Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aissi giikko, nuuni de7iyo ha sa7aa dunkkaanee qolettikko, nuuyyo asi keexxibeenna keettai, Xoossai keexxidoogee, saluwan merinau de7iyoogaa nuuni eroos.
2Nuuni hagan tumu ooloosinne saluwan de7ana nu keettaa maayanau keehi amottoos.
3Nuuni hegaa maayidi, kallottokko;
4nuuni ha sa7aa dunkkaaniyan de7iiddi, deexettidi ooloos; aissi giikko, haiqqiya asatettai de7uwan mitettana mala, nuuni maayanau koyiyoogaappe attin, kallottanau koyokko.
5Nuuyyo hagaa giigissidaagee Xoossaa; qassi i ba Geeshsha Ayyaanaa oito oottidi, nuna oitti wottiis.
6Hegaa gishshau, nuuni ubba wode ammanettoos; qassi nuuni nu sooni ha asatettan de7ido keenan, Godaappe shaahettidi de7iyoogaakka eroos.
7Aissi giikko, nuuni ammaniyoogan de7iyoogaappe attin, be7iyoogan de7okko.
8Nuna ammanttees; qassi ha asatettan nu keettaa aggi bayidi, Godaara issippe de7iyoogee nuna ufaissees.
9Hegaa gishshau, nuuni qassi sooni de7in de7ana xayin, nu qofai a ufaissanaagaa.
10Aissi giikko, nuuni huuphiyan huuphiyan oottido oosoi lo77o gidin, woi iita gidin, nuuyyo bessiyaagaa ekkanau, Kiristtoosa pirdda araataa sinttan ubbaikka beettanau bessees.
11Hegaa gishshau, nuuni Xoossaayyo yayyiyoogaa eridi, hegaadan qassi asaakka ammantteettees; Xoossai nuna muleera erees; qassi inttekka inttena zoriya wozanan nuna ereeta yaagada qoppais.
12Meran ceeqettiyoogaappe attin, wozanan ceeqettenna asatuyyo intte yooti zaariyoobai intteyyo de7ana mala, intte nunan ceeqettanaadan, nuuni intteyyo gaaso gidanau koyiyoogaappe attin, nuna galatanau koyokko.
13Nuuni gooyyiyaabaa gidikko, Xoossaa bonchchuwaassa; woi qassi wozanaara de7iyaabaa gidikkokka, inttena go77anaassa.
14Kiristtoosa siiqoi nuna godatees; aissi giikko, issi asi asa ubbaayyo haiqqidoogaa nuuni akeekida; hegaa gidikko asai ubbai aara haiqqiis.
15Paxa de7iyaageeti bantta gishshau haiqqidaagaayyoonne qassi haiquwaappe denddidaagaayyo de7anaappe attin, sinttappe bantta huupheyyo de7enna mala, i asa ubbaa gishshau haiqqiis.
16Hegaa gishshau, nuuni hagaappe sinttau oonanne asa qofan pirddokko; harai atto, nuuni Kiristtoosa kase asa qofan pirddidobaa gidikkokka, simmi sinttappe hegaadan pirddokko.
17Hegaa gishshau, ooninne Kiristtoosaara de7ikko, ooratta mereta; gal77ai aadhdhiis; be7ite, ubbabaikka ooraxxiis.
18Kiristtoosa baggaara nuna banaara sigettida Xoossai ubbabaakka oottiis; qassi i nuuyyo harata banaara sigettiyo oosuwaa immiis.

19Xoossai Kiristtoosa baggaara asa ubbaa banaara sigettees; asa nagaraakka asa bolli qoodenna; qassi asa banaara sigettiyo kiitaakka nuuyyo immiis.
20Simmi Xoossai nu baggaara intteyyo haasayiyoogaadan, nuunikka Kiristtoosa gishshaa haasayiya i kiittidoogeeta; qassi nuuni inttena, “Xoossaara sigettite” giidi, Kiristtoosa gishshaa woossoos.
21Nuuni Xoossaa xillotettaa Kiristtoosa baggaara ekkana mala, nagara erenna Kiristtoosa nu gishshau, Xoossai nagaranchcha oottiis.