Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 19:15-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 19:15-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 At coblaj tnum le ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil. Yi chibi' yi e'chk tnuma'tz i'tz: Catat, Naalad, Simrón, Idala tu Belén.
16 Ya'stzun yi ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Zabulón. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
17 Yi cyaji'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Isacar, nin xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.