz Moisés.
21Ncha'tz ite'n nin tiempa'tz chiquime'n yi e' xonl Anac yi najlche' wi'wtz Hebrón, nin Debir, tu Anab. Nin cyakil yi e' yi ate' wi'wtz cwent Judá, tu yi e'chk ama'l yi nsken oc chicwent yi e' xonl Israel, tircu'n chixite'n tan Josué.

Read Josué 11Josué 11
Compare Josué 11:1-21Josué 11:1-21