Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Jeremías

Jeremías 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fiyupa usya captinmi Jeremiasta Tayta Dios niran:
2«Judá runacunaga llaquicuywanmi wagarcaycan. Siudäcunacho tiyajcunapis fiyupami llaquicurcaycan. Runacunaga llaquicuywan pampachömi goturpaycan. Jerusalencunaga nanaywanmi gaparpaycan.
3Rïcucunapis uywaynincunata cachan yacu ashej. Chaura gochacunaman yacu ashej chayarga yacuta manami tarimunchu. Mana tarishpanga puyñuncunatapis yacuynajllata cutichicun. Fiyupa llaquicur pengacushpan umancunatapis shucutacarcärin.
4Mana tamyaptin fiyupa usyawan allpapis rachicäcusha. Chaymi runacunapis fiyupa llaquicur pengacushpan umancunata chapacarcärin.
5Usyawan guewa mana captinmi lluychucunapis chayraj wacharishan wawanta jircacho cachaycur aywacun.
6Chucaru bürrucunapis chunyaj lömacunacho ichirpaycan jirca allgucunano gasaj wayrata shuyarashpan. Micunanpaj guewa mana captinmi ñawincunapis mancacashana caycan.»
7Tayta Dios, juchäcuna atipasha cashätaga musyänami. Ayca cutishi nishayquicunata mana cumlishcächu. Fiyupa juchasapami caycäcuna. Ichanga rispitasha canayqui-raycullapis yanapaycamay ari.
8Gamllamanmi Israelcunaga yäracamö. Fiyupa llaquicurcaycaptëpis gamllami imapitapis salbamanqui. Cananga ¿imanirtaj cay nasyunchöga jäpano caycanqui? ¿Imanirtaj gorpa pachacojnölla caycanqui?
9¿Imanirtaj mancharisha runanölla caycanqui? ¿Imanirtaj guërracho pillyay yachaj runa pitapis mana yanapajno caycanqui? Tayta Dios gamga nogacunapa lädöchömi caycanqui. Llapanmi musyan nogacunaga gampa cashäta. ¡Nogacunataga ama cachaycamaychu ari!
10Israel runacunapaj Tayta Diosga caynömi nin: «Cay nasyun runacunaga yachacashami juc-läman juc-läman chayar puricachaj. Chayno captinmi mana cuyapächu. Cananga jucha rurashancunata llapanpitami jusgashaj.»
11Tayta Dios nimaran: «Cay runacunata yanapänäpäga ama ruwacamaychu.
12May-jina ayunashpan mañacamaptinpis manami yanapäshäpächu. Maychica uywacunata, chaqui micuy ofrendacunata nogapaj apamuptiquipis manami cuyapäshächu. Paycunataga ushacächishaj guërrawan, muchuywan, gueshyawanmi.»
13Chaura noga nirä: «Tayta Dios, profëtacunaga runacunata willaparcaycan guërra mana cananpaj, muchuy mana cananpaj. Nircaycan llapanpita chapashpayqui cay pachachöga allilla goyächinayquipaj cashantami.»
14Chaura Tayta Dios nimaran: «Nogapa jutëcho chayno nishpan chay profëtacunaga llullacurcaycanmi. Chay runacunataga manami cachashcächu. Manami imatapis nishcächu; manami willapashcäpischu. Yarpayninpita jorgurcullarmi ‹ricachimasha› nir willacuycan. Chayno llullacuyllapami chay profëtacunaga runacunata willaparcaycan.
15Noga Tayta Diosmi në: Noga mana cachaycaptë jutëcho rimashpan ‹cay nasyunchöga manami guërrapis, muchuypis cangachu› nej profëtacunaga guërrachömi, muchuywanmi wañonga.
16Chay profëtacuna llullapashan runacunapis guërrachömi, muchuywanmi wañonga. Wañonga warminwan ollgu warmi wamrancunawan iwal. Chauraga Jerusalenpa cällincunacho wañushami jitarpäconga. Pipis manami pampananpaj cangapächu. Juchanpitami chayno castigashaj.
17«Jeremías, llaquicushpayqui runacunata cayno niy: « ‹Cuyashä runacunaman manchariypaj disigrasya chayashanpita weguëpis mana chawaypa aywachun. Malubrashan nanaywan fiyupa gaparpaptinmi weguëpis mana chawaypa aywachun.
18Jircacunapa aywar ricä guërrawan wañusha yänin jitarpaycajta. Siudäman yaycushpäna tarë yargaypita wañurcaycajta. Profëtacunapis cüracunapis imanir chayno päsashantapis tantiyayta mana atiparmi puricacharcaycan.› »

19Tayta Dios, ¿fiyupachu rabyacurcushcanqui Judá runacunapäga? Sión siudätaga ¿mananachu ricaytapis munanquina? ¿Imanirtaj mana cuyapaypa mana alliman chayachimashcanqui? Nogacunaga allilla goyaytami yarpaycarä. Nishäga manami imapis alliga cashachu. Mana gueshyaypa cawaytami yarparäcuna. Nishäga fiyupa manchacuyllami casha.
20Tayta Dios, quiquëcunapis musyämi contrayqui ricacushätaga. Unay caj awilöcuna fiyupa mana allita rurashantapis yarpaycämi. Gampa contrayqui juchata rurashätapis yarpaycämi.
21Gamta manacajman mana churashunayquipaj nogacunataga ama cachaycamaychu. Tiyanayquipaj acrashayqui siudätapis mana bälejmanga ama churaycuychu. Cumliycuy ari nogacunawan conträtuta rurar aunishayquita.
22Juc dioscunaga manami mayganpis tamyata tamyachimunchu. Syëlupitapis quiquillanga manami tamyamunchu. Chaypa ruquenga gammi Tayta Dios tamyachimunqui. Ima-aycatapis gamllami camashcanqui. ¡Chaymi Tayta Dios gamllaman yäracaycämöcuna!