Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 19

Josué 19:15-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15At coblaj tnum le ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil. Yi chibi' yi e'chk tnuma'tz i'tz: Catat, Naalad, Simrón, Idala tu Belén.
16Ya'stzun yi ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Zabulón. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
17Yi cyaji'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Isacar, nin xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.

Read Josué 19Josué 19
Compare Josué 19:15-17Josué 19:15-17