Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kat to ana fafangim nana morena puuf to na tsufing tsuan. Nyo tagei a kootsits gotsiny me peto poo fi me korosuu; Gov fainy ya na popue tana a pan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan te koo rori, “Abiis”.
2A kootsits pue to na pan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan, an um tafuts ising mito tsunia, faarein um tan buiny guaf, arasan nana nuaf ana korosuu uurup rato tan um tana pan a gaguur fiisok to.
3Fo kookai of mito petoo poo ising me tan um, Gov faan rarin parits iny kot fakamits faarei ror suu.
4Gov tsue of ratuari ma kat fifiiring vaare ri na aufing, ge na fo nau, gen mes a fo fareevreev; ari ma kot fakamits tsun ir a vainy to na sikia ma kaa men goum ten Gov nai rari.
5Fo kookai gim ror ma kots famat ir a vainy to ari, sana ri ma kot fakakamits tsun rari onots ror a ngim a iifaa. A kamits nan kot fakakamits faarei tsuiny non a kamits to te kot fakakamits finy non a mes, a suu.
6Tan nainy nato aya tana ngim a iifaa vainy nai sainy ror ma mat, sana ri gim on ror ma nai sab ya; ri komainy fiisok ror ma mat, sana mat nai bus osing rarori.
7Fo kookai te mamatan faarei ror fo hos kakoun ror tana puaan, patsuu rari te faarei te kaa men sapou uupe gol, ai nai rari mamatan faarei nain a mes.
8Funuu narari mamatan faarein funuu nan moun, an ngiisi rari mamatan faarei non ngiis tana Laion.
9Bue rarin paapau, tana ka faarei ror kon te kat ari tan aiyan, an sagogee te kat ror fo pakpak tsuri faarei non sagogeen kinai nana karis te ras vavis fi rarorin hos kakoun fi naa ror tana puaan.
10Fo kookai kaa miror fenen kaa miror saksak faarei raror suu te kaa non a aurom kaa minon a amatsuan a iring fiisok, ri kaa miror a parits iny kat fijior mes onots ovei non a ngim a iifaa.
11Ri kaa miror aatouf to te tatagaa ot rarori, ana ayei kan a morena te tatagaa ot iny non a pan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan te koo rori “Abiis,” asangan ya tan Faa Hiburu koo rori “Abaadon,” ai tan Faa Grik koo rorin “Apolion” (kifon a fuan a painy vegiau to, “Mes a rururein fo mamatsiny ka.”)
12A vaamuan nan a iring tsian fiisok te kap naa ana mes a fuan a iring tsian fiisok naa koraa ename.
13Kat to ana fagonom nana morena puuf to na tsufing tsuan. Sa nyo nongoiny vegiau poo fi me tana fats ferekat tan fats i'iyo nan fatsung fafaatouf tan gol to te kaa non matuen e Gov.
14An vegiau tsue to tana fagonom nana morena to te kaa me na tsufing, “Puruur ravainy yam a ina fats a morena to te kotskots iny ari tana aurom tsian iny Yuferetis!”
15Ana ina fats a morena to te tapuruur, kakoun bus rato tan ar aua tan ar nainy tan ar iifaa ai tana ingainy na to aya ma atsun irari na fafofopis nana pan tana vainy faavot.
16Ri tsue of vatuanyo tan as'as nar vainy puaan to te jejias ror tan hos onots ror fuan a natus a tapan an tapan (200 milion) mes.
17Ai tan taraa tatagaa tsonyo, nyo tagei ir fuainy hos ana ri to te jias rari, kaa miror kon nan puaan goutsiroun faarei ror guaf, mokepai faarei ror Safaia fats, an totomoiny faarei ror jiaf Solfa. Patsuur hos faarei ror patsuur Laion an guaf, um an tauf nan solfa tafuts ising minon ngue rari.
18A fafofopis nana pan tana vavainy te mat tana fopis a ka na iring to ari: u guaf, um, an tauf nan solfa to te tafuts ising minon nguer a fo hos,

19tana saa parits tana fo hos poo minon ngue rari, ai fene rari kan. Fene rari faarei non koraa te paut naa fene rari kaa minon patsuun, ka iny kat fijior ir a vainy.
20An mes panainy vainy to te gima mat tana fopis a ka na iring to, ri gima reesik, er takopis osing to na fo kaisa to te kat ari nimar. Ri gima faonot tan faatouf masarau an kaisa, kat ari tan gol, gen silva, gen borons, gen fats an nau, fo mamatsiny ka to ari gim ror ma tagaa, nongon ge taataan vavis.
21Gen a vainy to ari gim ror ma reesik, er takopis osing ton kat tsuri tan tokoiny mes, gen kat a fo pau amatsuan gen a fo pau gengen, gen kat, kat iny tsikoor, gen fipisui, gen fifiinaum, gen kakabuts ka tana mesmes.