Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Piyɛri Singena

Piyɛri Singena 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nanara, Alaa Muxu Sugandixin to tɔrɔxi a fati bɛndɛni, ɛ fan xa ɛ yitɔn na xaxili kedenni, amasɔtɔ naxan bata tɔrɔ fati bɛndɛni, na nun yulubin bata fata.
2Na kanna mi fa a siimayaan ligama adamadiine kunfa feene xɔn fɔ Ala sagona.
3Amasɔtɔ ɛ bata yi bu dɛnkɛlɛyatarene rafan feene ligɛ waxati danguxini, ɛ yi ɛ sɔbɛ so haramu feene nun kunfa ɲaxine nun dɔlɔ minna nun haramu sumunne nun dɔlɔ min sumunne nun suxure batu xɔsixin ma.
4Na ma, a bata findi e ratɛrɛna feen na ɛ to mi fa ɛ gima e fɔxɔ ra xaxilitare fe tilinxi wuyaxini itoe yi, e yi ɛ rayelefu.
5Koni e e dɛntɛgɛma nɛn Ala xa na feen ma, naxan yitɔnxi faxa muxune nun niiramane makiti feen na.
6Nanara, Alaa falan Xibaru Faɲin nali nɛn hali faxa muxune ma, alogo hali e fati bɛndɛna feene to bata yelin makitɛ alo adamadiine birin, e xa lu nii rakisini Ala xɔn ma a Nii Sariɲanxin barakani.
7Feene birin naɲanna bata maso. Nayi, ɛ a liga xaxinla ra, ɛ yi ɛ yɛtɛ suxu alogo ɛ xa nɔ Ala maxandɛ.
8Na birin yi, ɛ sɔbɛ so xanuntenyaan ma ɛ bode xa, amasɔtɔ xanuntenyaan nan yulubi wuyaxi ɲanma.
9Ɛ bode yigiya hali ɛ mi ɛ mawuga.
10Ala kiseen naxan fixi ɛ keden kedenna birin ma, ɛ bode mali na ra. Nayi, ɛ findima nɛn Alaa walikɛ faɲine ra naxanye a hinanna sifane birin nawalima.
11Xa naxan falan tongo, na xa falan ti alo a Alaa falane nan yɛtɛ tima. Xa muxuna nde walima bonne xa, a xa wali alo Ala a kixi sɛnbɛni kii naxan yi, alogo binyen xa fi Ala ma feen birin yi a Muxu Sugandixin Yesu barakani. Binyen nun sɛnbɛn xa fi a tan nan ma habadan han habadan. Amina.
12Ngaxakedenne, ɛ tɔrɔ xɔdɛxɛn nama ɛ ratɛrɛna naxan ɛ lima ɛ mato feen na, alo fe daxatarena nde na ɛ li.
13Koni xa ɛ nun Alaa Muxu Sugandixin tɔrɔ ɛ bode xɔn, ɛ xa sɛwa na ra han, alogo a binyen na mini kɛnɛnni ɛ sɛwan xa gbo ayi.
14Xa e ɛ konbi Alaa Muxu Sugandixin xinla fe ra, sɛwana ɛ xa nayi, amasɔtɔ Alaa Nii Sariɲanxi binyaxina ɛ yi.
15Anu, ɛ tan nde yo nama tɔrɔ bayo ɛ bata findi muxu faxan na hanma muɲadena, hanma fe ɲaxi rabana, hanma nafigina.
16Koni xa ɛ tɔrɔ bayo Yesu mantonne nan ɛ ra, yagi mi na ra, fɔ ɛ Ala binya, bayo a xinla bata lu ɛ xun ma.
17Amasɔtɔ kiti sa waxatin bata a li, a fɔlɔma Alaa yamaan nan ma. Anu, xa a fɔlɔma en tan nan ma, naxanye tondima Alaa falan Xibaru Faɲin suxɛ ne tan naɲanna di?
18“Xa tinxin muxun kisi raxɔlɔ, Ala kolontarene nun yulubi kanne tan luma di?”

19Nayi, naxanye tɔrɔma Ala sagoni, ne xa e yɛtɛ lu e Dali Marigin yii naxan tinxin, e yi lu fe faɲin ligɛ.