Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Aitjayaku

Aitjayaku 55

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Munu piṟuku Mayatja Godalu alatji wangkangu Israelkunu tjuṯangka, “Nyura tjinguṟu kapi-tjiratja iluringkulampa ngayulakutu pitjama, munuya kapi ngayulu ungkunytjitja tjikila. Munu nyura tjinguṟu mani wiya nyinarampa pitjala ngayula mantjila kutjupa kutjupa tjuṯa ngayulu kanyintja, mai, tjuratja, munu ipi kuḻu. Munu nyura maningka payamilantja wiyangku walytjangku alatjiṯu mantjilku ngayulanguṟu.
2Nyaaku nyura kurakura tjuṯa payamilaṉi nyurampa maningka mai wiṟu ngayulanguṟu mantjintja wiyangku? Ngayunyaṉiya kulila munu nyura tjukurpa wiṟu mulapa mantjilku ngayulu nyurala wangkanytjitja, munu nyura palulanguṟu paḻtjaringkuku alatjiṯu. Panya ngayuku tjukurpa kuka puṟunypa wiṟu mulapa ngaṟanyi, ka nyura tjukurpa ngayuku kuliṟa mulamularingkula nyura kuṉpu puḻkaringkuku.
3Ngayulu aḻṯinyangka kuliṟaya ngayulakutu pitja, munuya ngayulu wangkanyangka purkaṟangku kulinma. Nyara palulanguṟu nyura purkaṟangku kuliṟa mulamularingkunytjatjanu wanka mulapa nyinaku. “Panya ngayulu nyuranya kalkuṉi mukulyangku kanyintjikitjangku, panya ngayulu Davidanya ngaṉmanytju kalkuṉu palumpa rawa mukuringkunytjikitjangku, palu puṟunypa ngayulu nyuranya kalkuṉi, ka kalkuntja nyanga paluṟu tiṯutjara ngaṟaku wiyaringkunytja wiya alatjiṯu.
4Panya ngayulu Davidanya tjunu nyurampa mayatja puḻka nyinanytjaku Israelkunu tjuṯaku, ka paluṟu nyuranya mayatjarira wiṟuṟa kanyiningi, kaya ngura kutjupitja tjuṯangku palunya nyakula palulanguṟu ngayunya mirawaṉingi.
5Ka nyura kuḻu Davidalu puṟunytju aṉangu malikitja tjuṯa aḻṯiku ngura panya kutjupitja tjuṯa, kaya mapalku nyuralakutu pitjaku nyuranya nyakunytjikitja. Alatji ngayulu nyurampa palyalku, panya ngayulu nyurampa God Mayatja Puḻkanya nyinanyi. Ngayuluṉa Israelkunu tjuṯaku God miḻmiḻpa mulapa, munuṉa ngayulu nyuranya palyanmankuku kutjupa tjuṯangku nyuranya nyakula mirawaṉinytjaku.” Alatji Godalu nyuranya wangkanyi.
6Ala! Kuwari nyangaya maḻaku aṟuriwa Mayatjalakutu paluṟu ila ngaṟanyangka munuya kura tjuṯa palyantjatjanu palula miṟangka kuṉṯaringama.
7Uti nyura kura palyalpai tjuṯangku kura wantima munuya kura tjuṯa kulilwiyangku wantira maḻaku aṟuringama Mayatjalakutu, panya paluṟu mukulya puḻka munu nyurampa ngaḻṯuringkuku. Utiya palulakutu kuṉṯa-kuṉṯa pitjama, ka paluṟu nyurampa pukuḻarira nyuranya kalypangku pungkuwiyangku wantiku munu nyuranya wiṟuṟa kanyilku.
8Munu Mayatja Godalu piṟuku wangkanyi nyurala nyanga alatji, “Ngayulu kulintjitja nyura kulintjitja puṟunypa wiya. Munu nyurampa aṟa tjuṯa ngayuku puṟunypa wiya.
9Ngura nyanga ilkaṟitjaya kulila, panya ngura nyanga paluṟu wiṟu mulapa ngaṟanyi ngura pala mantatjangka muṉkara alatjiṯu, ka palu puṟunypa ngayulu palyantjitja tjuṯa wiṟu mulapa ngaṟanyi nyura palyantja tjuṯangka munkaraṯu.
10Ka panya tjukurpa ngayulu wangkanytja mina puṟunypa, panya minangku ilkaṟinguṟu puyilpai munu puyiṟa ukiṟi mai mantangka pakaltjingalpai aṉangu tjuṯangku uraṟa ngalkula paḻtjaringkunytjaku,
11palu puṟunypa ngayulu wangkanytja ngaṟanyi, panya ngayulu tjukurpa wangkanyangka kutjupa kutjupa tjuṯa utiringkupai alatjiṯu ngayulu panya wangkanytjitja tjuṯa kutju. Panya ngayulu kutjupa kutjupa palyantjikitja mukuringkula ngayulu wangkapai, ka mulapaṯu wangkanyangka utiringkupai.
12“Kulilaya walytja wiṟu tjuṯa! Nyura kuwari ngura nyara Papilannga pukuḻṯu wantikatira ankuku maḻaku ngura walytjakutu. Ka panya Papilannga nguraṟa tjuṯangku nyuranya pukuḻṯu wantir'iyalku pikaringkula anga-ngaṟanytja wiyangku. Kaya puḻi tjuṯangku nyuranya ankunyangka nyakula pukuḻṯu inma inkaku, munuya palu puṟunypa puṉu tjuṯangku kuḻu nyurampa pukuḻarira maṟa pungku-pungkuku.
13Ka manta panya tjilka tjuṯa ngaṉmanypa pakantjitjangka puṉu waṟa tjuṯa pakalku puḻkuṉpa tjuṯa. Kaya aṉangu tjuṯangku puṉu palunya tjananya nyakula ngayunya kuliṟa mirawaṉiku munuya ruuru kuliṟa wangkaku, ‘Puṉu nyanga palunya tjananya nyakula nganaṉa Godanya kulini panya paluṟu iriti nganampa walytjapiti Papilantanguṟu maḻakungku katingu ngura nyanga walytjakutu Israeltakutu.’” Alatji Mayatja Godalu wangkangi.