Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 King

1 King 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nau King Devit i kamap lapun pinis, na oltaim skin bilong en i kol. Na ol i kisim ol blanket na karamapim em, tasol ol blanket i no mekim skin bilong en i hat liklik. Nogat.
2Olsem na ol ofisa bilong en i tokim em olsem, “King, mipela i ting long painim wanpela yangpela meri bilong i stap wantaim yu na lukautim yu. Em bai i slip wantaim yu na hatim skin bilong yu.”
3Olsem na ol i go raun long olgeta hap bilong kantri Israel bilong painim wanpela naispela meri. Na ol i lukim Abisak bilong ples Sunem, na ol i kisim em i kam long king.
4Abisak em i naispela meri tru. Na em i save lukautim gut king na helpim em, tasol king i no pilai wantaim em.
5Adoniya em i pikinini man bilong Devit wantaim Hagit. Hagit i karim em bihain long taim mama bilong Apsalom i karim Apsalom. Adoniya i luk naispela tru. Long taim em i yangpela i kam inap nau, papa bilong en i no bin krosim em o stretim em. Orait nau em i tingting strong long kamap king. Olsem na em i kisim ol karis na ol hos na 50 man bilong ran i go paslain long karis bilong en long taim em i laik i go long wanpela hap.
7Adoniya i go toktok long Joap, pikinini bilong Seruia, na long pris Abiatar, na tupela i wanbel wantaim em.
8Tasol pris Sadok na Benaia, pikinini bilong Jehoiada, na profet Natan na Simei na Rei na ol soldia bilong was long king, ol i no wanbel wantaim Adoniya.
9Wanpela de Adoniya i laik mekim ofa na em i go long ples ol i kolim Ston bilong Snek, klostu long liklik wara Enrogel. Em i kilim ol sipsip na ol bulmakau man na ol patpela pikinini bulmakau na ofaim ol long God. Long taim em i laik mekim ofa, em i salim tok long olgeta arapela pikinini bilong king na long olgeta man bilong Juda i stap ofisa bilong king, na em i askim ol long kam long bikpela kaikai bilong ofa.
10Tasol em i no salim tok long profet Natan na Benaia na long ol soldia bilong was long king na long brata bilong en, Solomon.
11Orait na profet Natan i go long Batseba, mama bilong Solomon, na tokim em olsem, “Adoniya, pikinini bilong Hagit, i mekim em yet i kamap king, na King Devit i no save long dispela samting. Yu bin harim dispela tok pinis, o nogat?
12Sapos yu no laik long ol i kilim yu wantaim pikinini bilong yu, Solomon, orait yu mas bihainim dispela tok bilong mi.
13Yu mas i go kwiktaim long King Devit na tokim em olsem, ‘King, bipo yu bin mekim strongpela promis long mi olsem pikinini bilong mi, Solomon, bai i kisim ples bilong yu na kamap king. Tasol olsem wanem na nau Adoniya i kamap king?’
14Orait Batseba, taim yu toktok yet wantaim King Devit, bai mi kam insait na strongim tok bilong yu.”
15Orait Batseba i go lukim king long rum slip bilong en. King i lapun tru na Abisak, dispela meri bilong ples Sunem, i wok long lukautim em.
16Na Batseba i daunim het klostu long king na king i askim em olsem, “Yu laikim wanem samting?”
17Orait Batseba i tokim em, “King bilong mi, bipo yu bin mekim wanpela strongpela promis long mi, long nem bilong God, Bikpela bilong yumi. Yu bin promis bai pikinini bilong mi, Solomon, i senisim yu na i kamap king na sindaun long sia king bilong yu.
18Tasol nau Adoniya i kamap king pinis na yu no save long dispela samting.
19Na em i bin kilim planti bulmakau man na planti patpela pikinini bulmakau na planti sipsip, na mekim ofa. Na em i bin salim tok long olgeta pikinini bilong yu na long pris Abiatar na long Joap, namba wan ofisa bilong ami, na ol i go long dispela kaikai em i mekim. Tasol em i no bin askim Solomon long go wantaim ol.

20King bilong mi, harim. Olgeta manmeri bilong Israel i wet long yu yet i mas tokim ol long husat tru bai i senisim yu na kamap king.
21Sapos yu no tokim ol nau, orait taim yu dai pinis bai ol manmeri i lukim mi wantaim pikinini bilong mi, Solomon, i olsem man na meri nogut, na bai ol i kilim mitupela i dai.”
22Batseba i toktok yet na profet Natan i kam kamap long haus king.
23Orait na ol wokboi bilong king i tokim king olsem, “Profet Natan i kam na i laik lukim yu.” King i orait na Natan i kam insait na brukim skru na daunim het i go daun long graun klostu long king.
24Na Natan i tokim Devit olsem, “King bilong mi, ating yu bin tok bai Adoniya i kisim ples bilong yu na i kamap king na i sindaun long sia king bilong yu, a?
25Long wanem, nau long dispela de tasol Adoniya i go pinis long wanpela hap na i kilim planti bulmakau na sipsip na ol patpela pikinini bulmakau na em i mekim ofa long God. Na em i askim ol pikinini man bilong yu, na ol ofisa bilong ami, na pris Abiatar long i go kaikai wantaim em. Na nau ol i wok long kaikai na dring na singaut amamas long Adoniya olsem, ‘Adoniya i ken i stap king longpela taim.’
26Tasol em i no salim tok long mi na pris Sadok na Benaia na long Solomon.
27Na king, olsem wanem? Ating yu orait long dispela samting ol i mekim, a? Sapos olsem, orait bilong wanem yu no bin toksave long ol ofisa bilong yu long dispela man i mas senisim yu na i kamap king?”
28Orait King Devit i tokim ol wokboi long singautim Batseba i kam bek. Batseba i kam na i go sanap klostu long king.
29Na king i tokim em olsem, “Bikpela i stap oltaim, em i bin helpim mi na i kisim bek mi long olgeta kain hevi.
30Na long nem bilong em mi tok tru long yu, nau long dispela de tasol bai mi inapim dispela promis bipo mi bin mekim long yu long nem bilong God, Bikpela bilong Israel. Mi bin promis olsem, Solomon, pikinini man bilong yu, bai i kisim ples bilong mi na i sindaun long sia king bilong mi.”
31Batseba i harim dispela tok, na em i brukim skru na daunim het na i tokim Devit olsem, “King, yu bikman bilong mi, na mi laik bai yu ken i stap gut oltaim.”
32Na King Devit i tokim ol wokboi olsem, “Yupela go singautim Benaia na pris Sadok na profet Natan na tokim ol long kam lukim mi.” Taim tripela i kam pinis,
33orait king i tokim ol olsem, “Yupela i mas tokim Solomon long sindaun long donki bilong mi na yupela wantaim ol soldia i save was long mi, yupela i mas kisim em i go long wara Gihon.
34Na long dispela hap, pris Sadok na profet Natan i mas kapsaitim wel long het bilong Solomon, bilong makim em i kamap king bilong Israel. Yupela i mekim dispela pinis, orait yupela i mas winim biugel na singaut olsem, ‘Solomon i ken i stap king longpela taim.’
35Na yupela i mas bihainim em i kam bek na bai em i sindaun long sia king bilong mi. Na em bai i senisim mi na kamap king, long wanem, mi makim em long kamap king bilong Israel na Juda.”
36Na Benaia i bekim tok long king olsem, “Gutpela, mipela i laik bai God, Bikpela bilong yumi, i ken mekim dispela olgeta samting i kamap olsem yu tok.
37Na Bikpela i ken i stap wantaim Solomon na helpim em, olsem em i bin mekim long yu. Na tu, God i ken mekim Solomon i kamap gutpela strongpela king na i gat biknem i winim biknem bilong yu yet.”

38Olsem na Sadok na Natan na Benaia wantaim ol soldia i save was long king, em ol Keret na Pelet, ol i tokim Solomon na em i sindaun long donki bilong King Devit na ol i bringim em i go long wara Gihon.
39Sadok i bin i go long haus sel bilong Bikpela na kisim dispela kom bilong sipsip ol i bin pulimapim wel bilong oliv long en. Na taim ol i go kamap long Gihon, em i kisim dispela kom na kapsaitim sampela wel long het bilong Solomon, bilong makim em i kamap king. Na ol i winim biugel na olgeta manmeri i singaut olsem, “Solomon i ken i stap king longpela taim.”
40Olgeta manmeri i bihainim Solomon i go bek long Jerusalem na ol i amamas moa yet na singaut na winim mambu. Singaut bilong ol i strong moa yet, inap long mekim graun i guria.
41Adoniya wantaim ol lain bilong en i kaikai pinis na ol i harim dispela bikpela singaut i kamap. Na Joap i harim krai bilong biugel na em i tok olsem, “Wanem dispela bikpela nois i kamap long Jerusalem?”
42Taim Joap i toktok yet, Jonatan, pikinini bilong pris Abiatar, i kam kamap long ol. Na Adoniya i tokim em olsem, “Yu kam. Yu gutpela man, na ating yu bringim gutpela nius long mipela.”
43Tasol Jonatan i bekim tok bilong Adoniya olsem, “Sori, mi no gat gutpela nius. Long wanem, bikman bilong yumi, King Devit, i mekim Solomon i kamap king.
44Devit i bin salim pris Sadok wantaim profet Natan na Benaia na ol soldia bilong was long king, na ol i bin i go wantaim Solomon. Na taim ol i go, Solomon i sindaun long donki bilong King Devit yet.
45Na ol i go long wara Gihon, na Sadok wantaim Natan i kapsaitim wel long het bilong Solomon na makim em i kamap king. Na ol i singaut amamas na kam bek long Jerusalem na nau ol manmeri bilong Jerusalem tu i wok long singaut na mekim bikpela nois. Em dispela nois tasol nau yupela i harim.
46Na nau Solomon i sindaun long sia king.
47Na tu ol ofisa bilong king i bin i go lukim King Devit na amamas long em. Ol i bin tok olsem, ‘God i ken mekim Solomon i kamap gutpela strongpela king na em i ken mekim biknem bilong Solomon i winim biknem bilong yu yet.’ Orait na King Devit i stap long bet bilong em na i daunim het bilong givim biknem long God.
48Na em i tok olsem, ‘Yumi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi Israel, long wanem, nau em i bin larim wanpela pikinini bilong mi i senisim mi na i kamap king, na em i larim mi i lukim dispela samting em i mekim. Yumi amamas long God.’”
49Ol man i sindaun kaikai wantaim Adoniya i harim dispela tok bilong Jonatan na ol i pret nogut tru. Olsem na ol i kirap na lusim Adoniya na ol i go nabaut.
50Adoniya i pret long Solomon na em i ranawe i go long haus sel bilong Bikpela na i holimpas ol samting olsem kom bilong bulmakau i sanap long ol kona bilong alta.
51Na sampela man i go tokim King Solomon olsem, “Adoniya i pret long yu na i go long haus bilong Bikpela na i holim ol kona bilong alta, bilong em i ken i stap gut. Na em i tok pinis olsem, ‘Mi no ken lusim alta inap King Solomon i promis long nem bilong Bikpela long em i no ken kilim mi i dai.’”
52Orait Solomon i bekim tok bilong ol olsem, “Mi no inap mekim nogut long em sapos em i bihainim gutpela pasin. Tasol sapos em i mekim pasin nogut, orait bai em i dai.”
53Na King Solomon i salim ol man i go long alta na kisim Adoniya. Na ol i bringim em i kam long Solomon, na Adoniya i brukim skru klostu long king. Na King Solomon i tokim em olsem, “Yu ken i go long haus bilong yu.”