Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau tsian poo fi me tana saape sa naa fi naa tana ina fits a morena sa tsue na ka, “Kuar yam am tsiiu ravainy naa ton fits kobuu kaa minon koma seeve ten Gov patsun puputaa!”
2Ana vaamuan nar morena naa to sa tsiiu iny kobuu tsuan patsun puputaa. Fo piin betaras an kakamits fiisok te ruak tana vainy to te kaa men gogoum tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to, ai tsuri kan a vainy to te fafaatouf a kaisa tsunia.
3Kat to ana fafuan nar morena tsiiu iny ton kobuu tsuan, patsun a namaan. Ana namaan ruak iny rafatsiny to faarein rafatsiny nana mes a mat, ana fo mamatsiny ka te kaa miror a toto kaa ror namaan mat fakap rato.
4Kat to ana fafofopis nar morena tsiiu iny ton kobuu tsuan patsun a fo aurom ai tana fo kookue, an aurom an kookue takopis iny rafatsiny to.
5Kat to ana nyo nongoiny to na morena to te tatagaa ot iny non a fo aurom tsue to na ka, “Kat tavaron tana fo fasaraa te faan iny rom Anyi tan puputaa tovei, u toobing ovei, O Gov a Taabos, te kaa em muan, ai to te kaa rom roman,
6tana saa, ri atsun famat ir vainy taabos u fasito ten Krais to Tsumanyi an fuainy kuigin Tsumanyi, an rafatsiny tsuri tatsiiu to, sa nyi fajiu rarin rafatsiny, faarei non a tafan tsuri tana binun te kat ari!”
7Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau te poo fi me tan fatsung fafaatouf, tsue to na ka, “Tsunaun, Gov a Siireits! U vaatsuk Tsumanyin man an tavaron ovei tsuri!”
8Kat to ana fafats nar morena tsiiu iny ton kobuu tsuan tana nuaf, Gov famanat iny a fisikii nana nuaf ma sikii ya na vainy.
9A fisikii nana nuaf te sikii na vainy, ana ri aar'aar to na asangan e Gov, ito te kaa minon a parits a reits te tagaa ot iny non a fokan iring vavajia to. Sana ri gima reesik, er takopis osing to na fo aveto tsuri ana ri gim to ma vamarits a tou karap Tsunia.
10Kat to ana fafangim nar morena tsiiu ravainy ton kobuu tsuan tan tagan tana vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. Ana uurup ruak to tan waan a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia to. A vainy kaa miror piin betaras kakamits dau men tangis,
11ana ri aar'aar fifiiring to Gov iny Gormirmir tana kamits tsuri ana fo pii. Sana ri gima reesik, er takopis osing to na fo kat iring tsuar.
12Kat to ana fagonom nar morena tsiiu iny ton kobuu tsuan tana aurom a karap iny Yuferetis. Ana aurom mats nato ma kakouiny onot fo gotouf a sanaan ma naa mi ri tana pan te roruak minon a nuaf.
13Sa nyo tagei aaven iring vavajia te mamatan faarei non a kakou, te tsiak fatafuts ising me nguen a koraa tsian, ana nguen a vaamuan nana marei sensen a vouts vavajia a Tsoiny Veer Ten Krais, ai nguen a fafuan nana marei sensen a vouts vavajia to, te koo kan rori na Kuigin Gamgam.
14U aaven iring vavajia tan tsoiny binun ten Satan to, te kat kat ror a foka iny faatok reits, ri naa ror tana fo gotouf an vainy puaan tsuri tan mamatsiny gum fan faavot tana monaagits, ma guam faavots arin vainy puaan tsuri ma fapupuaan ari tan nainy tsian ten Gov a Siireits.
15Kat to ana Tsunaun tsue to na ka, “Nongon yam! Nyo naa faarei mirou a mes a kakabuts! Paparaa ten sei na mes a tagun ee, ya te kakouiny onots raarav tsuan ma gima taan beerbeer ya, a rejiaf to matar a vainy!”
16Kat to ana ina pis aaven iring vavajia tan tsoiny binun ten Satan guam faavots raton fuainy gotouf an vainy puaan tsuri tana pan te koo ror a taa Hiburu, “Amageden”.
17Kat to ana fafits nar morena tsiiu iny ton kobuu tsuan korosuu. An vegiau tsian poo ising mito tan tagan tana saape, sa tsue na ka, “Kap busen!”
18Te kaa men kanaf nan ubaar, an fo gurus, an fo guruu nan barak, ana nuu na parits fiisok. A sikia ta fo nuu ma kat fi to, to te tapogaar fi me na mes tan nainy muan; a nuu to ayei, a iring an iring vavajia fiisok tana fo nuu te see kap na ror!

19Ana ngats fan tsian iny Babilon tabosaa to sa kat a fopis a pan, ana fo ngats fan tsian tana monaagits faavot taruraa rato. Gov fakats fatabin ton kat tana ngats fan tsian iny Babilon, sa fajiu yan wain tana gotan Tsunia iton wain tana koma seeve Tsunia.
20Ana fo toor ruk to, ri kajiaa fakap rato ana fo tobeer, kajiaa fakap kan rato.
21Ana ruat kaa minon ais faarein fats patang onots non ngim safunuu na kilo tsidup mito tana vainy tsidup fi me korosuu. Ana vainy aar'aar to Gov tana saa, ito tsun kan tana ruat kaa minon ais fats te kat fifiiring fiisok rari.