Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 12

Josué 12:4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Ncha'tz quim Og cyak'un yi rey cwent Basán. Yi Oga'tz i' yi wi'tzbil chixonl yi e' refaita yi cho'n najlche' le tnum Astarot, nin yi tnum Edrei.

Read Josué 12Josué 12
Compare Josué 12:4Josué 12:4