Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Kini

1 Kini 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kini Debidi ibu waheore hayagola ibu tingini dagare haabo halu hene. Tigua ibunaga tingini balangiyarume baya hangu mo tongo biya tiraga ibu dagare dege haabo hene.
2Ani bialu heagola ibunaga agali haguane biarume Debidihondo lalu, Kini-o í̠ baya hangu handayaho berelonaga wandari mbira taya bia holene hamelo kamago. Ibu libu haru mandagi padabigola ibugua í̠naga tingini mo poboyogo bia helo, lene.
3Ani lowa tigua wandari bayale mbira agoha bedabe hondole Isaraele dindi bibahendeha taya biame hene. Ani taya bima pialu hemiria dindi emene mbira Suneme winiyagoha wandari baya taya bialu hayagobi mbira ibu mini Abisaga berearia handa walia howa haru ibini.
4Wandari baya Abisaga ogoni ibugua kini baya hangu handayaho bereagola kini ibugua wandari ogonila waneigini hono wulene manda nabi ibu tigatiga waneigini haru paliradagua haru paliaga hene.
5Adoniya ibu Debidi Hagidila igini hene. Abasalomo ai̱yahanda Abasalomo taba hanayangi dege Hagidihanda Adoniya taba henene. Adoniya ibu huliya igiri baya mangabiore henego ibu igiri emeneni hama ibinidangi howa ibu abahanda mbirale bia ko hara lalu mbira mo tiga nabiaga hene. Ani bini howa áyu ibuniore kini hole lowa miniha hongo timbuni ho hene. Ani howa ai ibu mbiraha tagira pale lowa ibugua garo ale mini karisi wiaru mo manda manda bialu nogo hosi hearubi agali pira duria (50) ibu poledagoha ibira laga bima bamba helo dabo helalu bini.
7Ani bialu ibugua ogoale bero lama wali mini Seruia igini Yoaba hearia puwa bi lamialu agali loma binigo mo miaga mbira Abaiada lamialu biyagola libugua karulapeda lowa mini mbiraore hene.
8Anigo loma binigo mo miaga Sadogobi Yahoiada igini Benaiabi Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadanabi Simaibi Laibi ami agali Debidi ibuni mamage haga hearubi lamiai hayagola tigua Adoniya heba mini mbiraore nahe hene.
9Horo mbirungi Adoniya ibugua loma biniru bo delole lowa dindi mbira Enerogele iba peagoha Nogombi To̱le̱ laga winigoria pene. Puwa nogo sibiru bulumaga wangaberu bulumaga igini hungubalua haba tigirubi Ngode Datagaliwabehondo loma biniru bo delole pene. Ani pu howa ibugua Debidi igini hearu ibai halimu lalu Yudali kininaga ami hene hearu bibahendebi ibugua lalu, Tomo timbuni ogoni bo loma bialu dawedogo nami̱ya ibalimu, lalu lawia haga bini.
10Anigo agali maru Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadanabi Benaiabi ami agali kini mamage haga biarubi ibu hamene Solomonobi urunihondo dege ibalimu nalene.
11Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadana ibugua Solomono ai̱ya Badaseba berearia puwa lalu, Hagidi igini Adoniya ibunime kini haya layago Kini Debidi hale nahe haruago í̠ hale haribe be nahalehe bedebe.
12Ai í̠nibi í̠ igini Solomonobi bo wahelo hame nale bereyagua i̱na bia larogodagua bulebere.
13Áyu ogoni Kini Debidi bedaria puwa ogodagua labe. Abale i̱hondo bi heneneore lalu i̱ igini Solomono kini í̠ henegoria ho aribia holebira lalu lo wirigodago áyu Adoniya ibu agua bialu kini haruabe lalu hale habe.
14Libu wene lalu bedabiria bi ogoni mo hongo hole i̱ abale anda ibagua, lalu Nadanahanda lene.
15Ani laya handala Badaseba ibugua kini ibuni tamuha palearia hondo pene. Kini ibu waheore wiagola Suneme wandari Abisaga ibugua handayaho berearia pene.
16Ani puwa Badaseba ibugua kini paleagoria puwa bulu paluwa Kini Debidihanda hale halu lalu, Í̠ agi hamelo kebe, lene.
17Ani layagola Badasebahanda lalu, I̱naga kini-o abale í̠na Anduane Homogo í̠naga Ngode Datagaliwabenaga deni howa buleore lalu bi mbira lo wirigoni. Í̠na lalu i̱ igini Solomonoore í̠ homaregola ibugua kini howa í̠ biraga kininaga dagia ngagoria ibu mialu bira aribia helo larigo.
18Ai áyu Adoniya ibu kini hayadago hale nahe bedegoni.
19Áyu ibugua bulumaga dewaru sibi dewaru bulumaga hungubalua habahe dewaru loma biniru bo dawalu ka laya. Ibugua loma binigo mo miaga Abaiadabi ami agali haru haga haguane Yoababi ibugua tomo dawaruagoni dugu nami̱ya ibalimu laya handala pirimiya. Í̠ waneiginirubi bibahende piai hayiyago Solomono dege ibabe nalayiya.

20I̱naga kini-o hale ha. Isaraele wali agali bibahendeore í̠ kini henegoria abogo ibuore ha aribia helarogoni lalu latagi harego hale holoma̱ya lowa hondo hama pedago.
21Ai í̠na tihondo hale helo latagi nahe biralu homariyagua nde tigua i̱bi i̱ igini Solomonobi iya haru wali agali mana ko biaga mbira o kagoni lowa iya bo waholobada, lene.
22Badasebahanda bi ogoni wene lalu bereaore dege Nadana ibu kini andaga ibini.
23Ani ibiyagola agali kininaga biabe bia haga heagome kini berearia anda ibuwa lalu, Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadana ibu í̠ hondole íbu ka, lene. Kinihanda Nadana anda ibilo karulape laya handala Nadana ibugua tamuha anda ibuwa kininaga mini yaraga halu dindini bulu palu ibira hene.
24Ani buwa ibugua Kini Debidihondo lalu, I̱naga kini-o Adoniya ibu kini howa í̠naga henge ibu mialu kininaga dagia biraga ngagoria berelo karulape laribe.
25Ani larogo irane áyu dege Adoniya ibu dindi mbiraha puwa bulumaga wangabe dewabi sibi dewabi bulumaga igini hungubalua habahe dewabi Ngode Datagaliwabehondo loma buwa bo dawalu ka layane hale haru. Tomo uruni nole í̠ igini bibahendebi í̠naga ami haru haga haguane Yoaba ibubi loma binigo mo miaga Abaiadabi uruni bibahende piai haya layane hale haru. Ai áyu ogoni tigua turu howa tomo nalu bi hongo howa ladagadaga bialu Adoniyahondo lalu, Adoniyaore kini kane dege luore haabo halu hodagua helo, lalu hayuane hale haru.
26Anigo tomo nami̱ya ibalimu lalu i̱hondobi loma binigo mo miaga Sadogobi Benaiabi Solomonobi inahondo nalangi.
27Ai kini-o ogoni aguadabe. Mana ogonidagua biyadago í̠na karulapedalo manda bidebe. Ani manda bu heneyagua nde Adoniya ibugua kini halu í̠naga henge mulebira lalu í̠naga agali haguane hearu lamia nabiriya, lene.
28Ani layago hale howa Kini Debidi ibugua ibunaga biabe bia haga agali heagohondo lamialu, Badaseba lone daibilo oladaba, lene. Ani layagola Badaseba ibalu kini bereagoria kaware íbu hene.
29Ani íbu heagola kini ibugua Badasebahondo lalu, Anduane Homogo Haluhe kagome i̱ genda tandaga tara tara wiarunaga hewagola ibugua i̱ haru dai biaabo haga kagoni.
30I̱na í̠hondo heneneore larogo horo áyu ogoniore i̱na biaore bule lalu Anduane Homogo Isaraele wali agalirunaga Ngode Datagaliwabe kagonaga minini howa lo wirugo bulebero. I̱na abale í̠hondo lalu í̠ igini Solomono ibugua i̱naga henge mialu kini ha aribia howa kininaga dagiani birulebira larugoni ndobe, lene.
31Ani layago hale howa Badasebahanda kininaga geha duli hanga ho biruwa dindini bulu palialu howa lalu, Kini-o í̠ore i̱naga agali haguane kegonigo í̠ luore haabo habelo, lene.
32Kini Debidihanda ibunaga biabe bia haga agali hearuhondo lamialu lalu, Benaiabi loma binigo mo miaga Sadogobi Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadanabi i̱ni bedoria ibilo lamule pudaba, lene.
33Odaruni ibiyagola kini ibugua tihondo lamialu lalu, Tígua puwa i̱ igini Solomono i̱ninaga nogo dongini berelalu ami agali i̱ni mamage haga karubi ti haru mandagi unu Gihono iba duguaragoha pilimu.
34Ani puwa loma binigo mo miaga Sadogola Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadanala libugua Solomono ibu Isaraele wali agali bibahendenaga kini helo ira olibe lininaga weli ibunaga haguaneni odo wia halimu, lene. Tígua urunidagua biai howa pilipe ale biguli pu lalu hongo howa ladaga howa lalu, Solomono ibu kini luore haabo helo lowa huaro lalimu.
35Tígua ani lama ibu ibiradagua haruru ibalu ibugua i̱ni biragane kininaga dagia ngagoria birulebira. I̱na ibu kini helo dabarugo ai ibugua i̱naga henge mialu Isaraele Yudala wali agalirunaga kini i̱ henegoria ha aribia holebira, lalu Debidihanda lene.
36Benaiahanda ladai bialu lalu, Anidagua bayaleoredago Anduane Homogo í̠naga Ngode Datagaliwabe ibugua í̠na laregonidagua biaiore helo.
37Ani bialu Anduane Homogo ibuni í̠nila haru howa í̠ biamogo bialu haga wiyadagua dege Solomonolabi anidagua mandagi howa biamogo bilo. Ani bialu kagola Solomono ibu Ngode Datagaliwabehanda mo hongo halu abale í̠ni mini lene timbuni harigo bolangua howa helo, lene.

38Ani lalu Sadogobi Nadanabi Benaiabi kininaga mamage haga ami agali haga hearubi bibahendeme Kini Debidinaga nogo dongi heagoria Solomono berelalu Gihono iba duguaragoha haru halu pole pene.
39Sadogo ibugua Anduane Homogonaga Balai Anda heagoha olibe lininaga weli hambu berelo wini wiago mo puwa yalu pene. Mo yalu Gihono iba puwa tigua Solomono ibu kini helo loma bia halu ibunaga haguaneni odo wini. Ani buwa tigua pilipe ale biguli pu layagola wali agali dewaore ibuwa lalu, Solomono ibu kini luore haabo helo, lene.
40Wali agali ti Solomono haruru Yarusaleme dai bialu turu howa biguli pu lalu hongo howaore ga̱ lalu huaro lamalama piyagome dindi biri lalu ema bini.
41Adoniya halu ibunaga agali biaru ti tomo dawayaru nai ho howa hale halu hearia ga̱ lalu huaro timbuni ladagadaga biayuago hale hene. Bigulirume pi̱pe̱ layuago Yoaba ibu abale hale howa lalu, Yarusalemeha bi timbuni pudagadaga biaruago agile biaruadabe, lene.
42Yoabahanda bi ogonidagua lalu heaore dege loma binigo mo miaga Abaiada igini Yonadana ti heagoria ibini. Ibiyagola Adoniyahanda ibuhondo lalu, Abale íbu. Aiore í̠ agali bayaleore kegonigo í̠na bi te bayale galone ina hemaria lo yalu ibiribe tobanedago, lene.
43Ani layagola Yonadanahanda ibuhondo ladai bialu lalu, Darabago i̱na bi te bayale ndo lo yalu ibiru. Inanaga agali haguane Kini Debidihanda Solomono ibu kini helo helaya.
44Debidihanda loma binigo mo miaga Sadogobi Ngode Datagaliwabenaga bi mana latagi haga Nadanabi Benaiabi ami agali kini ibuni mamage haga bu hearubi ti bibahende Solomono heba pirimiya. Ti pole howa Solomono ibu Kini Debidinaga nogo dongi erekunini biralu pirimiya.
45Pialu Gihono iba piyagoria anda puwa Sadogo Nadanalame olibe lininaga weli Solomononaga haguani odo wialu ibu kini helaya. Ani biai halu tigua turu howa huaro lalu ga̱ lama Yarusaleme dai birimigola wali agali Yarusalemeha hearumebi turu howa bi hongo howa ladagadaga bialu haruagoni. Áyu laruane hale haramigoni ogoni lalu ka.
46Ai áyu ogoni Solomono ibu kininaga haru howa biragane dagia wiagoria beda.
47Kini Debidinaga agali haguane hearume Debidi ibuni berearia ibalu turu harimiya. Tigua turu howa lalu, Ngode Datagaliwabehanda Solomono ibu mo hongo howa ibu kini bayale hongoheore helobi í̠ni mini lene timbuni harigo nira lowa ibu timbuni mini lene bolanguahe helobi hameledama, laya. Ani layagola Kini Debidi ibuninaga dagiani howa ibugua bulu palialu Ngode Datagaliwabenaga mini yaraga halu lotu lalu ibuhondo bi lalu,
48Áyu Anduane Homogo Isaraele wali agalirunaga Ngode Datagaliwabe kagonaga mini yaraga hama. Ibugua i̱ni kini harugoria ha aribia helo i̱ igini mbira i̱ni hendedoore dege dabalu heledagonidago. Ibugua i̱niore hondoliya anidagua biyadagonaga Ngode Datagaliwabehondo turu timbuni hama laya, lalu Yonadanahanda Adoniya lamini.
49Ani layagola agali maru Adoniya heba tomo nalu birayarume Yonadanahanda bi ogoni layago hale howa gi timbuni hene. Ani howa tigua Adoniya helalu ti bibahende mbira puyola haga bialu ibida purogo lene.
50Adoniya ibunibi Solomonohondo gi timbuni howa ibu abale Anduane Homogonaga Balai Anda heagoha lomabu delaga dabu heagoria nguni mariani mbirale bulumaganaga ne gayane ale winiru hongo howa yaniaho berene.
51Anidagua biagola agali marume Solomono hale helo lamialu howa lalu, Adoniya ibu í̠hondo gi howa ibu bayale holenaga Anduane Homogonaga Balai Anda biagoha puwa lomabu delaga dabu biagonaga nguni maria wiago mbirani yaniho ka. Ani yaniho howa ogodagua lalu, I̱ ogo yu wahalu pu nabi kone dege Kini Solomonohanda Anduane Homogonaga minini howa heneneore i̱ bo wanahole lara handala yupe halu pole laya, lene.
52Ani layago hale howa Solomono ibugua ladai bialu lalu, Ibugua mana tigabi hangu bialu hayagua i̱na ibu bo wanaholebero. Ai ibugua mana ko biyagua ibu homelo bo waholebero, lene.
53Ani lowa Solomonohanda agali maru hearu lamialu, Adoniya namu Anduane Homogonaga Balai Anda biagoha lomabu delaga dabu wiagoria yaniho holebirago haru halu ibule pudaba, lene. Ani laya handala pialu tigua Adoniya haru halu ibiyagola Adoniyahanda Kini Solomononaga deni ibu ge duli hanga hene. Ani biyagola Kini Solomonohanda ibuhondo lamialu lalu, Í̠ni andaga pamia, lene.