Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Voun a ka to, Jisas faatok pis iny to na Tsivon tana tee ar matisian Tsunia tana naaman iny Taiberias.
2Ayei te ruak tere Saimon Pita me Tomas (te koo rin Punaa) ai Nataniel (a isen to te poo fi me tana ngats fan iny Kena tana gum fan iny Galili) ana ina fuan a guei tsoiny ten Sebedi fiisen ramiri na mes a ina fuan a matisian ten Jisas te vaaguam faavot.
3Saimon Pita tsue to tana mesapan nar matisian, “Nyo nai nawaan rou.” “Amam naa fiisen mamirom anyi,” tsue fi ri tsunia. Ana ri naa to, ri jias to tan puak sai tana voiny a urung, ri sikia ma nom vaarik ta isen ta jian.
4Tana voinyvoiny ovei te arasan me na nuaf, Jisas tsutsun moun poporos san matisian gim to ma natiny Ya, Ayei e Jisas.
5Ana Ya tsue to tsuri, “Fuainy Guei, mi nom kainy ta jian?” Ri biny Towa ser tsue na ka, “Sikia, babainy.”
6Ya tsue to tsuri, “Tats iny yam a muav tsumi tan panainy matou nan puak, ana mi te sauf ta tee ka.” Ana ri tats iny towa, ri nag iny raras tana saa ri sauf jian kinai fiisok.
7Ana nyo, Jon, a matisian to Jisas te mangiir fiisok non ya tsue to ten Pita, “A Tsunaun vaa yei aa.” Nainy te nongoiny e Saimon Pita, “Ayei na Tsunaun,” ya pau to na tsivon vau iny jiarasan (tsunia te puruur faamuainy vau iny jiarasan tsuan) ana ya tsiak naa to naaman.
8An mesapan tsurin matisian sung mito mats tan puak, ri tanik iny ras fasung mito na muav via men jian. Ari sikia ma veevian osing a teis, veevian toroman faarei non a isen a natus a mita.
9Nainy te sung mi ri mats, ri tagei ton guaf gonif na aya ana jian kaa en tan gonif ana tee koinykoiny.
10Ai Jisas tsue to tsuri, “Mei mi yam ta tee Jian te see sauf miromi.”
11Saimon Pita jias tan puak ana ya ras fasung to na muav via men jian kaatsian, as'as nan jian te onots a isen a natus an ngim safunuu ana fopis, te kaa men jian kinai fiisok koman a muav sana muav gim to ma tades.
12Jisas tsue to tsuri, “Taami yam, ainy yam.” A sikia ta isen tsurin matisian ma ongoor to ma rangats Ya, “Anyi sei?” tana saa ari te natiny Ya, Ayei na Tsunaun.
13Ai Jisas naa to nom ton koinykoiny sa faan rari ya ana Ya kat kan fi to tan jian.
14Fafofopis nan nainy to aya, te faatok iny a Jisas a Tsivon tan matisian, vou te fatoto fatabiny fi Ya Gov tana mat.
15Te fakap iny ainy ari, Jisas tsue to ten Saimon Pita, “Saimon, guei tsoiny ten Jon, nyi mangiir faman ovei Varonyo fis non mangiir te kaa mirorin mes matisian Tsonyo ge?” Ya biny Towa sa tsue, “Eye Tsunaun, Nyi natem nyo mangiir marom Anyi.” Jisas tsue to tsunia, “Makok ir fuainy tsunei siip Tsonyo.”
16Jisas fafuan iny tsue pis to tsunia, “Saimon, guei tsoiny ten Jon, nyi mangiir kan Varonyo?” Ya biny Towa sa tsue, “Eye Tsunaun, Nyi natem nyo mangiir marom Anyi.” Jisas tsue to tsunia, “Makok ir fuainy siip Tsonyo.”
17Jisas fafofopis iny tsue to ten Saimon, “Saimon, guei tsoiny ten Jon, nyi mangiir kan Varonyo?” Pita reesik fiisok, tana saa Jisas fafofopis en tan rangats ya, “Nyi mangiir kan Varonyo?” ana ya tsue to Tsunia, “Tsunaun, Nyi natiny rom ma fo mamatsiny ka, ana Nyi natem nyo mangiir marom Anyi!” Jisas tsue to tsunia, “Makok ir fuainy siip Tsonyo.
18Nyo tsue faman of marom anyi to te vurots anyi, nyi pous faparits iny pous tsumanyi nyi naa to tana mesapan kanen te komainy fi rom anyi ma naa, sai te tsokanei rom anyi mesmes a mes nai pous marom anyi; nyi nai faruaa iny rom a nimam ana ayei te nai ras manyi tana pan te baainy rom anyi ma naa.”

19(Tan vegiau to aya, Jisas tsue faruak iny a mat ten Pita, ito na mat, te nai sab non ya, ma fapaas ari ya na asangan e Gov.) Ai Jisas tsue to tsunia, “Vovou you!”
20To te taataan naa ri, Pita takopis faavou to ya tagei vatuanyo na matisian Jisas te mangiir fiisok non ya, ai to kan te fasiruu naa panan e Jisas te ainy amam tana taran, ana nyo rangat to, “Tsunaun, e sei to aya te nai faan marom Anyi nimar a vainy ma nai atsuiny Manyi ee?”
21Nainy te tagei vanyo e Pita, ya tsue to ten Jisas, “Tsunaun, kat pas fei tana mes to aya ei?”
22Jisas biny towa sa tsue na ka, “To te mangiir Anyo ya ma toto ya onot non tana tou tabin me Tsonyo, a sikia ma ka tsumanyi. Vovou tsun You!”
23An vaanan saats vavis to fapoopoan nar vainy to te vovovou iny e Jisas, ito nyo, Jon, te gim non ma mat. Sen Jisas gima tsue na ka nyo gim rou ma mat, Ayei te tsue na ka, “To ma komainy Anyo ya ma toto ya onot non tan tou tabin me Tsonyo, a sikia ma kaa tsumanyi.”
24Anyo na matisian to te tagaa nyo pokei to na foka te ruak, ana nyo kan kirkir ratuari tan Buk tovei, ana ra natiny ror a fo vegiau te pokei iny anyon man ovei.
25Te kaa men a fo mes a fo mamatsiny ka te kat e Jisas. Ito ma kirkir iny ari na fo mamatsiny ka faavot, nyo pon iny rou a monaagits tovei gim non ma kaa me ta pan ma fakei ari na fo buk faavot to, tana saa buk tabuiny kinai fiisok ovei er.