Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tabuiny tapogaar non a monaagits to, a isen te koo rin Vegiau te kaa busen, Ayei kaa fiisen mito Gov, ana Ayei kan, a Gov.
2A isen te koo rin Vegiau te kaa kaa fiisen me Gov tanik me tan tatanik.
3Gov ana isen te koo rin Vegiau te fapogaar a fo mamatsiny ka, ana sikia ta isen ta ka te fapogaar e Gov tan tatanik, ma pet iny a isen to te koo rin Vegiau.
4A isen te koo rin Vegiau te fakifon iny non a toto faman, ana toto to ayei na arasan tan vainy ma nat faarof iny ari na man.
5A arasan te biainy a uurup, ana uurup gim to ma onot ma famote oiny ya.
6Gov jiats naa na tsoiny favaanan Tsuan, a mes te koo ri Jon.
7Ayei te naa me ma tsue of ir ya na vainy, tan vegiau nan a arasan. Tan kat to aya, ari onot ror ma nongoiny vegiau tsunia er faaman to.
8Ayei patsukanen na gima arasan, ayei te naa me ma pokei iny ya na arasan.
9Ana arasan to ayei a arasan famanman ovei, ana arasan to te naa of minon a monaagits to, ma biainy ya na arasan tana vainy ma inainy fanatnat iny ari, Gov.
10Ana isen te koo rin Vegiau te kaa en tana monaagits to. Ai Gov fapogaar to na monaagits to, i Tsunia tsun, sana vainy tana monaagits to, gim to ma inainy fanatnat iny Ya.
11Ayei te naa me tana gum fan Tsuan fatoobing, sana vainy Tsunia fatoobing gima faarof iny Ya.
12Sana mesapan tsuri faarof iny Ya, ri faaman to Tsunia, to sana Ayei faan rarin gumgum ma faarei arin guei ten Gov.
13Ana ri gima agiir ma faarei mi rin guei ten Gov tan kat tan puputaa tovei, ge ari gima agiir vovou iny koman tan puainy mes, ge mangiir iny fakats tan tamar min tsinar, a sikia, ri agiir me ten Gov.
14A isen te koo rin Vegiau te ruak iny mes me, via minon a man ana koma ree'un, sa kaa en fapoopoan narara. Mam tagein siinaiv Tsunia, siinaiv to aya te nom mi Ya, tana saa, Ayei na isen a Guei Tsoiny ten Gov fatoobing.
15Jon a tsoiny fapeenan te pokei faruak Ya. Ya kuu fatsian to sa tsue, “A isen a mes to ayei te tsue tsuk iny anyo, to te tsue fi nyo, ‘Ayei to te naa minon vou vanyo, Ayei karap fafis varonyo, tana saa, Ayei te kaa busen muan tabuiny agiir ronyo.’”
16Ayei te faparits rara faavot, Ya faan fatatabin ratuara na fo parits a sikia ta fafakap nan te tapogaar ising me tana koma ree'un Tsunia to aya.
17Fo Faun ten Gov te poo me ten Moses, sana man ana koma ree'un to aya te poo me ten Jisas Krais.
18A sikia ta isen ta mes ma tagei e Gov. A Isen tsun, to te faarei non ne Gov, ana Ayei kaa non panaan e Taman, ana Ya pokei faruak Towa.

19Fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu, te kaakaa tana ngats fan tsian iny Jerusalem, to te jiats ra naa na tee tsoiny faakor ana tee tsoiny faakor tana vun ten Livai ten Jon ma rangats ari ya, “Anyi na saf a mes ei na?”
20Jon gima baainy ma biny rari, ana ya vegiau fa'arasan of ratuari. U vegiau to te pokei ya tsuri, “Anyo na gima Krais a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.”
21“Ana nyi na saf a mes ei na?” rangat fi ri. “Anyi koraa ya na mes te faarei rom e Ilaija na kuigin iny muan to te tsun fatabin em?” “A sikia ma nyo,” biny fi rari Jon. “Anyi koraa ya na mes te faarei rom e Moses a kuigin to te anaanos romam?” rangat fi ri. “A sikia,” biny fi rari ya.
22Ana ri rangats towa, “Tsue of mamimam, anyi sei? Amam komainy rom tu tsue fatabin mam te tsue of rari to te jiat mamimam nei tsumanyi, e sei pas te koo rom anyi na tsivom ee?”
23Jon biny ratuari, sa tsue na ka, “Anyo na isen te vegiau fabaasuan mirou koman a pan a uur, ‘Vatsvats of a Tsunaun kat tsuam ma faarei ya na sanaan iny naa me Tsunia!’” (E Aisaia na kuigin te pokein vegiau to muan.)
24Taa Farasi, (a gum tana taa Jiu te vovou faarof ror Faun te kirkir e Moses fiisen men kat tan tsuvurari), ri jiats ramen vainy gogovet vegiau, ser rangats e Jon, “Te gim fi rom anyi ma faarei na Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, ge Ilaija na kuigin, ge na mes a kuigin to te anaanos romam, kat fei sanyi kat rom a binun iny fapeenan ei?”
26Jon biny ratuari, “Anyo fapeenan iny rou a aurom, sana isen te kaa en fapoopoan a mami ana mi tabuiny ma natiny Ya.
27Ayei te naa minon vou vanyo, te karap fafis varonyo, nyo gima onot faarof ma puruur a patom nan suu Tsunia.”
28Fo mamatsiny ka to te ruak tana ngats fan iny Betani, pan te roruak minon a nuaf tana aurom iny Jodan tana pan te fapeenainy e Jon a vainy.
29Tan mes nainy Jon tagei e Jisas te tataan me tsunia, sa tsue na ka, “A Tsunei Siip ten Gov tovei te nom ravainy non aveto tana vainy tana monaagits to!
30Ayei koraa na mes to te pokei faruak anyo to tsonyo tsue, ‘A mes te naa minon vou vanyo to, Ayei karap fafis varonyo tana saa Ayei te kaa busen muan tabuiny agiir ronyo.’
31Anyo gima natiny Ya, sana nyo naa me ma fapeenan iny anyo na aurom ma natiny a taa Isrel a Mes tovei, to te naa minon Ya!”
32U vegiau te pokei iny e Jon sa faan iny ya to: “Anyo tagein Aaven Taabos te of me Gormirmir faarei na kurume sa kaa Tsunia.
33Nyo kan gima natiny Ya, san e Gov te jiat vaminyo ma fapeenan iny a aurom, te tsue fi Gov tsonyo muan sa tsue na ka, ‘Anyi tagei nats rom Aaven Taabos of minon a kaa to Tsunia, Ayei koraa na mes to aya te fapeenan iny non Aaven Taabos.’
34Anyo tagei to na ka to te ruak, ana nyo tsue of maromi, Ayei na Guei Tsoiny ten Gov,” tsue fi Jon.
35Tan mes nainy Jon a Tsoiny Fapeenan kaa pis to na aya fiisen rame na ina fuan a matisian tsunia,
36te tagei ya Jisas te tataan me, ya tsue to na ka, “To Ayei na Tsunei Siip ten Gov!”
37Ri na ina fuan a matisian nongoiny towa te tsue ya na ka to, ri naa fi erato ten Jisas.

38Jisas takopis, Ya tagei ratuari te vovou iny Ya, Ya rangat to, “A saa te komainy romi na?” Ri biny Towa, “Fei te kaa rom Anyi ei, Rabai?” (Man nan vegiau to, Tsoiny Fifaatsuts.)
39“Taami yam am tagaa to,” te biny fi rari Ya. (A fats a kilok tana touraf.) Ana ri naa fiisen mi Towa ri tagei to na pan te kaakaa non Ya, ri kaa fiisen mi Ya, sa onots a ananerof.
40E Anduru, a famuinyasiny ten Saimon Pita, ayei na isen tsuri na ina fuan te nongon te tsue fi Jon ana ya vovou iny to Jisas.
41Voun a tou kaakaa tsunia fiisen me Jisas, sen tsun ai Anduru tainytainy to famuinyasiny tsuan e Saimon ana ya tsue to na ka, “Amam te sab bus a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, mes to aya amam a taa Jiu koo rom Ya na Mesaia.” (A taa Grik te koo ror Ya, na Krais.)
42Ana Ya mei naa to Saimon unya ten Jisas. Jisas tagei towa ana Ya tsue to, “Anyi Saimon, a guei tsoiny ten Jon. Asanga manyi nai koo rori Sifas.” (Faarei tsuiny non e Pita, man nan vegiau to, a fats.)
43Tan mes nainy Jisas pon to ma naa fi tana gum fan iny Galili. Ya sab to Filip ana Ya tsue to tsunia, “Taame vovou you!”
44(Filip a mes tana ngats fan iny Betsaida, a ngats fan to ayei te natiny kaakaa ror e Anduru me Pita.)
45Filip sab e Nataniel ana ya tsue of towa, “Amam te sab bus a isen to te kirkir iny e Moses muan tan Buk tana Faun, ai tsuri kan a fo kuigin te kirkir iny Ya. Ayei e Jisas a mes tana ngats fan iny Nasaret ana Ayei a guei tsoiny ten Josep.”
46“Te kaa kan minon ta ka ta mamarof te tapogaar ising minon tana ngats fan babainy tsun iny Nasaret?” rangat fi Nataniel. Filip biny towa, “Taame, nyi te tagaa.”
47Te tagei e Jisas e Nataniel te naa me Tsunia, ana Ya tsue to tsunia, “A tsoiny Isrel fatoobing tovei, a sikia ta painy gam tapokaa minon tsunia!”
48Nataniel rangats Towa, “Kat fei sanyi nat Vanyo ei?” Jisas biny towa, “Nyo tagei manyi te kaakaa fain nus tabuiny fikoo marom anyi Filip.”
49“Tsoiny Fifaatsuts,” biny finy Ya Nataniel, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov faman! Ana Nyi kan a Aatouf tana taa Isrel!”
50Jisas tsue to na ka, “Fiisia nyi faaman tana saa Anyo tsue of manyi te kaakaa fi nyi fain nus? Nyi nai tagei nats rom a fo mamatsiny kan karap fis nats non a foka to!”
51Ana Ya tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi, ami nai tagei nats rom a Gormirmir tapue non an fuainy morena ten Gov paas fi naa ror jias ai ri te of kan me nei petoo Tsonyo, Tsonyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me.”