Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 12:4 in Aguacateco

Help us?

Josué 12:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ncha'tz quim Og cyak'un yi rey cwent Basán. Yi Oga'tz i' yi wi'tzbil chixonl yi e' refaita yi cho'n najlche' le tnum Astarot, nin yi tnum Edrei.