Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jeremías

Jeremías 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gaza siudäman faraón manaraj magaj yaycuptin Tayta Diosga profëtan Jeremiasta Filistea runacunapaj cayno willaparan:
2«Noga Tayta Diosmi në: Mayu chayar intëru pampapa mashtacar yagacuycojnömi norte caj-läpita runacuna chayamoj-aywan. Chay suldärucuna cay nasyunmanga intërumanmi yagacaycärenga, siudäcunamanpis, chay siudäcunacho tiyaycajcunamanpis. Chay nasyuncho tiyajcunaga llapanmi gaparpanga. Intëruchömi runacunaga nanächicur gaparpanga.
3Cawallucuna cörriptin chaquincuna pagraraptin, carrëtacunapis tagraraptin, ruyrancuna aywashanpis wiyacaptin, papänincunaga wamrancunata cachariycärin llapanta gueshpichinanpaj callpan ni maquinpis mana aypaptin.
4Filistea runacunata ushajpaj wañuchinanpaj caj junaj chayamushanami. Tiro runacunatawan Sidón runacunata yanapänanpäga manami canganachu. Paycunatapis usharishämi. Rasunpami ushacächishaj Lamar chaupin Creta tishgupita shamoj Filistea runacunataga.
5Gazacho tiyaj runacunaga fiyupa llaquicushpanmi ajchancunatapis rutucun. Ascalón siudächo tiyaj runacunapis upayashanömi ricacun. Waquin guechwa pampacunacho quëdajcuna ¿imaycamaraj llaquicuywan garayquicunata cuchucurcaycanqui?
6Paycunaga llaquicur nircaycan: ‹¡Tayta Diospa sablin! ¿imayraj jamaycunqui? Churaränayquiman cashgan cuticuy. Jamacuyna. Amana cuyucuynachu› nir.
7Ichanga ¿imanöpataj mana cuyucuypa cacunman illgächinäpaj cachasha caycaptëga? Nogami cachashcä Ascaloncho cajcunata, lamar cantuncho cajcunata llapanta wañuchinanpaj.»