Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - A Umana Kakailai

A Umana Kakailai 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A niaring kai David. Luluai, una valongore nam i takodo, una torom ta kaugu kinail; Una valongore kaugu niaring, nina ba pa i irop ta ra ngiegu ma ra vaongo.
2Boina ba ra varkurai ure iau na vana rikai tam; A matam na gire ra mangamangana takodo.
3U tar valar ra balagu; u tar tadav iau ta ra marum; U tar valar iau, ma pa u gire tadav ta magit; I ot ra nuknukigu ba koko na rara ra ngiegu.
4Ma ure ra mangamangana kai ra tarai: Iau tar nuk pa ra tinata na ngiem, ma pa iau mur ra lavur nga kai ra umana tena vakavakaina.
5Iau vanavana vatikai ta kaum lavur nga, A ura kaugu pa dir tamagaga.
6Iau tar kakail piram, tago u God, una ga valongore iau. Una lingan upi iau, ma una valongore kaugu tinata.
7Una vaarike kaum enana varmari, U nam, u valaun diat dia nurnur tam ma ra limam tuna Kan diat dia tut na vinarubu ure diat.
8Una balaure iau, da di balaure ra kiau na mata, Una ive iau ta ra malur na bebeam,
9Kan ra umana tena varpiam dia vakaina iau, Kan diat bula kaugu umana ebar tuna dia tur kikil iau.
10Dia tar banu bat ra bala i diat, Dia vatavatang ra lavur ngala na tinata vakuku.
11Dia tur kikil avet go ta kaveve lavur vinavana, Dia makmakila upi diat a vabura avet ra pia.
12Dia varogop tuna ma ra leon i mulmulum upi ra ana virua, Ma dia da ra nat na leon i kiki uai ta ra pakana gunan ivai.
13Luluai, una tut, Avat a tur varmatam, ma una ub diat. Una valaun iau ma kaum pakat na vinarubu kan ra tena varpiam;
14Ma kan ra tarai ma ra limam, Luluai, Kan ra tarai ta go ra rakarakan a gunagunan ba kadia tiniba i tur ta go ra nilaun uka, Ma kan diat ba u vabuka ra bala i diat ma kaum ngatngat na tinabar; A nuknuk i diat i ngo, tago mangoro na natu i diat, Ma ra ibaiba na tabarikik kadiat dia tibe tar ia ta ra umana natu i diat.
15Ma boina ba ina gire ra matam ure ra mangamangana takodo; Ba ina tavangun, boina ba na ngo ra nuknukigu ta ra malalarim.