Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Anyon ngits Gereip faman ai Tamanyo na tsoiny makok tan tanun.
2Ayei tek saviir non fo naan Tsonyo te gim ror ma fua faarof ana ayei te ots firak fakakats a fo naan to te fua faarof er, tan kat to aya, ana fo naan te arasan ana ri te fua faarof fakinai ovei.
3U vegiau te tsue of im yam te kat mami sam ruak iny taabos busem.
4Kaa mi yam koma Vanyo ana Nyo te nai kaa me koma mami. A naan te gim non ma fua tana ar naan patsukanen, te fua non te kaa fi non ya koman a ngits wain. Jesan kan ami gim rom ma fua faarof te gim fi romi ma kaa koma Vanyo.
5“Anyon ngits wain, ana min fo naan. E sei te kaa non koma Vanyo ee ana Nyo te kaa koman ya nai fua faarof fakinai ovei nanon tana saa, ami te gim rom ma kat ta isen ta ka patsukanem miam te gim fi romi ma kaa koma Vanyo.
6E sei te gim non ma kaa koma Vanyo ee te nai ravaa non faarei non a naan a maas ana fo naan to ari te guam faavot a nai faakoor ravaa to tan guaf.
7Te kaa romi koma Vanyo an vegiau Tsonyo te kaa kan koma mami ai to te rangat fi romi tan ta ka tan koman tsumi mi nai nom rom ya.
8Siinaiv ten Tamanyo nai tapokaa non tsumi te fua faarof fakinai ovei romi to sami faarei mirom matisian Tsonyo.
9Nyo mangiir maromi faarei te mangiir fi Varonyo Tamau, mi ma kaa me koman mangiir Tsonyo.
10To te manaats romin faun tan tsue faparits Tsonyo, mi nai kaa mirom koman mangiir Tsonyo faarei te manaats finy Anyon faun tan tsuen parits ten Tamanyo ana Nyo kaa vato koman mangiir Tsunia.
11“Nyo tsue of bus mami na foka to, to ma kaa patsu mimi na mamagat Tsonyo naa tsumi ana mamagat to te nai via tsitapuu ovei en tsumi.
12A faun te tsue faparits Ronyo to, mangiir yam isiseiny mes faarei te mangiir fi Ronyo mi.
13Mangiir tsian te fis non fo mes mangiir tovei: a mes te orovus iny non a toto tsuan tan vaatau tsunia.
14Amin vaatau Tsonyo to te kat fi romin fo faun te tsue faparits of Ronyo mi.
15Nyo gim rou ma koo pis mamin fuainy tsoiny binun, a sikia, tana saa, a tsoiny binun te gim non ma natiny a ka te katkat non a tsoiny tatagaa ot tsuan tan kat to ayei, Nyo koo maromin fo vaatau Tsonyo, tana saa Anyo te tsue of bus mamin fo mamatsiny ka te nongoiny Anyo ten Tamanyo.
16Ami te gima pisan Vanyo, sana Nyo te pisan bus mami, Nyo bobot matuami ma naa am fua faarof ovei mato, iton fua te nai kaa ovei nanon. Ai Tamanyo te nai faan mami na foka te rangats romi Ya tana asanga Vanyo.
17U tsuen parits Tsonyo tsumi tovei, ami ma mangiir isiseiny mes.”
18“Te tsugei maromin vainy vavaajets tana monaagits to mi ma fakats a ka to, ari tsugei faamuainy bus Vanyo.

19Tabuiny fasito mamirin vainy vavaajets tana monaagits to, vainy tabuiny mangiir mami faarei maromin vainy tsuri fatoobing. Sana Nyo te pisan bus mami komar a vainy, ma fasito vaare mamiri tan kat to aya ri tsugei mami.
20Fakats yam a ka te tsue of im yam, ‘A tsoiny binun a sikia ma karap fafis iny a tsoiny tatagaa ot tsuan.’ Ri na mesapan fakamits Vanyo, ana ri nai fakamits kan maromi, sana mesapan tsuri manaats vegiau te tsue iny Anyo, ana ri te nai manaats kainy vegiau te tsue romi.
21Sana mi Tsonyo, ai tan kat to aya ri nai kat ror a fo mamatsiny kat to tsumi tana saa ri gim ror ma natiny Ya to te jiats Vaminyo.
22Tabuiny gima naa Minyo ma tsue of Anyo ri, ri tabuiny gima kaa me ta fo aveto tsuar, sin tovei, ari na sikia tu vegiau ma kat tap iny ari na fo aveto tsuar.
23E sei te tsugei Varonyo ee te tsugei kainy non e Tamanyo.
24Tabuiny gima kat Anyo ta ka fapoopoan narari to te gima kat ta isen ta mes ri tabuiny gima kaa me ta fo aveto tsuar, sin tovei ri tagei bus a foka iny faatok fapoopoan narari ana ri pon ror ma tsugei Vanyo ai Tamanyo, ai tan kat to ayei ri kaa erato tan aveto tsuar.
25Sana ka to ma pokei me na man nan kirkir ten Moses tana faun tsuri, ‘Ari te tsugei Varonyo, ana sikia ta kifon Ya.’
26“A Tsoiny Fifaakouts te naa minon, Ayein Aaven te pokei non a man nane Gov to te poo fi minon ten Tamanyo. Nyo nai jiats mirou Ya tsumi poo fi minon ten Tamanyo, ana Ayei te pokei Vanyo.
27Ana mi kan nai pokei iny Varonyo, tana saa mi kaa fiisen bus Vaminyo tanik me tan tatanik nana binun Tsonyo.