Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Efeses: “U vegiau to te poo fi me Tsonyo, na isen to te nom tap iny rou na fits a kootsits tan nimainy matou Tsonyo, ana Ayei natiny taan vavis non fapoopoan nara ina fits a tsuun gol nan kurun.
2Nyo nat bus iny fo mamatsiny kat te kat ami; nyo nat evato to te bibinun fatsian fi mi, ana mi anaanos faamo patsukan emato. Nyo nat you, mi parits, ana mi baainy ton vainy pisiin te kat, kat iring, a vainy to ari te tsue na ka tsumi, ‘Amam fo amaraav kan,’ sana rin vainy gamgam, ana mi nat emato, tana saa, ami te toobo bus rari.
3Ami tsutsun faparits men anaanos faamo ana mi saraa kamits to tana asanga Vanyo, mi gim to ma faterof.
4San vegiau te kaa mi ronyo tsumi to: mi gima mangiir Vanyo roman, to te kat kat faamuan fi mi.
5Fakats fatabiny nainy te mangiir faamuan finy ami Nyo ai tovei roman, mi naus osing kat to ayei, mi gotsiny emato. Reesik yam am takopis osing ton aveto tsumi, am kat fatabiny pis ton kat iny tavaron faarei tan nainy te faamainy faamuainy fi mi Nyo. To te gim fi romi ma takopis osing aveto tsumi, Nyo naa mirou nyo te nom ravainy tsuun gol nan kurun tsumi tana iinin ya.
6San kat rof tsumi to; mi baainy ovei iny kat tan vainy te vovou iny ror faatsuts ten Nikolas, faarei kainy Varonyo.
7“E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman! “Ten sei na mes to te fabiu non a puaan tan aveto ee, Nyo famanat rou ya ma ainy tan fua tan nau te faan iny non a toto na suu, u nau to ayei te gian non koman tanun ten Gov, koo rori Paradais.”
8Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Semena: “U vegiau to te poo fi me Tsonyo na isen a mes, Ayei na vaamuan ana Ayei na fafakap kan, to te mat ana Ya toto fatabin nato.
9Nyo nat bus iny a fo koma patang tsumi; nyo nat matuamin aaruts, man ovei, sana mi kaa mirom a masun tan aaven! Nyo natiny ton tsue vaaserere te kat a mes a vainy tsumi, a vainy to ari te tsue na ka, arin vainy ten Gov, sana sikia, ri na gum nar vainy ten Satan fatoobing.
10Oraav vaare ta isen ta ka te komainy fakamits maromi. Nongon! Satan te tanaf maromi, ya te ravainy a mesapan tsumi tan kotskots, mi te saraa kamits onots non safunuun nainy. Tsutsun faparits, kaa suu faman to Tsonyo kainon to te atsun famat fi maromi ri, Nyo nai faan maromi na sapou uupe gol nana toto na suu faarei non a tafan tsumi.
11“E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman. “Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, fafuan nana mat unya Hel te gim non ma kat fifiiring ya.”
12Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau to tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Pegamam: “U vegiau to te poo fi me Tsonyo, na isen to te kaa minon kirat iny fataatsun, fuan tatangin kirat ainy fiisok.
13Nyo nat bus iny a pan te natiny kaa romi, ana fan to ayei, tagan ten Satan te kaa non tsunia. Sana mi vovou fatatabin Vanyo, mi gima faravaa iny a faason tsumi Tsonyo, kainon e Antipas, a tsoiny favaanan a suu faman Tsonyo, to te atsuiny famat ari tana ngats fan tsumi, a fan ten Satan.
14“San vegiau te kaa mi ronyo tsumi to: mesapan tsumi te vovou iny ror faatsuts ten Balam. Balam ayei na mes te faatsuts e Balak ma gamgam ir yan a taa Isrel, ma kat arin aveto ito tan ainy faaruet te kat bus of ari na fo fifaan tsuar tana gov gamgam an kat iny tsikoor, ana mi kan kat fi rom to.
15Jesan kan, mesapan tsumi, te vovou iny ror faatsuts ten Nikolas.
16Reesik yam am takopis osing to na fo aveto tsumi, sikia non, Nyo naa mirou tovei tsun, Nyo te fapupuaan me na vainy te kat a foka to fiisen men kirat iny fataatsun te kaa non ngue Vanyo.
17“E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tan fo gum nar vainy fafaaman! “Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, Nyo nai fainy rou ya na kainy ainy a takop iny Gormirmir koo rorin Mana. Nyo nai faan kan iny rou a fats a gosee tsurin isiseiny mes. Tana fats a gosee to ayei, nyo kirkir rou asangan foun a sikia ta mes ma natiny asangan to. E sei tsun a mes te nom a fats to ee, ayei tsun to ayei te natiny non asangan te kaa non tana fats to.”
18Ana mes to tsue pis to na ka, “Kirkir iny a fo vegiau tana morena te kaa non tan gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana ngats fan iny Taiataira: “U vegiau to te poo fi me Tsonyo, a Guei Tsoiny ten Gov, to na matan Ya te kurun faarei non guaf kurun, ana moun Ya, te kakanaf faarei non Bras te togas famamarof ovei ari.

19Nyo nat bus iny fo mamatsiny kat te kat ami. Nyo natiny rou mangiir tsumi tana mes a vainy, ana faason tsumi Tsonyo, ana fo viir binun tsumi an kat rof tsumi iny faakouts a mes a vainy. Nyo nat rou mi kat a fo kat kaatsian tovei roman fis non kat te kat kat ami tan nainy te faaman faamuan fi mi.
20“San vegiau te kaa mi ronyo to: mi te famanat bus iny kat tana moun to ayei, e Jesebel sa kaa non tsumi. Jesebel te tsue, ayei na kuigin ten Gov. Ana ayei faatsuts sa ras vavakas ir a vainy binun Tsonyo ma kat arin kat iny tsikoor an ainy faaruet kat bus of ari na fifaan tsuar tana gov gamgam.
21Nyo faan iny nainy tsunia ma reesik ai te takopis osing aveto tsunia, sana ayei bainy en.
22To Tsonyo nai tats ravainy rou ya tana fetan iny saraa kamits, ayei tsikoor fiisen mito na vainy, Nyo kat ir vainy te tsikoor fiisen mi ya a nai saraa kamits fatsian fi kan eraror jesan, to te gim fi rori ma takopis osing a fo aveto tsuri fiisen mi ya.
23Nyo kan nai atsuiny famat rou a vainy to te vovovou iny ya, tan kat to aya, fo gum nar vainy fafaaman te nai nat Varonyo, Nyo na mes te natiny rou fakats tana mes an koman tsuri. Nyo nai fatanai maromi vovou iny non kat te kat isiseiny mes tsumi.
24“San panan tsumin vainy fafaaman tana ngats fan iny Taiataira te gima vovou iny fifaatsuts iring tana moun to; mi gim to ma nom faatsuts tana mesapan te koo rin ‘U Fafaatsuts Famun Ten Satan.’ Nyo tsue of maromi, Nyo gim rou ma fakei pis ta fo patang naa tsumi,
25sana isen a ka to, mi ma nom tap faparits iny a faaman tsumi Tsonyo ana fo faatsuts te nom ami onot non tan nainy te naa mi Ronyo.
26“Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto, ya te vovou iny koman Tsonyo onot non tan fafakap ee, Nyo nai fainy rou yan senviir gumgum to te nom Anyo ten Tamanyo: Nyo nai fainy rou yan gumgum ma tagaa ot faparits iny ya na vainy tan mamatsiny viir gum fan tan puputaa fiisen men kat iny manaats a fo faun, ma mormor fakakaii ya ri faarei ror nas kepaa, ito na vainy te gima manaats fo vegiau. Ten sei na mes te fabiu non a puaan tan aveto ee, Nyo nai fainy kainy rou ya na pitinainy.
29“E sei na mes te kaa minon teinan iny nongon ee, ma nongon faarof tan vegiau te tsue iny non Aaven Taabos tana fo gum nar vainy fafaaman.”