Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kat to ana nyo tagei to na mes a ka iny faatok a karap ruak to Gormirmir a kat gengen ana saar fiisok. Te kaa me na ina fits a morena, nom tap iny ror a fits a ka na iring vavajia ka iny kat fifiiring ir vainy. Te kap naa ror a fokan iring vavajia to, sikia pis nats non ta mes ta ka ta iring vavajia te ruak on nats non, tana saa, tana fits a ka na iring vavajia to, a koma seeve ten Gov nai kap enanon.
2Kat to ana nyo tagei to na ka te magaav faarei non a namaan kaa minon a tsin, sovaar minon guaf. Ana nyo tagei kainy ton vainy to te fabiu na vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to te kaa minon as'as to te tsutsun of non asangan tsunia ana kaisa tsunia. Ri tsutsun panan a naaman a magaav nom tap iny ror fo Gita to te faan rari Gov.
3Ana ri koomei ton kooma ten Moses, a tsoiny binun ten Gov, an kooma tana Tsunei Siip: “Tsunaun, Gov a Siireits, fo binun Tsumanyin karap ana saavits ovei, Anyi na Aatouf tana fokinai faavot tana monaagits, ana fo kat Tsumanyin tavaron an man.
4Tsunaun, Anyi tsun Tsivom, a Taabos, to sana fokinai nai oraav marom Anyi ana ri te nai vamarits Manyi, a fokinai tana gum fan faavot tana monaagits te naa miror ana ri te fafaatouf Manyi, tana saa, u kat Tsumanyin tavaron te tapokaa en tana arasan matar a fokinai faavot.”
5Voun a foka to, nyo tagei to na saape iny Gormirmir a tapue, ito na Pan a Taabos Fiisok te kaa non e Gov tsunia.
6Kat to ana ina fits a morena to te kaa miror a fits a fokan iring vavajia tafuts osing mito na saape, ri vau men vaun goseen kafof foun ovei, ana ri popous iny ton pous kat ari tan gol afis a bue rari.
7Ana isen tsuri na ina fats a ka na toto faan raton isiseiny ina fits a morenan kobuun faakok kat ari tan gol via taptap me na koma seeve ten Gov to te toto non tan mamatsiny nainy sikia ta fafakap nan.
8Ana saape via miton um poo fi me tan siinaiv ana parits ten Gov, ana sikia ta isen te onot ma sof gagon koman a saape, onot non te fakap ror a ina fits a morena na binun tana fits a fokan iring vavajia to.