Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagee taayyo inttekko yiishin heezzantto wode. Ai mootoikka naa77u woi heezzu markkai markkattin pirddettanau koshshees.
2Taani naa77anttuwaa inttenaara gaittido wode, inttena ye77e gaas; ha77ikka haahuwan de7ikkokka, inttena ye77e gais. Taani qassikka inttekko biyo wode, nagara kase oottidaageetakka qassi harata ubbatakka qaxxayennan aggikke.
3Aissi giikko, Kiristtoosi ta baggaara haasayiyoogaa erissiyaabaa intte koyeeta. I inttenaara haasayiyo wode wolqqaama gidiyoogaappe attin, intte giddon daafuranchcha gidenna;
4aissi giikko, Kiristtoosi masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi, daafuran kaqettiis; shin Xoossaa wolqqan paxa de7ees. Aissi giikko, i daafuranchcha gididoogaadan, nuunikka daafuranchcha; shin inttenaara haasayiyoogan nuuni Xoossaa wolqqan aara de7ana.
5Ammanuwan intte de7iyaakkonne ane inttena qoridi pirddite; paaciyan intte muleera kunddikkoppe attin, Kiristtoosi inttenan de7iyoogaa intte geeshshidi ereeta.
6Nuuni paaciyaa danddayanaagaa intte eriyoogaa ammanais.
7Intte iitabaa mulekka oottenna mala, nuuni Xoossaa woossoos. Nuuni paaciyaa danddayiyaageeta gididi beettanaassa gidenna; shin nuuni paaciyaa danddayennaageeta milatidi beettikkokka, lo77obaa intte oottanaassa.
8Aissi giikko, nuuni tumaa xalaalaayyo oottanaappe attin, tumaa bolli ainne oottanau danddayokko;
9nuuni daafuriyo wode ufaittoos; shin intte wolqqaama; intte bali bainnaageeta gidana mala, nuuni qassi Xoossaa woossoos.
10Taani intteppe haahuwan de7aidda xaafidoogee hegaa gishshassa; taani inttekko biyo wode, Godai taayyo immido maatan zemppada, inttenaara iitettanau tana waayi koshshana. He maatai taani inttena keexxanau taayyo imettidoogaappe attin, inttena qolanau imettibeenna.
11Wurssettan ta ishatoo, saro de7ite; bali bainnan de7ite; ta zoriyaa siyite; issi wozana gididi de7ite; sarotettan de7ite. Siiqo Xoossai, sarotettaa Xoossai, inttenaara issippe de7ana.
12Issoi issuwaara geeshsha yeretaa yerettidi sarotite.
13Xoossaa asa ubbati inttena saro saro goosona.
14Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai, Xoossaa siiqoi, Geeshsha Ayyaanaa issippetettai inttenaara ubbaara gido. Amin77i.