Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nyo tagein kots noun tan nimainy matou nana Mes te gum non tan tagan; u kots noun to ayei, te faarei non isen pepan viviakoon pits favamukuu an aatsits faarof. Pepan viviakoo to te kaa minon kirkir tan fuan panan, ri aatsits tap towa me na fits a aatsits.
2Nyo tagei to na morena na siireits te kuu fabaasuan sa tsue na ka, “E sei na mes te tamainy fiisok non ma kip ravainy aatsits to, ana ya te karats kots noun to aya ee?”
3Sana, ri sikia ma sab ta isen ta mes unya Gormirmir, ge nei petoo ai nei kan fain puputaa te onot non ma karats kots noun to ana ya te tagaa gagon koman ya.
4Nyo tangis fiisok tana saa, a sikia ta isen ta mes ta rof vaarik te tamainy non ma karats kots noun ana ya te tagaa gagon koman ya.
5Ana isen tsurin tsunaun tsue of vatuanyo, “Tangis vaare. Tagaa! A Laion te poo fi me tana taa Juda, an fuainy tsubnaain ten Devit a aatouf, Ayei te fabiu bus a fo mamatsiny ka ana Ayei kan te onot non ma kip ravainy fits aatsits nan kots noun to ana Ya te karats ya ana Ayei te tagaa gagon koman ya.”
6Ana nyo tagei to na Tsunei Siip tsutsun non fapoopoan nan tagan ana ina fats a ka na toto an fuainy tsunaun afis baabau Towa, ana Ayei mamatan faarei non a mes te atsuiny famat ari. A Tsunei Siip to ayei kaa minon fits a ferekat an fits matan, iton fits aaven, u tsoiny binun ten Gov. Gov jiat bus ra naa ri tana fo mamatsiny pan faavot tana monaagits to.
7A Tsunei Siip to ayei naa to sa nom kots noun tan nimainy matou tana isen to te gumgum non tan tagan.
8Te nom bus yan kots noun to, ina fats a ka na toto ana tangau ana ina fats a tsunaun fatukun to matan a Tsunei Siip to. Rin isiseiny tsunaun te kaa me na Gita an kobuu gol via minon tapui na tauf tsuraf. A ka to te senviir tsun minon a fo faakats tan vainy taabos u fasito ten Krais.
9Ri koomei ton sen kooman foun: “Nyi tamainy fiisok rom ma nom kots noun to, Nyi te kip ravainy aatsits te kat tap iny non ya, ana Nyi te karats kots noun, tana saa, ri atsun famat Manyi, ai tan rafatsiny Namanyi, Nyi pats fatabin to na vainy tan mamatsiny viir vainy, mesapan tana fo mamatsiny viir vun, ai tana fo vegiau fafoofan, ai tana fo mamatsiny viir gum fan, ai tana fo mamatsiny viir puainy mes. Nyi mei ra naa ri ten Gov.
10Nyi kat rari ri senviir tsun miror fo tsoiny faakor tan vainy tana Aatouf, ri binun to ten Gov tsumam, ri faarei na fo gotouf, ana ri tatagaa ot iny ror a vainy tan puputaa.”
11Nyo tagaa pis to, nyo nongoiny ton kooma tan tapan an tapan morena! Ri tsutsun, ri afis ton tagan ana ina fats a ka na toto ana fo tsunaun,
12ri kooma ana ri kuu fatsian to, “A Tsunei Siip to te atsuiny famat ari muan, te tamainy fiisok non ma nom a parits a reits, ana fo masun, ana nat a rof, ana fatsiitsii, ana vamarits, ana variri!”
13Ana nyo nongoiny ton fo mamatsiny viir ka te fapogaar e Gov, unya Gormirmir, ai nei petoo, ai fain puputaa ana fo mamatsiny viir ka koman a namaan ai tana monaagits to, ri kooma: “A Mes to te gumgum non tan tagan Tsuan, ana Tsunei Siip kan, ma nom variri, ana vamarits, ana fatsiitsii ana parits a reits tan mamatsiny nainy a sikia ta fafakap nan.”
14Ana ina fats a ka na toto tsue to na ka, “Man Ovei!” An fuainy tsunaun fatukun to tana Gov ana Tsunei Siip to, ri fafaatouf ratuari.