Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Intte nunaara Xoossaa oosuwaa oottiiddi, a aaro kehatettaa ekkidi go7ettana mala, nuuni inttena woossoos.
2Aissi giikko Xoossai, “Taani injje wodiyan neeni giyoogaa siyaas; qassi atotettaa gallassi nena maaddaas” yaagees. Be7ite, injje wodee ha77a. Be7ite, atotettaa gallassai hachcha.
3Nuuni nu oosuwaa ooninne boranaagaa koyokko; qassi oonanne xubbanaagaa koyokko.
4SHin ubbaban nuuni Xoossaa ashkkarata gidiyoogaa nu huuphen bessida; daro genccan, waayiyan, metuwan, gita tuggan,
5lissuwan garafettiyoogan, qashuwan, wocaman, daafuran, xiskko xayiyoogan, xooman,
6geeshshatettan, eratettan, danddayan, kehatettan, Geeshsha Ayyaanan, tumu siiquwan,
7tumaa haasayiyoogan, Xoossaa wolqqan nuuni Xoossaa ashkkarata gidiyoogaa nu huuphen bessida; qassi nu huuphiyaa naaganaunne olettanau nuuyyo xillotettaa ola miishshai de7ees.
8Nuuni bonchchettidanne tooshettida; cayettidanne galatettida. Qassi tumaa haasayoos; shin asai nuna worddanchcha giidi qoppees.
9Nuuni asi erenna asa mala; shin asai ubbai nuna erees; nuuni haiqqida asa mala; shin intte be7iyoogaadankka de7oos; qaxxayettida asa mala; shin haiqqibookko.
10Nuuni kayyottiyaageeta gidikkokka, ubba wode ufaittoos. Hiyyeesa milatoos; shin daro asaa dureyoos; qassi aibinne bainna asa milatoos; shin ubbabaikka nubaa.
11Qoronttoosan de7iya asau, nuuni intteyyo qoncciyan yootida; nu uluwaakka inttena bessida;
12Nuuni intteyyo xibibookko; xibidaageeti inttena. Nuuni nu uluwaa intteyyo genttibookko; shin intte uluwaa nuuyyo genttidaageeti inttena.
13Ha77i taani ta naatuyyo haasayiyoogaadan, intteyyo haasayais; nuuni inttena nu uluwaa bessidoogaadan, inttekka nuna intte uluwaa aassi dooyidi bessite.
14Ammanenna asatuura zuppetidi, giigenna oosuwaa oottoppite. Aissi giikko, xillotettaayyoonne nagaraayyo aiba gaitetti de7ii? Poo7uwaayyoonne xumaayyo aiba issippetetti de7ii?
15Kiristtoosanne xalahe halaqaa issippe gattiyaabi aibee? Qassi ammaniyaageenne ammanennaagee koxxiyoobi aibi de7ii?
16Xoossaa Beeta Maqidasiyaaranne eeqaara aiba zuppetetti de7ii? Aissi giikko Xoossai, “Taani eta giddon de7ananne eta giddon hemetettana. Taani eta Xoossaa gidana; qassi etikka ta asata gidana” giidoogaadan, nuuni de7o Xoossaa beeta maqidase.
17Hegaadankka, qassi Godai, “Eta giddoppe kiyite; etappe shaahettite. Tunabaakka bochchoppite. Taani inttena mokka ekkana.
18Qassi taani intteyyo aawa gidana; inttekka taayyo attuma naatanne macca naata gidana. Taani Ubbaappe Wolqqaama Godai hagaa odais” yaagiis.