Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kat to ana nyo tagei to na morena of fi minon Gormirmir nom tap iny non a popue tana matan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan ana tseen tsian.
2Ayei nots a koraa tsian to ayei, ito na koraa tsian iny muan fiisok, a Vinasaar ge Satan ana morena kotskots towa onots a isen a tapan ingainy.
3Ana morena faviir iny naa towa gagon koman a gaguur a sikia ta faatain nan, ya pingping tap towa ana ya aatsits tap towa, ma fagaug vaare ya na vainy tana fo gum fan faavot tana monaagits onot non te kap non a isen na tapan ingainy. Voun isen a tapan ingainy te kap non, a morena fatafuts tsom non ya onots non a tee ar nainy ma naa vavis en ya.
4Kat to ana nyo tagei ton mesapan tan tagan ana ri to te gum ror nom gumgum iny kat vaatsuk. Nyo kan te tagei aaver a vainy to te atsun famat tana saa, ri favaanan iny a Man to te pokei faruak iny e Jisas an vegiau ten Gov. Ana ri gim kan to ma faatouf a marei sensen a vouts ana kaisa tsunia to, ge ari gima kaa men goum nana marei sensen a vouts to nai rari ge nima rari. Ri toto fatabin ana ri tagaa ot to faareir fo gotouf fiisen me Krais onots a isen a tapan a ingainy.
5Ayei na vaamuan nan nainy tana tou tsun fatabin tana mat tan vainy. (Ana mesapan kan to tsuri te mat naa, ri tsun fatabin ror tana mat onot non tan fafakap nana isen a tapan ingainy.)
6Mamagat ten Gov tana vainy to te tsun fatabin tana mat tsuar tan vaamuan nana tou tsun fatabin tsurin vainy taabos ten Gov, a fafuan nana mat sikia ma parits fafisfis rari; ari faarei miror tsoiny faakoor ten Gov ai ten Krais, ana ri nai tagaa ot fiisen mi ror Ya onots non a isen a tapan ingainy.
7Voun a isen a tapan ingainy te kap non, morena nai puruur non e Satan tana tou kotskots tsuan,
8ana ayei te naa vavis a tou fagaug vavis ir a vainy tana fo gum fan faavot tana monaagits to. Satan nai guam faavots ror a vainy to te fagaug faamuainy bus ya koo rori, “Gog ai Meigog”, ma fapupuaan mi ri na vainy ten Krais. An as'as nan vainy puaan to ari nai kinai faarei raror mooyon teis.
9Ri saats vavis ror puputaa ana ri te bau faafis a fan tan vainy taabos u fasito ten Krais fatoobing ito na ngats fan tsian to te mangiir fiisok non Ya. An guaf poo fi minon Gormirmir buraar fakajiaa vavis rarori.
10Ana Vinasaar to te fagaug bus ir a vainy, Gov faviir naa non ya Naaman Nan Guaf to te akoor fiisen minon solfa jiaf fisikii tana pan te kaakaa na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia ana fafuan nana marei sensen a vouts koo kainy rori na Kuigin Gamgam; ana ri nai saraa kamits ror tan fo voiny min nuaf tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan.
11Kat to ana nyo tagei ton tagan karap gosee ai Gov a isen to te gumgum non tsunia. Puputaa ana korosuu kajiaa osing Towa, ana sikia ta mes ma tagei pis rari.
12Ana nyo tagei ton vainy faavot te mat kaa miror asangar gen vainy babainy tsutsun ror matuen tagan karap gosee kaa ror tan vaatsuk tana ka te kat ari to te kirkir finy yan kat tsuri koman a fo buk ton takarat. An mes sen buk, u takarat, U Buk nan asangar vainy te kaa miror a Toto na Suu.
13Ana vainy to te jiun teis namaan mat rato ri naa fi to ten Gov ma kat Yan vaatsuk tsuri. An vainy to te mat te kats tan puputaa iton aave rari te naa tana pan tan aaven tan vainy vavaajets te mat buser, koo rori “Heidis”, naa kan fi rato ten Gov, ai Gov kat ton vaatsuk tsuri vovou non a foka te kat ari.
14Ana mat ana pan koo rori “Heidis”, Gov faviir ra naa rori koman a Naaman Nan Guaf akaakoor. (Naaman Nan Guaf akaakoor, ayei na fafuan nana mat.)
15E sei na mes te gim non ma kaa men kirkir nana asangan ya koman Buk nar asangar vainy te kaa miror a Toto na Suu ee, Gov faviir naa non ya koman Naaman Nan Guaf akaakoor.