Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni zaarettidi, nu huuphiyaa sabbanau doommidoniiyye? Woi hara asatuugaadan, saba dabddaabbiyaa intteyyo yeddanau woi intteppe ekkanau koyiyoonii?
2Intte intte huuphen asai ubbai eranaadaaninne nabbabanaadan, nu wozanan xaafetti uttida nu dabddaabbe.
3Ha dabddaabbiyaa Kiristtoosi ba huuphen xaafidi, nu bolli kiittidoogee tuma; ha dabddaabbee de7o Xoossaa Geeshsha Ayyaanan asa wozanan xaafettidoogaappe attin, shuchcha bolli qalamen xaafettibeenna.
4Nuuyyo Kiristtoosa baggaara Xoossan hagaa mala ammanoi de7ees.
5Nu danddayai Xoossaappe yiyoogaappe attin, ha oosuwaa nuuni nu huuphen oottanau danddayoos giyoobi nuuyyo aibinne baawa.
6Nuuni Ooratta Maachchaayyo oottana mala, Xoossai nuna danddayissiis; he Ooratta Maachchai Geeshsha Ayyaanaagaa gidiyoogaappe attin, xaafettida higgiyaagaa gidenna. Xaafettida higgee haiquwaa ehees; shin Geeshsha Ayyaanai de7uwaa ehees.
7SHuchchaa woocidi xaafido higgee imettiyo wode, Xoossaa bonchchoi beettiis; Muuse som77uwan de7iya phoolettai xayiyaabaa gidikkokka, he phoolettai daro wolqqaama gidiyo gishshau, Israa7eela asai a som77uwaa tishshi ootti xeellanau danddayibeenna. Haiquwaa ehiya higgee oottiyo oosoi hagaa mala bonchchuwaara yiyaagaa gidikko,
8Geeshsha Ayyaanai oottiyo oosuwaa bonchchoi ai keenaa aadhdhanee?
9Aissi giikko, asi pirdda ekkiyo oosoi bonchcho gidikko, yaatin, asi xilliyo oosuwaa bonchchoi waanidi daranee?
10Aissi giikko, kase bonchchoi ha77i baappe keehi aadhdhiya bonchchuwaa gaasuwan xayidoogee tuma.
11Aissi giikko, he xayidaagan bonchchoi de7iyaabaa gidikko, merinau de7iyaagan ai keena gita bonchchoi de7anee?
12Nuuni ufaissan naagiyo hagaa malabai nuuyyo de7iyo gishshau, qoncciyan xalidi haasayeettees.
13Israa7eela asai xayiya bonchchuwaa wurssettaa be7enna mala, ba som77uwaa naxalan kammida Muuse mala nuuni gidokko.
14SHin eta wozanai dammiis; aissi giikko, eti Gal77a Maachchaa nabbabiyo wode, hachchi gakkanaassikka, he naxalai eta wozanaa kammi wottiis; ooninne Kiristtoosaara gaittiyo wode xalaalan he naxalai kichchees.
15SHin eti Muuse maxaafaa nabbabiyo wode ubban hachchi gakkanaassikka, he naxalai eta wozanaa kammi wottiis.
16SHin Xoossaa maxaafai, “Ooninne Godaakko simmiyo wode audenne he naxalai kichchees” yaagees.
17Godai Geeshsha Ayyaana. Godaa Ayyaanai de7iyoosan ailletetti baawa.
18Nuuni ubbaikka naxalan kamettibeenna som77uwan Godaa bonchchuwaa heregadan zaaridi phoolana; qassi Geeshsha Ayyaana gidiya Godaappe yiya he bonchchoi nuna ba meraa milatissidi, bonchchuwaappe bonchchuwau laammana.