Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nu ishatoo, Xoossaa aaro kehatettai Maqidooniyaa woosa keettatun oottidobaa inttena erissanaagaa koyoos.
2Eti aadhdhido waayiyan wolqqaama paaciyaa paacettidosona; shin eti hiyyeesa gidikkokka, bantta immiyooban daro kehoosonanne qassi gita ufaissaa ufaittoosona.
3Aissi giikko, eti bantta wolqqa keenaa qassi harai atto bantta wolqqaappekka dariyaagaa dosidi immidoogau taani markka.
4Eti geeshshata maaddiyo lo77o oosuwaa nunaara oottanau nuna daro woossidosona.
5Eti nuuni qoppidoogaappe aattidi oottidosona; kasetidi eti bantta huuphiyaa Godaayyo immidoogaappe guyyiyan, Xoossai giido mala, nuuyyookka bantta huuphiyaa immidosona.
6Hegaa gishshau, nuuni ha lo77o oosuwaa doommida Tiitu gujji oottanaadaaninne inttena maaddidi, he oosuwaa polissanaadan a woossida.
7SHin intte ubbaban, ammanuwan, haasayan, eratettan, gita amuwan, nuna siiqiyoogan ubbabankka duretidoogaadan, ha lo77o oosuwankka intte keha gidanaagaa nuuni koyoos.
8Taani hegaa azazanau giikke; shin haratu gita amuwaa baggaara intte siiqoi ai keena tumakko eranau gais.
9Aissi giikko, intte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettaa ereeta; Kiristtoosi dure gidi uttidi, intte a hiyyeesatettan duretanaadan, intte gishshau hiyyeesiis.
10Taani ha yohuwan inttena zoriyoogee hagaa; zillaitti intte doommidoogaa ha77i wurssiyoogee intteyyo lo77o; intte ooso xalaalau gidennan, oottana qofaukka kasetidaageeta.
11Intte oottanau keehi amottidoogee oottidi polidoogaara giiga gidana mala, intteyyo danddayettidoogaadankka oosuwaa polite.
12Aissi giikko, issi urai Xoossau immanau keehi amottikko, Xoossai au de7ida keenaa ekkanaappe attin, au bainnabaa appe ekkenna.
13Aissi giikko, taani harati waayiyaappe shemppin, intte waayettanaagaa giikke; intte giiga gidanaagaappe attin.
14Eta palahai intte pacaa kunttana mala, intteyyo ha wodiyan de7iya palahai eta pacaa kunttana koshshees; naa77aikka hegan giiga gidana.
15Xoossaa maxaafan, “Darissidi shiishshidaagau palahibeenna; qassi guuttaa shiishshidaagaukka paccibeenna” geetettidi xaafettiis.
16SHin nuuni intteyyo qoppiyoogaa mala, gita qofaa Tiita qofissida Xoossaa galatai gakko.
17Tiitu inttekko baanau ba qofaa qachchidoogee, ba huuphen inttena maaddanau daro amottido gishshappe attin, nu zore xalaalaa ekkidoogaana gidenna.
18Wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo ba oosuwan woosa keetta ubban daro bonchchettida ishaa nuuni aara issippe kiittoos.

19Hegaa bollan qassi, ha nuuni oottiyo lo77o oosuwaa i nunaara issippe oottanaunne Godaa bonchchuwau nuuni harata maaddanaassi keehi amottiyoogaa bessanau woosa keettati a dooridi sunttidosona.
20Nuuni oottiyo ha keha imuwaa gishshau, ooninne nuna borenna mala naagettoos.
21Aissi giikko, nuuni Godaa sintta xalaalan lo77obaa oottanaagaa gidenna; shin asa sinttankka lo77obaa oottanaagaa qoppoos.
22Nuuni darotoo paacci be7ido nu ishaa, ubba wode inttena maaddanau daro amottiyaagaa, ha asatuura inttekko kiittoos; qassi ha77i i inttena daro ammaniyo gishshau, inttena maaddanau kaseegaappe aattidi keehi amottees.
23Tiitubaa gidikko, i inttena maaddanau tanaara issippe oottiya ta laggiyaa; hinkko ishanttubaa gidikko, eti woosa keettati kiittidoogeetanne Kiristtoosa bonchchissiyaageeta.
24Simmi woosa keetta ubbati intte siiqoi tuma gidiyoogaa erana mala, qassi nuuni inttebaa sabbiyoogee likke gidiyoogaa erana mala, intte siiquwaa eta bessite.