Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Voun fuan nainy te kaa me na fanging tana ngats fan iny Kena tana gum fan iny Galili. Tsinan Jisas kaa kanen na aya,
2ai Jisas an matisian Tsunia nom kainy ton vebus tana fanging ser naa.
3Te kap seerep bus nan wain tsinan Jisas tsue of Towa, “U wain te kap osing bus ir a fokinai.”
4“Anyi ma tsue of vaare you ta ka ma kat Anyo, tsinau,” biny fi ya Jisas. “U nainy Tsonyo tabuiny naa minon.”
5Tsinan Jisas tsue of ton tsoiny binun, “Kat yam a ka te tsue of maromi Ya.”
6Te kaa me na aunom a kepaa fats nan a aurom te kaa siruu, ka iny gagarus puan ma taabos mi ri matan e Gov, isisen narari onots non a tangau a galan gen fopis safunuu na galan.
7Jisas tsue to tan tsoiny binun, “Itsuf favei yam kepaa fats to tana aurom.” Ri itsuf ser favei taptap ovei rari.
8Ana Ya tsue of ratuari, “Jio, kasuiny sanyi yam ta aurom am govets naa towa tana mes te tagaa ot iny non guainy tana fanging.” Ri govets naa towa tsunia,
9ana ya jiu tanaf to na aurom sa faarein wain. Ya gim to ma nat fei te poo fi men wain to aya ei. (Sana tsoiny binun to te kasuiny a aurom nat iny a ka to), tan kat to aya, ya fikoo to na tsoiny fanging,
10ya tsue of towa, “Tan kat tana mes a vainy te faan famumei ror wain saavits ovei, ai voun ya te jiu fakap a fokinai, ri te faan iny wain babainy. Sana nyi fakei patsukainy wain saavits fiisok ovei, onot non tovei!”
11Jisas vaamuan iny kat a ka iny faatok to na karap, tana ngats fan iny Kena tana gum fan iny Galili, ana Ya pokei ton siinaiv reits Tsuan, an matisian Tsunia faamainy Towa.
12Voun a ka to, Jisas me tsinan Ya an fuainy famuinyasiny Tsunia ana rin matisian naa fi to tana ngats fan iny Kapeniam, ana ri kaa erato na aya tan fo mar nainy.
13Te sisiruu bus men nainy Guainy tana taa Jiu iny Fakats Fatabin nainy te faakouts rari e Gov ser naus osing me na gum fan iny Ijip, ai Jisas naa fi enato tana ngats fan tsian iny Jerusalem.
14Ya sof naa to gagon tana aunon nana saape, Ya sab rato na vainy te fafiifoiny iny a fo marei sensen, siip, an marei u baanus, kainy kat faakor tana saape, ana ri kan vainy papangis moni te gumgum panaan fo taran tsuar.
15Ya kat to na wip tana fo aafon, ana Ya jiaats vavagen ra ton fo marei sensen faavot jiarasan iton fuainy siip an bulumakau tana saape, Ya kof ton taran tan vainy papangis moni ana Ya piat vavis iny ton fo takep moni tsuri,
16ana Ya tsue of rato na vainy te fafiifoiny iny marei u baanus, “Fatafuts ir yam nei! Kat vaare yam a numaa ten Tamanyo ma faarei ya na numaa iny tuan!”
17Matisian Tsunia fakats fatabiny Vegiau Ten Gov te kirkir en muan te tsue na ka, “Fo mamatsiny parits, fakats ana toto tsonyo tana numaa Tsumanyi, Gov, faarei non guaf kurun to koma vanyo.”
18Rin tsoiny mumua tana taa Jiu fatanai Towa ser rangats Ya, “Saf ta ka iny faatok ei na te faatok iny rom Anyi tsumam, tan gumgum Tsumanyi ma kat a foka to te poo fi me ten Gov na?”

19Jisas biny ratuari, “Rurei ravainy yam a saape ten Gov tovei, Nyo te nai fatsuiny fatabiny ya tan fopis nainy.”
20Ana rin tsoiny mumua tana taa Jiu rangats Towa, “Fiisia, Anyi onot rom a fatsuiny fatabiny a saape tan fopis nainy? Te onots ovein fats safunuu ana aunom a ingainy tan fatsuiny a saape tovei!”
21Sana saape to te tsue tsuk iny e Jisas, ito na puan Ya.
22Ai vou na tou tsun fatabin Tsunia tana mat, matisian Tsunia fakats fatabiny ton vegiau te kat Ya, ana ri faamainy to na painy vegiau tan Vegiau Ten Gov, an vegiau te tsue iny e Jisas.
23Tan nainy te kaa Jisas tana ngats fan tsian iny Jerusalem tan Guainy tan Nainy Fakats Fatabin ana fokinai faamainy Towa, Tsunia na Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy to te tagei finy ari Ya te kat a foka iny faatok reits te kat Ya.
24Sen Jisas gima faason tsuri, tana saa Ayei nat faarof bus iny kat tana vainy faavot.
25Jisas nat faamuainy bus ir vainy, an vegiau tan mes vainy te gim non ma faakouts Ya, tana saa Ayei nat faamuan bus iny a ka to koma rari.