Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Aitjayaku

Aitjayaku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tjukurpa nyanganpa Mayatja Godalu palumpa wangkatjarangka nintinu wati ini Aitjayala, wati panya Amatjaku katjangka. Ka paluṟu nintinnyangka wankangku nyangangi ngula nyaaringkuku aṉangu panya manta Judah-la nyinanytja tjuṯa munu tawunu panya Jerusalemala nyinanytja tjuṯa kuḻu. Ka Godalu palula tjukurpa tjuṯa rawangku nintiningi wati ini Utjayanya Judah-ku mayatja puḻka nyinanytjitja-aṟangka, munu ngula piṟuku nintiningi mayatja ini Tjatjamanya nyinanytjitja-aṟangka, munu palula maḻangka mayatja ini Ayatjanya nyinanytja-aṟangkaṯu nintiningi, munu palulanguṟu mayatja ini Itjakayanya nyinanytjitja-aṟangka kuḻu nintiningi tjukurpa tjuṯa.
2Alatji Mayatja Godalu wangkangi, “Uwa, kulila ilkaṟingku munu mantangku kuḻu ngayulu tjakultjunkunyangka, panya ngayuluṉatju ngayuku tjitji tjuṯa puḻkaṉu munuṉa tjananya nintiningi wiṟuṟa palyanyku nyinanytjaku, palu tjana ngayula tungunpungkula ngayunya wantingu alatjiṯu. Kuka panya puluka tjuṯangkuyanku mayatja tjanampa ngurkantankupai nintingku, palu nyanga Israelkunu tjuṯa ngayuku ngurparingu tjanampa panya mayatjaku. Ka panya watingku tangkiyi mai ungkula paḻtjannyangka paluṟu nintingkuṯu ngurkantankupai, palu ngayuku nyanga walytja tjuṯangku puṯu kulini, ‘Ngananya wanyu nganampa mayatja?’ Tjana alatjiṯu ngayuku watarkuringu.” Alatji Godalu wangkangu.
4Uwa, nyura Godala tungunpungkula tiṯutjarangku kura palyalpai wantinytja wiyangku munuya nyara palulanguṟu kukanypa ngaṟanyi. Godanya panya miḻmiḻpa mulapa munu nyuranya wiṟungku kanyilpai nyurampa panya mayatjangku, ka nyura paṯuringu palulanguṟu munuya palunya wantingu alatjiṯu.
5Uti nyura Godala rawangku tungunpungkuwiyangku wantima, ka paluṟu nyuranya ngapartji pikantankunytja wiyangku wantiku. Palu nyura tjinguṟu mukuringanyi Godalu nyuranya rawangku pikantankunytjaku. Wanyu nyurayanku walytjangku nyawa! Panya nyura ngaṉmanypa alatjiṯu pikatjara ngaṟangi kurunpa upa ka nyuranya kata, kultu, tjunta, tjina kuḻu puntu winki pungkunytja pungkunytja puṟunypa pikatjara ngaṟanyi paḻkunpa tjuṯatjara, panya kura palyannyangka Godalu nyuranya rawangku pikantanangi ka nyura nyaaku Godalu nyuranya piṟuku pikantankunytjaku mukuringanyi?
7Panya nyurampa mirpaṉtju tjuṯangku nyurampa ngura tjuṯa kuraningi nyurala miṟangka, munuya nyurampa waḻi tjuṯa kaṯantaṟa waṟungka tiliṟa wiyaṉu. Munuya nyurampa mai kutjupa kutjupa uwankara kuḻu mantjiṟa waṉira wiyaṉu. Uwa, malikitja tjuṯangkuya pitjala manta nyurampa kuraṉu alatjiṯu.
8Ka nyura ngura pala Jerusalemala mungutja puṟunyaringu kutjupangku pitjala alpamilantja wiyatja.
9Palu Mayatja Puḻkalu nganaṉanya aṉangu maṉkurpa pika pala palulawanungku wankaṟuṟa kanyiningi. Tjinguṟu paluṟu wantinyangkampa nganaṉa uwankara ilura wiyaringama, aṉangu panya ngura Tjatamala pulala Kumarala ilunytjitja puṟunypa, palu paluṟu nganaṉanya maṉkurpa wankaṟunu.
10Kaya kulila aṉangu Jerusalemanya nguraṟa tjuṯangku! Panya nyura kura puḻka mulapa nyinanyi aṉangu panya Tjatamala pulala Kumarala nyinanytja tjuṯa puṟunypa. Ka nyurampa mayatja tjuṯa kuḻu kura nyinanyi ngura nyara palumpa pulampa mayatja tjuṯa puṟunypa. Kaya Godalu wangkanyangka kuliṟa wangaṉarangku kulinma!
11Panya Godalu wangkangu alatji, “Nyura rawangku kuka katira pungkula waṟungka tiliwakalpai ngayunya ungkunytjikitjangku. Palu uti nyura kura palyantjatjanungku kuliṟa kuṉṯaringama munu palulanguṟu kutju kuka pungkula ungama. Palu nyura ngayunya puluka tjiipi nanikuta kutju pungkula ungkupai kura nyurampa kulintja wiyangku, kaṉa kuka kutju katira ungkunyangka pukuḻarinytja wiya.
12Panya ngayulu nyurala wangkanytja wiya palu puṟunytju kuka tjuṯa ngayulakutu katira pungkula ungkunytjaku.
13Kaya ngayunya kuka pungkula tiliwakaṟa ungkunytja wiyangku wantima! Panya nyura ngunti kuka unganyi mulamula kuranguṟu kuṉṯaringkunytja wiyangku. Kaṉa ngayulu kuraringanyi nyura paṉṯi wiṟu ngayuku tilinnyangka panya nyura unytjungku kutju tililpai. Munuṉa kuraringanyi nyura inmaku tjunguringkunyangka panya nyura Saturday tjunguringkupai munu kutjupa-aṟa nyura inma puḻka kanyilpai piṟa ma-ngarinyangka munu aṟa kutjupa tjuṯangka kuḻu, palu nyura unytju kutju tjunguringkupai ngayunya mulamulangku waḻkuntjikitjangku kulintja wiya. Kaṉa nyura alatji rawangku palyannyangka pukuḻarinytja wiya alatjiṯu nyurampa mirpaṉarinyi.
15“Tjinguṟu nyura maṟa katuringkula ngayula tiṯutjarangku tjapilku, palu ngayulu nyurala kulintja wiyangku wantiku, panya nyura maṟangku miripungkupai nyinanyi.
16Ngayuluṉa nyuranya nyanganyi kura tjuṯa rawangku palyannyangka, kaya kura wantima piṟuku palyantja wiyangku! Panya nyuntu maṟa walytjangku paltjilpai wiṟu ngaṟanytjaku, palu puṟunypaya kura wantira wiṟuṟa nyinanytjikitjangku.
17Munuya nintiriwa tjukaṟuru palyanyku nyinanytjikitja, munuya aṉangu uwankaraku mukulya ngaḻṯunytju nyinama aṉangu kutjupa tjuṯaku kuḻu. Tjinguṟu nyura nyakuku aṉangu kutjupangku aṉangu ngaḻṯutjara pauntjingaṟa wangkanyangka, munu nyura uti aṉangu nyara palulanguṟu anga-wangkama nyakula wantinytja wiyangku munuya palunya pukuḻmanama paluṟu kuṉpuringkunytjaku. Munuya tjiṯula tjuṯa wanakaḻa tjuṯa kuḻu aṯunymaṟa uwankara kanyinma mukulyangku.” Alatji Mayatja Godalu wangkanyi.
18Munu paluṟu piṟuku wangkanyi nyurala nyanga alatji, “Pitjaya kala nyinakatira wangkara kulila tjukurpa nyanga palunya. Panya nyura kura winki nyinanyi, ka nyuranya wiyantjaku ngaṟanyi. Palu ngayulu kalypangku nyuranya wantinyi wiyantja wiyangku.
19Panya nyura kura wantira ngayunya wangaṉarangku kuliṟampa kuka, mai wiṟu tjuṯa kuḻu ngalkuku nyurampa pala mantangka puḻka pakannyangka.
20Palu nyura ngayunya kuliṟa wantinyangkampa mirpaṉtju tjuṯangku warmaḻa pitjala nyuranya iluntankuku.” Uwa tjukurpa nyangatja Mayatja Godalu nyurala wangkangi, ka nyura mulamulangku kulinma.
21Ka nyura Jerusalemala nyinanytja tjuṯangku ngaṉmanytju Mayatjala wangaṉarangku kulilpai nyinangi, palu kuwari nyura mayatja kutjupa kutjupa tjuṯa waṉaṉi Godanya wantira. Ngaṉmanypa panya nyura tjukaṟuru nyinangi Godaku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa, palu kuwari nyura palumpa tjukurpa uwankara tungunpungkupai munuya aṉangu tjuṯa iluntankupailta nyinanyi.

24Nyara palulanguṟu Israelku God Mayatja Puḻkangku wangkanyi alatji, “Ngayulu nyuranya pungkuku nyura kura tjuṯa rawangku palyannyangka. Panya nyura ngayuku mirpaṉtju tjuṯa nyinanyi.”
27Palu Mayatja Godalu Jerusalemanya nguraṟa tjuṯangku kura tjuṯa palyannyangka tjananya uwankara tjukaṟurungku ngurkantankuku. Munu paluṟu kura tjuṯa wantira palulakutu maḻaku aṟuringkunyangka tjananya wankaṟunkuku panya tjana palula wangaṉarangku kulinnyangka.
28Palu aṉangu kura palyalpai tjuṯangku palula tungun-tunguntu wantinyangka Mayatjalu tjananya kukanymankuku, panya tjana wankaṟunkunytjikitja mukuringkunyangka wantingu, ka Godalu tjananya wiyalku.
29Munu nyara palulanguṟu nyura kuliṟa nintiringkuku munu nyura puḻkaṟa kuṉṯaringkuku, panya nyura God mulapa wantira god ngalypa-ngalypa tjuṯa pukuḻṯu waḻkuningi puṉu nyara miḻmiḻpa tjuṯangka rawa tjunguringkula, munu kaana miḻmiḻpa tjuṯangka kuḻu. Nyara palulanguṟu kurakura tjuṯaku pukuḻarira nyura puḻkaṟa kuṉṯaringkuku.
30Puṉu nyara paluṟu tjana panya mina wiyangka nyaḻpi piḻṯiringkula wiyaringkupai, kaana tjuṯa kuḻu. Ka nyara palu puṟunypa nyura wiyaringkuku.
31Ka nyurampa mayatja puḻka tjuṯa kuḻu wiyaringkuku alatjiṯu tjiwuru puṟunypa, panya tjiwuru waṟungku mapalku kampara wiyalpai, palu puṟunypa tjana mapalku wiyaringkuku tjana palyantjitja tjuṯa kuḻu. Ka kutjupangku tjananya pitjala puṯu alatjiṯu wankaṟunkuku, panya waṟu puḻkangku puṯi mapalku kampara wiyalpai ka kutjupangku puṯu iluntankupai, palu puṟunypa.